Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HOOFDSTUK TWEE

De bijbel, een boek van God

De bijbel, een boek van God
  • Wat is het verschil tussen de bijbel en alle andere boeken?

  • Hoe kan de bijbel u bij problemen helpen?

  • Waarom kunt u vertrouwen hebben in de bijbelse profetieën?

1, 2. In welke opzichten is de bijbel een schitterend geschenk van God?

DENK eens terug aan het moment waarop u van een goede vriend of vriendin een mooi cadeau kreeg. Waarschijnlijk vond u dat niet alleen heel leuk, maar maakte het u ook heel gelukkig. Een cadeau zegt namelijk iets over de persoon die het geeft: dat hij of zij het fijn vindt met u bevriend te zijn. Natuurlijk hebt u gezegd hoe blij u was met het cadeau en hoe attent u het vond.

2 De bijbel is een cadeau van God, waar we heel dankbaar voor kunnen zijn. Dit unieke boek vertelt ons dingen waar we anders nooit achter zouden komen. Zo vertelt het ons over de schepping van de sterren, de aarde en de eerste man en vrouw. In de bijbel staan betrouwbare beginselen — principes die ons helpen de problemen en zorgen van het leven aan te kunnen. Er wordt in uitgelegd hoe God zijn voornemen zal uitvoeren en de situatie op aarde zal verbeteren. De bijbel is echt een schitterend geschenk!

3. Wat leren we over Jehovah doordat hij ons de bijbel heeft gegeven, en waarom maakt dat ons heel gelukkig?

3 De bijbel is ook een geschenk dat ons heel gelukkig maakt, omdat het iets zegt over de Gever, Jehovah God. Dat hij ons zo’n boek heeft gegeven, is een bewijs dat hij wil dat we hem goed leren kennen. En de bijbel kan u echt helpen een hechte band met Jehovah te krijgen.

4. Wat vindt u bijzonder aan de verspreiding van de bijbel?

4 Misschien bent u een van de velen die een bijbel in huis hebben. De bijbel is (geheel of gedeeltelijk) in meer dan 2300 talen uitgegeven en daardoor voor meer dan negentig procent van de wereldbevolking beschikbaar. De verspreiding bedraagt gemiddeld meer dan een miljoen bijbels per week! Er zijn in totaal wel miljarden bijbels gedrukt. De bijbel is dus echt een uniek boek.

De „Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift” is in veel talen verkrijgbaar

5. Op welke manier is de bijbel „door God geïnspireerd”?

5 Bovendien is de bijbel „door God geïnspireerd” (2 Timotheüs 3:16). Hoe heeft God dat gedaan? De bijbel zelf antwoordt: „Mensen hebben van Godswege gesproken zoals zij door heilige geest werden meegevoerd” (2 Petrus 1:21). Dat is te vergelijken met een zakenman die zijn secretaresse een brief laat schrijven. In die brief staan de gedachten en instructies van de zakenman. Het is dus eigenlijk zijn brief, en niet die van de secretaresse. Zo is het ook met de bijbel: de boodschap is van God, en niet van de mensen die de boodschap hebben opgeschreven. We kunnen daarom zeggen dat de hele bijbel echt „het woord van God” is. — 1 Thessalonicenzen 2:13.

HARMONIEUS EN NAUWKEURIG

6, 7. Waarom is de overeenstemming tussen de verschillende delen van de bijbel zo bijzonder?

6 De bijbel is geschreven in een periode van 1600 jaar. De schrijvers leefden niet allemaal in dezelfde tijd en ook hun achtergrond verschilde. Sommige waren boer, visser of herder. Andere waren profeet, rechter of koning. De evangelieschrijver Lukas was arts. Ondanks die verschillen in achtergrond vormt de bijbel van begin tot eind een harmonieus geheel. *

7 Het eerste boek van de bijbel vertelt ons hoe de problemen van de mensheid zijn ontstaan. Het laatste boek laat zien dat de hele aarde een prachtige tuin zal worden, een paradijs. In totaal behandelt de bijbel duizenden jaren geschiedenis, en al het materiaal houdt verband met Gods voornemen en hoe het gerealiseerd zal worden. Het is indrukwekkend hoe alle delen van de bijbel met elkaar overeenstemmen, maar dat is ook wat we van een boek van God zouden verwachten.

8. Geef voorbeelden waaruit blijkt dat de bijbel wetenschappelijk nauwkeurig is.

8 De bijbel is wetenschappelijk nauwkeurig. Er staat zelfs informatie in die haar tijd ver vooruit was. In het boek Leviticus staan bijvoorbeeld wetten voor het oude Israël over quarantaine en hygiëne, terwijl de volken om hen heen nog niets over dat soort dingen wisten. In een tijd dat mensen onjuiste ideeën hadden over de vorm van de aarde, zei de bijbel dat de aarde rond was, een bol (Jesaja 40:22). De bijbel zei nauwkeurig dat de aarde ’aan niets hangt’ (Job 26:7). Nu is de bijbel natuurlijk geen wetenschappelijk leerboek. Maar als er over wetenschappelijke dingen gesproken wordt, is de bijbel nauwkeurig. Is dat ook niet wat u van een boek van God zou verwachten?

