Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HOOFDSTUK VEERTIEN

Hoe u een gelukkig gezinsleven krijgt

Hoe u een gelukkig gezinsleven krijgt
  • Hoe wordt een man een goede echtgenoot?

  • Hoe wordt een vrouw een goede echtgenote?

  • Wat betekent het een goede ouder te zijn?

  • Hoe kunnen kinderen bijdragen tot een gelukkig gezin?

1. Wat is de sleutel tot een gelukkig gezinsleven?

JEHOVAH GOD wil graag dat u een gelukkig gezinsleven hebt. In zijn Woord, de bijbel, staat duidelijk beschreven welke rol God wil dat ieder gezinslid vervult. Als gezinsleden hun rol in overeenstemming met Gods raad vervullen, levert dat heel bevredigende resultaten op. Jezus zei: ’Gelukkig zijn zij die het woord van God horen en het onderhouden!’ — Lukas 11:28.

2. Wat moeten we erkennen om een gelukkig gezin te kunnen hebben?

2 Willen we een gelukkig gezin hebben dan is een belangrijke voorwaarde dat we erkennen dat het gezin zijn oorsprong vindt bij Jehovah, die door Jezus „onze Vader” werd genoemd (Mattheüs 6:9). Alle gezinnen op aarde danken hun bestaan aan onze hemelse Vader, en hij weet beslist wat gezinnen gelukkig maakt (Efeziërs 3:14, 15). Wat leert de bijbel dus over de rol van elk gezinslid?

EEN REGELING VAN GOD

3. Hoe beschrijft de bijbel het ontstaan van de gezinsregeling, en hoe weten we dat dat waar is?

3 Jehovah heeft de eerste mensen, Adam en Eva, geschapen en hen als man en vrouw samengebracht. Ze mochten leven in een prachtig paradijs op aarde, de hof van Eden, en ontvingen de opdracht kinderen te krijgen. „Weest vruchtbaar en wordt tot velen en vult de aarde”, zei Jehovah (Genesis 1:26-28; 2:18, 21-24). Dit is niet zomaar een verhaaltje of een mythe, want Jezus liet zien dat wat Genesis over het begin van het gezinsleven zegt, waar is (Mattheüs 19:4, 5). Hoewel we met veel problemen te maken hebben en het leven nu niet is zoals God het bedoeld had, is geluk in het gezin toch mogelijk. Laten we eens zien waarom.

4. (a) Hoe kan elk gezinslid bijdragen tot het geluk van het gezin? (b) Waarom is het bestuderen van Jezus’ leven zo belangrijk voor gezinsgeluk?

4 Elk gezinslid kan tot het geluk van het gezin bijdragen door Gods voorbeeld te volgen in het tonen van liefde (Efeziërs 5:1, 2). Maar hoe kunnen we Gods voorbeeld volgen als we hem niet kunnen zien? We kunnen erachter komen hoe Jehovah handelt doordat hij zijn eerstgeboren Zoon vanuit de hemel naar de aarde heeft gezonden (Johannes 1:14, 18). Toen deze Zoon, Jezus Christus, op aarde was, imiteerde hij zijn hemelse Vader zo goed dat als mensen Jezus zagen en naar hem luisterden, het net was alsof ze bij Jehovah waren en Hem hoorden (Johannes 14:9). Als we dus meer leren over de liefde die Jezus toonde en zijn voorbeeld volgen, kan elk van ons bijdragen tot het geluk van het gezin.

EEN VOORBEELD VOOR MANNEN

5, 6. (a) Hoe is de manier waarop Jezus de gemeente behandelt, een voorbeeld voor mannen? (b) Wat moet iemand doen om vergeving van zonden te ontvangen?

