ਆਪਣੇ ਡਰ ʼਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੋ (ਲੂਕਾ 5:1-11; ਮੱਤੀ 14:23-34; ਮੱਤੀ 26:31-75)

ਡਾਊਨਲੋਡ ਆਪਸ਼ਨ