9. (a) Waaruit blijkt dat de bijbel historisch nauwkeurig en betrouwbaar is? (b) Wat vertelt de eerlijkheid van de schrijvers ons over de bijbel?

9 De bijbel is ook nauwkeurig en betrouwbaar als het om historische feiten gaat. De verslagen zijn heel specifiek. Zo wordt in sommige gevallen niet alleen de naam van een persoon vermeld, maar ook zijn afstamming. * Geschiedschrijvers spraken over het algemeen niet over de nederlagen van hun eigen volk, maar de bijbelschrijvers waren eerlijk en vermeldden zelfs hun eigen fouten en die van hun volk. In het bijbelboek Numeri geeft de schrijver Mozes bijvoorbeeld toe dat hij een ernstige fout had gemaakt waarvoor hij zwaar gestraft werd (Numeri 20:2-12). Zo’n eerlijkheid komt in andere historische verslagen niet vaak voor, maar in de bijbel wel, omdat het een boek van God is.

EEN BOEK VAN PRAKTISCHE WIJSHEID

10. Waarom hoeft het ons niet te verbazen dat de bijbel een praktisch boek is?

10 Omdat de bijbel door God geïnspireerd is, is hij „nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten” (2 Timotheüs 3:16). De bijbel is echt een praktisch boek, waaruit een goed begrip van de menselijke aard blijkt. Dat is niet zo vreemd, want de Auteur ervan is Jehovah God, de Schepper! Hij begrijpt onze gedachten en emoties beter dan wijzelf. Bovendien weet Jehovah wat we nodig hebben om gelukkig te zijn. Hij weet ook welke manier van leven we moeten vermijden.

11, 12. (a) Welke onderwerpen besprak Jezus in zijn Bergrede? (b) Welke andere praktische onderwerpen worden in de bijbel besproken, en waarom is de bijbelse raad tijdloos?

11 Neem bijvoorbeeld de Bergrede, een toespraak van Jezus die in Mattheüs hoofdstuk 5 tot en met 7 staat. Jezus gaf hier hoogstaand onderwijs over verschillende onderwerpen, zoals hoe we echt geluk kunnen vinden, hoe meningsverschillen opgelost kunnen worden, hoe we moeten bidden en hoe we over materiële dingen moeten denken. Jezus’ woorden zijn in deze tijd nog net zo krachtig en praktisch als toen.

12 Sommige beginselen in de bijbel hebben te maken met het gezinsleven, werkgewoonten en relaties met anderen. De bijbelse beginselen zijn op iedereen van toepassing en de raad is altijd nuttig. De wijsheid die de bijbel bevat, komt goed tot uiting in de woorden die God via de profeet Jesaja sprak: „Ik, Jehovah, ben uw God, die u leert uzelf baat te verschaffen.” — Jesaja 48:17.

EEN BOEK VAN PROFETIEËN

De bijbelschrijver Jesaja voorzei de val van Babylon

13. Welke details in verband met Babylon liet Jehovah de profeet Jesaja opschrijven?

13 De bijbel staat vol met profetieën, waarvan er al veel uitgekomen zijn. Laten we eens een voorbeeld bekijken. Jehovah voorzei via de profeet Jesaja, die in de achtste eeuw v.G.T. * leefde, dat de stad Babylon verwoest zou worden (Jesaja 13:19; 14:22, 23). Er werd gezegd hoe de stad veroverd zou worden. De binnenvallende legers zouden de rivier van Babylon droogleggen en zonder strijd de stad binnentrekken. Maar dat was nog niet alles. In Jesaja’s profetie werd zelfs de naam genoemd van de koning die Babylon zou veroveren: Cyrus. — Jesaja 44:27–45:2.

14, 15. Hoe werden sommige details van Jesaja’s profetie over Babylon vervuld?

14 Ongeveer tweehonderd jaar later, in de nacht van 5 op 6 oktober 539 v.G.T., sloeg een leger vlak bij Babylon zijn kamp op. Wie was de aanvoerder? Een Perzische koning die Cyrus heette. Het toneel was dus gereed voor de vervulling van een bijzondere profetie. Maar zou het leger van Cyrus Babylon zonder strijd binnendringen, zoals was voorzegd?

15 De Babyloniërs hadden die nacht een feest, en ze voelden zich veilig achter de kolossale stadsmuren. Ondertussen wist Cyrus de rivier die door de stad stroomde, om te leiden. Al snel stond het water zo laag dat hij zijn mannen de rivierbedding kon laten oversteken om bij de stadsmuren te komen. Maar hoe zou Cyrus’ leger Babylon binnenkomen? Om de een of andere reden was men die nacht zo onvoorzichtig geweest de toegangsdeuren tot de stad open te laten staan!