5 De bijbel zegt dat mannen net zo met hun vrouw moeten omgaan als Jezus met zijn discipelen. Lees eens welke raad de bijbel hierover geeft: „Mannen, blijft uw vrouw liefhebben, evenals ook de Christus de gemeente heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgeleverd . . . Aldus behoren mannen hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Christus dit doet ten aanzien van de gemeente.” — Efeziërs 5:23, 25-29.

6 Jezus’ liefde voor zijn gemeente van discipelen is een volmaakt voorbeeld voor mannen. Jezus ’had hen tot het einde toe lief’ en gaf zijn leven voor hen, ook al waren ze zeker niet volmaakt (Johannes 13:1; 15:13). Zo krijgen ook mannen de aansporing: „Blijft uw vrouw liefhebben en weest niet bitter toornig op haar” (Kolossenzen 3:19). Wat kan een echtgenoot helpen die raad toe te passen, vooral als zijn vrouw iets ondoordachts heeft gedaan? Hij moet bedenken dat hij zelf ook fouten maakt. En wat moet hij doen om vergeving van God te ontvangen? Hij moet vergeving schenken aan degenen die tegen hem zondigen — ook aan zijn vrouw. Natuurlijk moet zij hetzelfde doen (Mattheüs 6:12, 14, 15). Begrijpt u waarom er weleens is gezegd dat een goed huwelijk een verbintenis is tussen twee mensen die goed kunnen vergeven?

7. Waar hield Jezus rekening mee, en hoe kunnen mannen zijn voorbeeld volgen?

7 Mannen doen er ook goed aan te bedenken dat Jezus altijd attent was voor zijn discipelen. Hij hield rekening met hun beperkingen en lichamelijke behoeften. Toen ze bijvoorbeeld moe waren, zei hij: „Komt, gij alleen, naar een eenzame plaats en rust wat uit” (Markus 6:30-32). Ook met echtgenotes hoort rekening gehouden te worden. De bijbel beschrijft hen als „een zwakker vat” en gebiedt mannen hun vrouw „eer” toe te kennen. Waarom? Omdat vrouwen net als mannen „de onverdiende gunst des levens” zullen ontvangen (1 Petrus 3:7). Mannen moeten het volgende in gedachte houden: wat iemand kostbaar maakt in Gods ogen is getrouwheid, niet of iemand een man of een vrouw is. — Psalm 101:6.

8. (a) Hoe komt het dat een man ’die zijn vrouw liefheeft, zichzelf liefheeft’? (b) Wat betekent het voor een man en vrouw om „één vlees” te zijn?

8 De bijbel zegt dat een man ’die zijn vrouw liefheeft, zichzelf liefheeft’. Dat komt doordat, zoals Jezus zei, een man en zijn vrouw „niet langer twee, maar één vlees” zijn (Mattheüs 19:6). Ze moeten hun seksuele belangstelling dus tot elkaar beperken (Spreuken 5:15-21; Hebreeën 13:4). Dat is mogelijk als ze onzelfzuchtig elkaars behoeften in aanmerking nemen (1 Korinthiërs 7:3-5). Merk op dat de bijbel zegt: „Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het.” Mannen moeten hun vrouw net zo liefhebben als zichzelf en in gedachte houden dat ze verantwoording moeten afleggen aan hun eigen Hoofd, Jezus Christus. — Efeziërs 5:29; 1 Korinthiërs 11:3.

9. Welke eigenschap van Jezus wordt in Filippenzen 1:8 genoemd, en waarom moeten mannen deze eigenschap tegenover hun vrouw aan de dag leggen?

9 De apostel Paulus had het over de ’tedere genegenheid die Christus Jezus heeft’ (Filippenzen 1:8). Jezus’ tederheid was een aangename eigenschap, die door de vrouwen onder zijn discipelen bijzonder op prijs werd gesteld (Johannes 20:1, 11-13, 16). En een getrouwde vrouw verlangt ernaar dat haar man genegenheid toont en haar teder behandelt.

