2021-2022 ਸਰਕਟ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ—ਸਰਕਟ ਓਵਰਸੀਅਰ ਨਾਲ

“ਨਿਹਚਾ ਕਰੋ”!

ਸਰਕਟ ਓਵਰਸੀਅਰ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਡਿਉਲ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।