16. (a) Wat voorzei Jesaja over de uiteindelijke afloop voor Babylon? (b) Hoe is Jesaja’s profetie over Babylons verwoesting uitgekomen?

16 Over Babylon was voorzegd: „Ze zal nimmer bewoond worden, noch zal ze van geslacht tot geslacht blijven. En daar zal de Arabier zijn tent niet opslaan, en geen herders zullen hun kudden daar laten legeren” (Jesaja 13:20). In deze profetie werd niet alleen voorzegd dat Babylon zou vallen, maar ook dat de stad voor altijd onbewoond zou blijven. Het bewijs voor de vervulling van deze woorden is nog steeds te zien. De plaats waar het oude Babylon lag, zo’n tachtig kilometer ten zuiden van Bagdad in Irak, is nu onbewoond. Wat Jehovah via Jesaja voorzei, is dus inderdaad uitgekomen: „Ik wil haar wegvegen met de bezem der verdelging.” — Jesaja 14:22, 23. *

De ruïnes van Babylon

17. Hoe versterkt de vervulling van bijbelse profetieën ons geloof?

17 Wordt ons geloof niet versterkt als we weten dat er in de bijbel betrouwbare profetieën staan? Als Jehovah zijn eerdere beloften is nagekomen, hebben we namelijk goede reden erop te vertrouwen dat hij ook zijn belofte van een paradijs op aarde zal nakomen (Numeri 23:19). Daarom hebben we „hoop op het eeuwige leven, dat God, die niet liegen kan, vóór ver in het verleden liggende tijden heeft beloofd”. — Titus 1:2. *

„HET WOORD VAN GOD IS LEVEND”

18. Welke krachtige uitspraak doet de apostel Paulus over „het woord van God”?

18 Uit wat we in dit hoofdstuk hebben besproken, blijkt duidelijk dat de bijbel echt een uniek boek is. Maar behalve de interne harmonie, de wetenschappelijke en historische nauwkeurigheid, de praktische wijsheid en de betrouwbare profetieën is er een nog veel belangrijker reden waarom de bijbel waardevol is. De christelijke apostel Paulus schreef: „Het woord van God is levend en oefent kracht uit en is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt zelfs zover door dat het ziel en geest, en gewrichten en hun merg scheidt, en het kan gedachten en bedoelingen van het hart onderscheiden.” — Hebreeën 4:12.

19, 20. (a) Hoe kan de bijbel u helpen uzelf te onderzoeken? (b) Hoe kunt u laten zien dat u dankbaar bent voor Gods unieke geschenk, de bijbel?

19 Gods „woord” of boodschap in de bijbel lezen, kan ons leven veranderen. Het kan ons helpen onszelf te onderzoeken op een manier die anders niet mogelijk is. Misschien zeggen we dat we van God houden, maar onze reactie op wat de bijbel leert, zal laten zien wat we echt denken en zelfs wat er in ons hart leeft.

20 De bijbel is echt een boek van God. Het is een boek dat gelezen, bestudeerd en gewaardeerd moet worden. Laat zien dat u dankbaar bent voor dit geschenk van God door de bijbel te blijven onderzoeken. Daardoor zult u een beter begrip krijgen van het voornemen dat God met de mensheid heeft. Wat dat voornemen is en hoe het gerealiseerd zal worden, gaan we in het volgende hoofdstuk zien.

^ ¶6 Sommige mensen zeggen ten onrechte dat er tegenstrijdigheden in de bijbel staan. Zie voor meer informatie hierover hfst. 7 van het boek De bijbel — Gods woord of dat van mensen?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

^ ¶9 Kijk bijvoorbeeld eens naar de gedetailleerde afstammingslijn van Jezus die in Lukas 3:23-38 staat.

^ ¶13 De afkorting v.G.T. betekent „voor de gewone tijdrekening” en komt overeen met „voor Christus”.

^ ¶16 Meer informatie over bijbelse profetieën vindt u op blz. 27-29 van de brochure Een boek voor alle mensen, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

^ ¶17 De verwoesting van Babylon is maar één voorbeeld van een bijbelprofetie die uitgekomen is. Andere voorbeelden zijn de verwoesting van Tyrus en Ninevé (Ezechiël 26:1-5; Zefanja 2:13-15). Daarnaast werd in Daniëls profetie voorzegd welke wereldmachten elkaar na Babylon zouden opvolgen, waaronder Medo-Perzië en Griekenland (Daniël 8:5-7, 20-22). Op blz. 199-201 van de Appendix worden veel Messiaanse profetieën behandeld die in Jezus Christus vervuld zijn.