EEN VOORBEELD VOOR VROUWEN

10. Hoe is Jezus een voorbeeld voor vrouwen?

10 Een gezin is een organisatie en kan alleen goed functioneren als er een hoofd is. Zelfs Jezus heeft een hoofd aan wie hij zich onderwerpt. God is „het hoofd van de Christus” zoals de man „het hoofd van de vrouw” is (1 Korinthiërs 11:3). Jezus’ onderworpenheid aan God als Hoofd is een goed voorbeeld voor ons, want we hebben allemaal een hoofd aan wie we ons moeten onderwerpen.

11. Welke houding moet een vrouw tegenover haar man hebben, en welke uitwerking kan haar gedrag hebben?

11 Onvolmaakte mannen maken fouten en zijn niet altijd een ideaal gezinshoofd. Wat moet een vrouw dan doen? Ze zal niet haar man kleineren of proberen zijn rol als hoofd over te nemen. Een vrouw doet er goed aan in gedachte te houden dat God veel waarde hecht aan een „stille en zachtaardige geest” (1 Petrus 3:4). Met zo’n godvruchtige houding zal ze het makkelijker vinden zelfs onder moeilijke omstandigheden onderworpenheid te tonen. De bijbel zegt ook: „De vrouw daarentegen moet diepe achting voor haar man hebben” (Efeziërs 5:33). Maar als hij Christus nu niet als zijn Hoofd accepteert? De bijbel geeft vrouwen de aansporing: „Weest aan uw eigen man onderworpen, opdat, indien sommigen niet gehoorzaam zijn aan het woord, zij zonder woord gewonnen mogen worden door het gedrag van hun vrouw, omdat zij ooggetuigen zijn geweest van uw eerbare gedrag te zamen met diepe achting.” — 1 Petrus 3:1, 2.

12. Waarom is het niet verkeerd als een vrouw respectvol haar mening uit?

12 Of haar man haar geloof nu deelt of niet, een vrouw toont geen gebrek aan respect voor hem als ze tactvol een andere mening uit. Als haar zienswijze juist is, dan zou het hele gezin er voordeel bij hebben als hij naar haar luisterde. Op een keer kwam Sara met een praktische oplossing voor een bepaald probleem in het gezin. Haar man, Abraham, was het niet met haar eens, maar God zei tegen hem: „Luister naar haar stem” (Genesis 21:9-12). Mocht de man uiteindelijk iets anders beslissen, dan zal zijn vrouw natuurlijk haar onderworpenheid tonen door hem daarin te steunen, mits zijn beslissing niet in strijd is met Gods wet. — Handelingen 5:29; Efeziërs 5:24.

Welk goede voorbeeld gaf Sara aan vrouwen?

13. (a) Waartoe spoort Titus 2:4, 5 getrouwde vrouwen aan? (b) Wat zegt de bijbel over uit elkaar gaan en echtscheiding?

13 Als een vrouw haar rol goed vervult, kan ze veel voor het gezin doen. In de bijbel staat bijvoorbeeld dat het de taak van getrouwde vrouwen is „hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, gezond van verstand te zijn, eerbaar, thuis te werken, goed te zijn, zich aan hun eigen man te onderwerpen” (Titus 2:4, 5). Als echtgenotes en moeders dat doen, zal hun gezin altijd liefde en respect voor hen hebben (Spreuken 31:10, 28). Maar omdat het huwelijk een verbintenis tussen onvolmaakte personen is, kunnen er zich extreme situaties voordoen die soms tot uiteengaan of echtscheiding leiden. Volgens de bijbel is het onder bepaalde omstandigheden toegestaan uiteen te gaan, maar dit is een ernstige zaak, want de bijbel bevat de raad „dat een vrouw niet van haar man dient weg te gaan; . . . en een man dient zijn vrouw niet te verlaten” (1 Korinthiërs 7:10, 11). En alleen als een van de huwelijkspartners hoererij pleegt is er een bijbelse grond voor echtscheiding. — Mattheüs 19:9.

