1 Corinto 5:1-13

5  Diad tua et walay nibabalitan pilalawanan* diad limog yo, tan ag-itan anggan nagagawa diad limog na saray nasyon, a walay sakey a laki ya angala ed asawa nen ama to.  Tan kasin manpapaatagey kayo, tan agkayo kasi manermen, ta pian say laki a nanggawa ed saya et ekalen ed pegley yo?  Anggano anggapo ak ditan ed laman, wadtan ak ed espiritu, tan inukom ko la itan a laki a nanggawa ed satan, a singano wadtan ak,  kanian sano mantitipon kayo, walad sikayo so espirituk a walaan na pakapanyari na Katawan tayon Jesus. Diad ngaran na Katawan tayon Jesus,  iyawat yo itan a laki ed si Satanas parad kadederal na laman, ta pian say espiritu et nilaban diad agew na Katawan.  Aliwan maabig so sengegan na pampapasirayew yo. Agyo ta amta a say daiset a lebadura et palebagen toy interon masa?  Ekal yo so daan a lebadura, ta pian magmaliw kayon balon masa, ta andian kayo na pampalebag. Ta si Kristo a paskua tayo et nibagat la.  Lapud saya et mantultuloy tayon ngilinan so piesta diad panamegley na saray agpinalebag a tinapay na inkasimoon tan katuaan, aliwan diad panamegley na daan a lebadura, odino diad panamegley na lebadura na kaugsan tan karelmengan.  Diad sulat ko et imbagak ed sikayo ya agkayo la miuulop ed saray managlawan, 10  balet aliwan diad amin a managlawan ed sayan mundo odino saray maagum a totoo tan saray managkatkat odino saray managdayew ed idolo. Ta no ontan, kaukolan ya ompaway kayo ed mundo. 11  Balet natan et sinulatan ta kayo pian agkayo la miulop ed siopaman a tatawagen ya agi a sakey a managlawan odino maagum a too odino managdayew ed idolo odino manag-ayew odino managbuanges odino managkatkat, agkayo anggan midudungo ed ontan a too. 12  Ta anto so pibabalik ed saramay walad paway pian ukomen ira? Agta sikayo so manguukom ed saramay walad loob, 13  tan say Dios so manguukom ed saramay walad paway? “Ekal yo ed limog yo so mauges a too.”

Paimanod leksab

1Co 5:1 * Sayan salita et manutukoy ed amin a klase na agmanepeg a seksual a relasyon. Nengnengen so Apendise 4.