Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HOOFDSTUK NEGEN

Leven we in „de laatste dagen”?

Leven we in „de laatste dagen”?
 • Welke gebeurtenissen in onze tijd zijn in de bijbel voorzegd?

 • Hoe zou volgens Gods Woord het gedrag van de mensen in „de laatste dagen” zijn?

 • Welke goede dingen voorzegt de bijbel voor „de laatste dagen”?

1. Waar staat wat er in de toekomst gaat gebeuren?

HEBT u weleens naar het nieuws gekeken en u afgevraagd waar het met deze wereld naar toe gaat? Tragische dingen gebeuren zo plotseling en onverwacht dat niemand kan voorspellen wat er morgen zal gebeuren (Jakobus 4:14). Maar Jehovah weet wat de toekomst zal brengen (Jesaja 46:10). Lang geleden werden in zijn Woord, de bijbel, niet alleen de verschrikkelijke dingen voorzegd die in onze tijd gebeuren, maar ook de mooie dingen die in de nabije toekomst zullen gebeuren.

2, 3. Welke vraag stelden de discipelen aan Jezus, en wat was zijn antwoord?

2 Jezus Christus sprak over Gods koninkrijk, dat een eind zal maken aan alle slechtheid en de aarde in een paradijs zal veranderen (Lukas 4:43). Mensen wilden weten wanneer het Koninkrijk zou komen. Jezus’ discipelen vroegen hem: „Wanneer zullen deze dingen zijn, en wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid en van het besluit van het samenstel van dingen?” (Mattheüs 24:3) In zijn antwoord zei Jezus dat alleen Jehovah God precies wist wanneer het einde van dit samenstel zou komen (Mattheüs 24:36). Maar Jezus voorzei wel dingen die op aarde zouden gebeuren vlak voordat het Koninkrijk echte vrede en zekerheid voor de mensheid zou brengen. Wat hij voorzei, zien we nu gebeuren!

3 Voordat we gaan bespreken welke bewijzen er zijn dat we in „het besluit van het samenstel van dingen” leven, zullen we het eerst kort hebben over een oorlog die niemand heeft kunnen zien. Die oorlog vond namelijk plaats in het onzichtbare geestenrijk, en de afloop ervan is van invloed op ons.

EEN OORLOG IN DE HEMEL

4, 5. (a) Wat gebeurde er in de hemel kort nadat Jezus tot Koning was gekroond? (b) Wat zou volgens Openbaring 12:12 het gevolg zijn van de oorlog in de hemel?

4 In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat Jezus Christus in het jaar 1914 in de hemel Koning is geworden (Daniël 7:13, 14). Kort daarna kwam hij in actie. „Er brak oorlog uit in de hemel”, zegt de bijbel. „Michaël [een andere naam voor Jezus] en zijn engelen streden tegen de draak [Satan de Duivel], en de draak en zijn engelen streden.” * Satan en zijn slechte engelen, de demonen, verloren die oorlog en werden uit de hemel naar de aarde geworpen. Gods getrouwe engelen waren blij dat Satan en zijn demonen er niet meer waren. Maar de mensen zouden niet zo blij zijn. De bijbel voorzei namelijk: „Wee de aarde en de zee, want de Duivel is tot u neergedaald, en hij heeft grote toorn, daar hij weet dat hij slechts een korte tijdsperiode heeft.” — Openbaring 12:7, 9, 12.

5 Is het u opgevallen wat het gevolg zou zijn van de oorlog in de hemel? In zijn woede zou Satan wee, oftewel ellende, over de mensen op aarde brengen. Zoals we zullen zien, leven we nu in die moeilijke tijd. Maar die zal niet zo lang duren; het zal naar verhouding „een korte tijdsperiode” zijn. Zelfs Satan weet dat. De bijbel noemt deze periode „de laatste dagen” (2 Timotheüs 3:1). Wat kunnen we blij zijn dat God binnenkort een eind zal maken aan Satans invloed op aarde! Laten we eens stilstaan bij enkele van de dingen die in de bijbel voorzegd zijn en die nu plaatsvinden. Ze zijn een bewijs dat we in de laatste dagen leven en dat Gods koninkrijk binnenkort eeuwige zegeningen zal brengen voor mensen die Jehovah liefhebben. We gaan eerst vier onderdelen bekijken van het teken dat volgens Jezus de tijd zou kenmerken waarin wij leven.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN DE LAATSTE DAGEN

6, 7. Hoe komen Jezus’ woorden over oorlogen en voedseltekorten in deze tijd uit?

6 „Natie zal tegen natie opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk” (Mattheüs 24:7). De afgelopen eeuw zijn er miljoenen mensen in oorlogen omgekomen. Een Brits historicus schreef: „De twintigste eeuw was de meest moordzuchtige in de geschiedenis. . . . Het was een eeuw waarin er bijna onafgebroken oorlog was, met slechts enkele korte periodes zonder een gewapend conflict.” In een rapport van het Worldwatch Institute staat: „In [de twintigste] eeuw zijn drie keer zo veel mensen het slachtoffer van oorlog geworden als in alle oorlogen vanaf de eerste eeuw n.C. tot 1899.” Sinds 1914 zijn meer dan honderd miljoen mensen omgekomen als gevolg van oorlogen. Wat een onvoorstelbaar leed als we aan al die miljoenen mensen denken die op deze manier iemand die hun dierbaar was verloren hebben!

