Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

APPENDIX

Wat is de Oordeelsdag?

Wat is de Oordeelsdag?

HOE stelt u zich de Oordeelsdag voor? Velen denken dat miljarden zielen één voor één voor Gods troon worden gebracht en dat vervolgens ieder afzonderlijk wordt geoordeeld. Sommigen worden beloond met gelukzaligheid in de hemel en anderen worden veroordeeld tot eeuwige pijniging. Maar de bijbel schildert een heel ander beeld. Gods Woord beeldt die periode niet af als een beangstigende tijd, maar als een tijd van hoop en herstel.

In Openbaring 20:11, 12 geeft de apostel Johannes een beschrijving van de Oordeelsdag: „Ik zag een grote witte troon en degene die daarop was gezeten. De aarde en de hemel vloden van voor zijn aangezicht weg, en er werd geen plaats voor ze gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan, en er werden boekrollen geopend. Maar er werd een andere boekrol geopend; het is de boekrol des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van de dingen die in de boekrollen geschreven stonden, overeenkomstig hun daden.” Wie is de Rechter die hier beschreven wordt?

Jehovah God is de opperste Rechter van de mensheid, maar het eigenlijke oordelen heeft hij uit handen gegeven. In Handelingen 17:31 zei de apostel Paulus dat God „een dag [heeft] vastgesteld waarop hij voornemens is de bewoonde aarde in rechtvaardigheid te oordelen door een man die hij heeft aangesteld”. Deze aangestelde Rechter is de uit de dood opgewekte Jezus Christus (Johannes 5:22). Maar wanneer begint de Oordeelsdag, en hoe lang duurt die dag?

Uit het boek Openbaring blijkt dat de Oordeelsdag begint na de oorlog van Armageddon, waarin Satans hele aardse stelsel wordt vernietigd (Openbaring 16:14, 16; 19:19–20:3). * Na Armageddon zullen Satan en zijn demonen duizend jaar in een afgrond worden opgesloten. Tijdens die periode zullen de 144.000 hemelse mede-erfgenamen als rechters optreden en „als koningen met de Christus” regeren, „duizend jaar lang” (Openbaring 14:1-3; 20:1-4; Romeinen 8:17). De Oordeelsdag is geen haastig gebeuren van slechts 24 uur, maar duurt duizend jaar.

In die periode van duizend jaar zal Jezus Christus „de levenden en de doden” oordelen (2 Timotheüs 4:1). „De levenden” zullen bestaan uit de „grote schare” die Armageddon overleeft (Openbaring 7:9-17). De apostel Johannes zag ook de doden voor de oordeelstroon staan. Jezus beloofde dat degenen „die in de herinneringsgraven zijn, zijn [Christus’] stem zullen horen en te voorschijn zullen komen” door middel van een opstanding (Johannes 5:28, 29; Handelingen 24:15). Maar op basis waarvan zal iedereen geoordeeld worden?

In het visioen van de apostel Johannes „werden boekrollen geopend” en werden de doden „geoordeeld op grond van de dingen die in de boekrollen geschreven stonden, overeenkomstig hun daden”. Staat in deze boekrollen wat mensen in het verleden hebben gedaan? Nee, het oordeel zal niet gebaseerd zijn op wat mensen vóór hun dood hebben gedaan. Hoe weten we dat? De bijbel zegt: „Wie gestorven is, is van zijn zonde vrijgesproken” (Romeinen 6:7). Degenen die een opstanding krijgen, beginnen hun leven dus met een schone lei. De boekrollen moeten dan ook een afbeelding zijn van Gods verdere vereisten. Om eeuwig te mogen leven, zullen zowel de overlevenden van Armageddon als degenen die een opstanding krijgen, Gods geboden moeten gehoorzamen, met inbegrip van eventuele nieuwe vereisten die Jehovah in de duizend jaar bekendmaakt. Personen zullen dus geoordeeld worden op grond van wat ze tijdens de Oordeelsdag doen.

Gedurende de Oordeelsdag zullen miljarden mensen voor het eerst de gelegenheid krijgen om Gods wil te leren kennen en ook te gaan doen. Dit betekent dat er op grote schaal onderwijs zal worden gegeven. Ja, het is „rechtvaardigheid wat de bewoners van het productieve land stellig zullen leren” (Jesaja 26:9). Maar niet iedereen zal bereid zijn zich aan Gods wil te onderwerpen. Jesaja 26:10 zegt: „Al zou de goddeloze gunst worden betoond, hij zal eenvoudig geen rechtvaardigheid leren. In het land van oprechtheid zal hij onrecht plegen en hij zal de eminentie van Jehovah niet zien.” Deze slechte mensen zullen tijdens de Oordeelsdag voorgoed ter dood worden gebracht. — Jesaja 65:20.

Tegen het einde van de Oordeelsdag zullen de overlevenden volledig „tot leven” zijn gekomen als volmaakte mensen (Openbaring 20:5). Gedurende de Oordeelsdag zal de mensheid dus tot haar oorspronkelijke staat van volmaaktheid worden teruggebracht (1 Korinthiërs 15:24-28). Dan zal er een laatste beproeving volgen. Satan zal uit zijn gevangenschap worden losgelaten en voor het laatst mogen proberen de mensheid te misleiden (Openbaring 20:3, 7-10). Degenen die hem weerstaan, zullen de volledige vervulling van de volgende bijbelse belofte meemaken: „De rechtvaardigen, díé zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven” (Psalm 37:29). Voor alle getrouwe mensen zal de Oordeelsdag beslist een zegen zijn!

^ ¶1 Meer informatie over Armageddon is te vinden in Inzicht in de Schrift, Deel 1, blz. 458, 459 en 942, 943, en in hfst. 20 van Aanbid de enige ware God, beide uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.