EEN VOLMAAKT VOORBEELD VOOR OUDERS

14. Hoe ging Jezus met kinderen om, en wat hebben kinderen van ouders nodig?

14 De manier waarop Jezus met kinderen omging, is een volmaakt voorbeeld voor ouders. Toen kinderen die bij Jezus wilden komen door anderen werden tegengehouden, zei hij: „Laat de jonge kinderen bij mij komen; tracht niet hen tegen te houden.” De bijbel zegt dat hij vervolgens ’de kinderen in zijn armen nam en hen ging zegenen, terwijl hij zijn handen op hen legde’ (Markus 10:13-16). Jezus nam de tijd voor kinderen. Zou u dan niet hetzelfde voor uw eigen zoons en dochters moeten doen? Ze hebben niet genoeg aan kleine beetjes van uw tijd, ze hebben heel veel aandacht nodig. U moet de tijd nemen om hen te onderwijzen, want die opdracht heeft Jehovah ouders gegeven. — Deuteronomium 6:4-9.

15. Wat kunnen ouders doen om hun kinderen te beschermen?

15 In deze wereld die steeds slechter wordt, hebben kinderen ouders nodig die hen beschermen tegen mensen die hun kwaad willen doen, zoals kindermisbruikers. Neem een voorbeeld aan de manier waarop Jezus zijn discipelen beschermde, die hij vol genegenheid „kindertjes” noemde. Toen hij kort voor zijn dood gearresteerd werd, zorgde hij ervoor dat ze konden ontsnappen (Johannes 13:33; 18:7-9). Als ouder moet u alert zijn op de pogingen van de Duivel om uw kinderen kwaad te doen. U moet hen van tevoren waarschuwen (1 Petrus 5:8). * Nog nooit hebben kinderen in lichamelijk, geestelijk en moreel opzicht zo veel gevaar gelopen als in deze tijd.

Wat kunnen ouders leren van de manier waarop Jezus met kinderen omging?

16. Wat kunnen ouders leren van de manier waarop Jezus met de tekortkomingen van zijn discipelen omging?

16 Op de avond voor Jezus’ dood maakten zijn discipelen ruzie over de vraag wie van hen de grootste was. In plaats van boos op hen te worden, bleef Jezus hen liefdevol aansporen en hun het goede voorbeeld geven (Lukas 22:24-27; Johannes 13:3-8). Als u kinderen hebt, begrijpt u dan hoe u Jezus’ voorbeeld kunt navolgen in de manier waarop u uw kinderen corrigeert? Ze moeten natuurlijk gehoorzaamheid leren, maar straf moet „in de juiste mate” gegeven worden en nooit uit woede. U zou niet onnadenkend willen spreken „als met de steken van een zwaard” (Jeremia 30:11; Spreuken 12:18). Straf moet op zo’n manier gegeven worden dat uw kind later zal inzien dat de bestraffing terecht was. — Efeziërs 6:4; Hebreeën 12:9-11.

EEN VOORBEELD VOOR KINDEREN

17. Op welke manieren was Jezus een volmaakt voorbeeld voor kinderen?

17 Kunnen kinderen van Jezus leren? Ja, heel veel zelfs! Door zijn eigen voorbeeld liet Jezus zien hoe kinderen hun ouders moeten gehoorzamen. Hij zei: „Deze dingen spreek ik zoals de Vader mij heeft geleerd.” En hij voegde eraan toe: ’Ik doe altijd de dingen die hem behagen’ (Johannes 8:28, 29). Jezus was gehoorzaam aan zijn hemelse Vader, en de bijbel leert kinderen dat ze hun ouders moeten gehoorzamen (Efeziërs 6:1-3). Hoewel Jezus een volmaakt kind was, luisterde hij naar zijn menselijke ouders, Jozef en Maria, die onvolmaakt waren. Dat zal vast tot het geluk van iedereen in het gezin hebben bijgedragen! — Lukas 2:4, 5, 51, 52.