7 ’Er zullen voedseltekorten zijn’ (Mattheüs 24:7). Onderzoekers zeggen dat de voedselproductie de afgelopen dertig jaar aanzienlijk is toegenomen. Toch is er nog steeds gebrek aan voedsel omdat veel mensen niet genoeg geld hebben om voedsel te kopen of geen land hebben om gewassen op te verbouwen. Meer dan een miljard mensen in ontwikkelingslanden moeten van een euro of minder per dag zien rond te komen. De meesten van hen lijden chronisch honger. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat ondervoeding een grote rol speelt bij de dood van meer dan vijf miljoen kinderen per jaar.

8, 9. Waaruit blijkt dat Jezus’ profetie over aardbevingen en pestilenties uitgekomen is?

8 „Er zullen grote aardbevingen zijn” (Lukas 21:11). Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst zijn er elk jaar gemiddeld negentien grote aardbevingen te verwachten die krachtig genoeg zijn om gebouwen te beschadigen en de grond open te scheuren. En er zijn bijna elk jaar wel aardbevingen met genoeg kracht om gebouwen volledig te verwoesten. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat er sinds 1900 meer dan twee miljoen mensen zijn omgekomen door aardbevingen. Een andere bron zegt: „Zelfs nieuwe technologische ontwikkelingen hebben het aantal dodelijke slachtoffers nauwelijks kunnen terugdringen.”

9 ’Er zullen pestilenties zijn’ (Lukas 21:11). Ondanks de vooruitgang op medisch gebied blijven oude en nieuwe ziekten de wereld teisteren. Volgens een bepaald rapport komen twintig bekende ziekten, waaronder tuberculose, malaria en cholera, de laatste tientallen jaren weer vaker voor, en zijn sommige soorten ziekten steeds moeilijker met medicijnen te genezen. Er zijn zelfs minstens dertig nieuwe ziekten opgedoken. Sommige daarvan zijn dodelijk, en er is nog geen geneesmiddel voor gevonden.

DE MENSEN IN DE LAATSTE DAGEN

10. Welke kenmerken die in 2 Timotheüs 3:1-5 voorzegd werden, ziet u bij mensen in deze tijd?

10 In de bijbel werden niet alleen bepaalde ontwikkelingen in de wereld beschreven, maar werd ook voorzegd dat de laatste dagen gekenmerkt zouden worden door een verandering in de maatschappij. De apostel Paulus beschreef hoe mensen in het algemeen zouden zijn. In 2 Timotheüs 3:1-5 staat „dat er in de laatste dagen kritieke tijden zullen aanbreken, die moeilijk zijn door te komen”. Paulus voorzei hoe mensen zich zouden gedragen. Bijvoorbeeld:

 • zichzelf liefhebben

 • het geld liefhebben

 • ongehoorzaam aan ouders

 • deloyaal

 • zonder natuurlijke genegenheid

 • zonder zelfbeheersing

 • heftig

 • meer liefde voor genoegens dan liefde voor God

 • met een vorm van godvruchtige toewijding maar zonder de kracht ervan

11. Hoe beschrijft Psalm 92:7 wat er met slechte mensen zal gebeuren?

11 Zijn de mensen in uw omgeving zo geworden? Waarschijnlijk wel. Slechte mensen zijn werkelijk overal. Daaruit blijkt dat God binnenkort zal ingrijpen, want de bijbel zegt: „Wanneer de goddelozen uitspruiten als de plantengroei en alle beoefenaars van wat schadelijk is bloeien, is het opdat zij voor eeuwig verdelgd worden.” — Psalm 92:7.

POSITIEVE ONTWIKKELINGEN!

12, 13. Hoe is de „ware kennis” overvloedig geworden in deze „tijd van het einde”?

12 Zoals de bijbel voorzegd had, zijn er in de laatste dagen inderdaad veel problemen in de wereld. Maar onder mensen die Jehovah aanbidden, zijn er juist positieve ontwikkelingen.

13 De ware kennis zal overvloedig worden”, werd in het bijbelboek Daniël voorzegd. Wanneer zou dat gebeuren? In „de tijd van het einde” (Daniël 12:4). Vooral sinds 1914 heeft Jehovah mensen die hem echt willen dienen, geholpen de bijbel beter te begrijpen. Ze hebben een steeds beter begrip gekregen van kostbare waarheden over Gods naam en voornemen, het loskoopoffer van Jezus Christus, de toestand van de doden en de opstanding. Bovendien hebben aanbidders van Jehovah geleerd hoe ze op zo’n manier kunnen leven dat ze gelukkig worden en tevens God eren. Ze hebben ook een duidelijker begrip gekregen van de manier waarop Gods koninkrijk de dingen op aarde zal rechtzetten. Wat doen ze eigenlijk met die kennis? Die vraag brengt ons bij nog een profetie die in deze laatste dagen vervuld wordt.

„Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt.” — Mattheüs 24:14

14. Op welke schaal wordt het goede nieuws van het Koninkrijk in deze tijd gepredikt, en door wie?

14 „Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt”, zei Jezus Christus in zijn profetie over „het besluit van het samenstel van dingen” (Mattheüs 24:3, 14). Het goede nieuws van het Koninkrijk — wat het Koninkrijk is, wat het zal doen en hoe we de zegeningen ervan kunnen ontvangen — wordt overal op aarde in ruim 230 landen en in meer dan 400 talen bekendgemaakt. Miljoenen Getuigen van Jehovah prediken ijverig het goede nieuws van het Koninkrijk. Ze komen „uit alle natiën en stammen en volken en talen” (Openbaring 7:9). De Getuigen geven gratis bijbelstudie bij miljoenen mensen die willen weten wat de bijbel echt leert. Dat is een indrukwekkende vervulling van deze profetie, vooral omdat Jezus voorzei dat ware christenen voor alle mensen „voorwerpen van haat” zouden zijn. — Lukas 21:17.

WAT ZULT U DOEN?

15. (a) Gelooft u dat we in de laatste dagen leven, en waarom? (b) Wat zal „het einde” betekenen voor Jehovah’s tegenstanders en voor degenen die zich aan het bestuur van Gods koninkrijk onderwerpen?

15 We hebben gezien dat er in deze tijd heel veel bijbelprofetieën in vervulling gaan. Bent u het er ook niet mee eens dat we in de laatste dagen leven? Als Jehovah vindt dat het goede nieuws in voldoende mate gepredikt is, zal „het einde” beslist komen (Mattheüs 24:14). „Het einde” duidt op de tijd dat God alle slechtheid van de aarde zal verwijderen. Door bemiddeling van Jezus en zijn machtige engelen zal Jehovah iedereen die hem opzettelijk tegenstaat, vernietigen (2 Thessalonicenzen 1:6-9). Satan en zijn demonen zullen de naties niet langer misleiden. Daarna zal Gods koninkrijk iedereen die zich aan deze rechtvaardige regering onderwerpt, overvloedig zegenen. — Openbaring 20:1-3; 21:3-5.

16. Wat zou verstandig zijn om te doen?

16 Omdat het einde van Satans stelsel nabij is, is het goed ons af te vragen wat we zouden moeten doen. Het is verstandig kennis in ons te blijven opnemen van Jehovah en van zijn vereisten voor ons (Johannes 17:3). Bestudeer de bijbel ijverig. Maak er een gewoonte van geregeld samen te komen met anderen die Jehovah’s wil proberen te doen (Hebreeën 10:24, 25). Neem de overvloed aan kennis in u op die Jehovah God voor iedereen op aarde beschikbaar heeft gesteld, en breng de nodige veranderingen in uw leven aan, zodat u Gods goedkeuring kunt krijgen. — Jakobus 4:8.

17. Waarom zal de vernietiging van de goddelozen de meeste mensen overvallen?

17 Jezus voorzei dat het bewijs dat we in de laatste dagen leven door de meeste mensen genegeerd zou worden. De vernietiging van de goddelozen zal plotseling en onverwacht komen. De meeste mensen zullen erdoor overvallen worden als door een dief in de nacht (1 Thessalonicenzen 5:2). Jezus waarschuwde: „Zoals de dagen van Noach waren, zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de vloed waren, zij aten en zij dronken, mannen huwden en vrouwen werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij sloegen er geen acht op totdat de vloed kwam en hen allen wegvaagde, zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon des mensen zijn.” — Mattheüs 24:37-39.

18. Welke waarschuwing van Jezus moeten we ter harte nemen?

18 Daarom zei Jezus tegen zijn toehoorders: „Schenkt echter aandacht aan uzelf, dat uw hart nooit bezwaard wordt met overmatig eten en overmatig drinken en zorgen des levens, en die dag plotseling, in een ogenblik, over u komt als een strik. Want hij zal komen over allen die op de gehele aardoppervlakte wonen. Blijft dan wakker, te allen tijde smekend dat gij erin moogt slagen te ontkomen aan al deze dingen die stellig gaan geschieden, en [goedgekeurd] te staan voor het aangezicht van de Zoon des mensen” (Lukas 21:34-36). Het is verstandig Jezus’ raad op te volgen. Mensen die door Jehovah God en „de Zoon des mensen”, Jezus Christus, worden goedgekeurd, hebben namelijk het vooruitzicht het einde van Satans stelsel te overleven en voor eeuwig te leven in de prachtige nieuwe wereld die zo nabij is! — Johannes 3:16; 2 Petrus 3:13.

^ ¶4 Op blz. 218 en 219 van de Appendix vindt u informatie waaruit blijkt dat Michaël een andere naam voor Jezus Christus is.