“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੀਕ ਆਪਣੀ ਖਰਿਆਈ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ!” (ਅੱਯੂਬ 1:1-2:10; ਦਾਨੀਏਲ 6:1-28)

ਡਾਊਨਲੋਡ ਆਪਸ਼ਨ