18. Waarom gehoorzaamde Jezus zijn hemelse Vader altijd, en wie maakt het gelukkig als kinderen hun ouders gehoorzamen?

18 In welk opzicht kunnen kinderen meer op Jezus gaan lijken en hun ouders gelukkig maken? Jongeren vinden het soms misschien moeilijk om hun ouders te gehoorzamen, maar God wil het graag zo (Spreuken 1:8; 6:20). Jezus gehoorzaamde zijn hemelse Vader altijd, zelfs in moeilijke situaties. Toen God op een keer wilde dat Jezus iets heel moeilijks deed, zei Jezus: ’Neem deze beker [een bepaalde opdracht] van mij weg.’ Toch deed Jezus wat God vroeg, omdat hij besefte dat zijn Vader wist wat het beste voor hem was (Lukas 22:42). Als kinderen leren gehoorzaam te zijn, zullen ze hun ouders en hun hemelse Vader heel gelukkig maken. * — Spreuken 23:22-25.

Waar moeten jongeren bij verleiding aan denken?

19. (a) Hoe probeert Satan kinderen te verleiden? (b) Welke uitwerking kan het slechte gedrag van kinderen op ouders hebben?

19 De Duivel probeerde Jezus te verleiden, en we kunnen er zeker van zijn dat hij ook jongeren zal proberen te verleiden om verkeerde dingen te doen (Mattheüs 4:1-10). Satan de Duivel gebruikt groepsdruk, en het kan erg moeilijk zijn om die te weerstaan. Het is dan ook heel belangrijk dat kinderen geen slechte omgang hebben! (1 Korinthiërs 15:33) Jakobs dochter Dina had omgang met mensen die Jehovah niet aanbaden, en dat leidde tot een heleboel problemen (Genesis 34:1, 2). Denk er eens over na hoeveel pijn het een gezin kan doen als een gezinslid zich schuldig zou maken aan seksuele immoraliteit! — Spreuken 17:21, 25.

HET GEHEIM VAN GEZINSGELUK

20. Wat moet elk gezinslid doen wil een gezin gelukkig zijn?

20 Gezinsproblemen zijn makkelijker op te vangen wanneer de raad uit de bijbel wordt toegepast. Dat is het geheim van een gelukkig gezinsleven. Als man moet u dus uw vrouw liefhebben en haar net zo behandelen als Jezus zijn gemeente behandelt. Als vrouw moet u zich aan uw man onderwerpen als hoofd en het voorbeeld volgen van de bekwame vrouw uit Spreuken 31:10-31. Als ouder hoort u uw kinderen goed op te voeden (Spreuken 22:6). Vaders, neem ’op een voortreffelijke wijze de leiding over uw eigen huisgezin’ (1 Timotheüs 3:4, 5; 5:8). En kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders (Kolossenzen 3:20). Niemand in het gezin is volmaakt; iedereen maakt fouten. Vraag elkaar dus nederig om vergeving.

21. Welke schitterende toekomst wacht ons, en hoe kunnen we nu al een gelukkig gezinsleven hebben?

21 De bijbel staat echt vol nuttige raad en aanwijzingen voor het gezinsleven. Bovendien leert de bijbel ons over Gods nieuwe wereld en een aards paradijs, vol gelukkige mensen die Jehovah aanbidden (Openbaring 21:3, 4). Wat een schitterende toekomst wacht ons! En we kunnen zelfs nu al een gelukkig gezinsleven hebben als we de instructies in Gods Woord opvolgen.

^ ¶15 Hoe kinderen beschermd kunnen worden staat in hfst. 32 van het boek Lessen van de Grote Onderwijzer, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

^ ¶18 Een kind zou alleen ongehoorzaam mogen zijn als de ouder hem of haar vraagt iets te doen wat tegen Gods wet ingaat. — Handelingen 5:29.