1 Corinto 10:1-33

10  Natan, agagi, agko labay ya anggapoy pikakabat yo nipaakar ed saray inmuunan atateng tayo, a walaran amin ed silong na lurem tan binmaliw iran amin ed dayat  tan abautismoan iran amin ed si Moises diad panamegley na say lurem tan say dayat;  tan angan iran amin na parehon espiritual a kakanen  tan inminum iran amin na parehon espiritual ya iinumen. Ta oniinum ira nensaman manlapud espiritual a baton-dampay a tinmumbok ed sikara, tan saman a baton-dampay et mangililitrato ed Kristo.  Anggaman ontan, ag-impatnag na Dios so panangabobon to ed karaklan ed sikara, ta inaatey ira diad kalawakan.   Sarayan bengatla et nagmaliw ya alimbawa ed sikatayo, pian ag-itayo magmaliw a totoon manpipilalek na makaderal iran bengatla, ta ontan iray pinilalek da.  Ag-itayo met komon magmaliw a managdayew ed idolo, a singa ginawa na arum ed sikara; ta unong a nisulat: “Saray totoo et angan tan inminum, tan nanliliket ira.”  Tan ag-itayo met komon manggagawa na pilalawanan, a singa arum ed sikara ya akilawanan, kanian inatey so duamplo tan talon libo ed sikara diad sakey agew.  Tan agtayo met komon susuboken si Jehova, a singa arum ed sikara ya anubok ed sikato, kanian inatey ira diad panamegley na saray uleg. 10  Tan ag-itayo met komon magmaliw a managmeremere, a singa arum ed sikara a nanmeremere, kanian inatey ira diad panamegley na samay managderal. 11  Natan et agawa irayan bengatla ed sikara bilang alimbawa, tan nisulat iraya bilang pasakbay ed sikatayo ya asabian na anggaan na saray sistema na mundo. 12  Kanian samay maniisip a sikatoy akaalagey et manalwar komon ya agnatumba. 13  Anggapo ni sinmabin tukso ed sikayo ya agni asali na arum a totoo. Balet matoor so Dios, tan agto abuloyan a nipaarap kayo ed tukso ya agyo nitepel, balet sano onsabi so tukso et sikatoy manggawa met na dalan a pawayan ta pian nasungdoan yo itan. 14  Kanian, inad-arok ira, ibatikan yo so idolatriya. 15  Mitotongtong ak ed sikayo bilang totoon makatebek; sikayon mismo so mangukom ed ibabagak. 16  Nipaakar ed kopa na panamendisyon ya ipipikasi tayo, agta pinanabang itan ed dala na Kristo? Say tinapay a pipisagen tayo, agta pinanabang itan ed laman na Kristo? 17  Saksakey so tinapay, kanian anggano dakel itayo, saksakey itayon laman, ta mamangan itayon amin ed satan a tinapay. 18  Imano yo pa so totoo na Israel: Agta saramay mamangan ed saray bagat et minanabang ed altar? 19  Anto sirin so ibagak? Makana imay ibabagat ed idolo, odino makana imay idolo? 20  Andi; balet ibabagak a saray bengatlan ibabagat na saray nasyon et ibabagat da ed saray demonyo, tan aliwan diad Dios; tan agko labay a minabang kayo ed saray demonyo. 21  Agkayo nayarin oninum ed kopa nen Jehova tan ed kopa na saray demonyo; agkayo nayarin mangan ed “lamisaan nen Jehova” tan ed lamisaan na saray demonyo. 22  Odino “kasin sasagyaten tayoy Jehova ya onimon”? Agta aliwa itayon mas mabiskeg nen say sikato? 23  Amin a bengatla et unong ed ganggan; balet aliwan amin et makagunggona. Amin a bengatla et unong ed ganggan; balet aliwan amin et makapabiskeg. 24  Mantultuloy komon ya anapen na kada sakey so pankaabigan na arum a too, aliwan say pankaabigan ton dili. 25  Akan yo so amin a karne ya ilalako ed tindaan, ya agkayo la mantetepet nisengeg ed konsiensia yo; 26  ta “si Jehova so akankayarian na dalin tan say amin a bengatlan wadtan.” 27  No sikayo so imbitaan na siopaman ed saray agmananisia tan labay yoy onla, akan yoy amin ya iparungo ed sikayo, ya agkayo la mantetepet nisengeg ed konsiensia yo. 28  Balet no walay mangibaga ed sikayon: “Inyapay iya bilang bagat,” agkayo mamangan nisengeg ed samay angibaga ed satan tan nisengeg ed konsiensia. 29  “Konsiensia,” kuan ko, aliwan say konsiensiam a dili, noagta say konsiensia na arum a too. Ta akin ya ukomen na konsiensia na sananey a too so kawayangan ko? 30  No mamangan ak a misalsalamat, akin a pansalitaan ak na mauges nisengeg ed samay pisasalamatan ko? 31  Kanian, balanglan mamangan odino oniinum odino manggagawa kayo na antokaman ni, gawa yo so amin a bengatla parad kigloriaan na Dios. 32  Paliisan yoy magmaliw a pakatiroran ed saray Judio ontan met ed saray Griego tan ed kongregasyon na Dios, 33  ta anggan siak et papaliketen ko so amin a totoo ed amin a bengatla, ya agko aanapen so pankaabigan kon dili noagta say pankaabigan na dakel, ta pian nilaban ira.

Paimanod leksab