Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HOOFDSTUK ACHTTIEN

De doop en uw band met God

De doop en uw band met God
  • Hoe wordt de christelijke doop verricht?

  • Welke stappen moet u doen om gedoopt te kunnen worden?

  • Hoe draagt iemand zich aan God op?

  • Wat is de voornaamste reden om gedoopt te worden?

1. Waarom wilde een Ethiopische hofbeambte gedoopt worden?

„ZIE! Hier is water, wat belet mij gedoopt te worden?” Die vraag stelde een Ethiopische hofbeambte in de eerste eeuw. Een christen die Filippus heette, had hem ervan overtuigd dat Jezus de beloofde Messias was. De Ethiopische man was geraakt door wat hij uit de Schrift had geleerd en hij ondernam actie. Hij wilde gedoopt worden! — Handelingen 8:26-36.

2. Waarom dient u serieus over de doop na te denken?

2 Als u de voorgaande hoofdstukken van dit boek samen met een Getuige van Jehovah grondig bestudeerd hebt, komt bij u misschien de vraag op: wat belet mij gedoopt te worden? U kent nu de bijbelse belofte van eeuwig leven in een paradijs (Lukas 23:43; Openbaring 21:3, 4). U hebt ook geleerd in welke toestand de doden zich in werkelijkheid bevinden en dat er een opstandingshoop bestaat (Prediker 9:5; Johannes 5:28, 29). Wellicht gaat u al naar de gemeentevergaderingen van Jehovah’s Getuigen en hebt u zelf gezien hoe zij de ware religie beoefenen (Johannes 13:35). Het belangrijkste is dat u er waarschijnlijk mee bent begonnen een persoonlijke band met Jehovah God op te bouwen.

3. (a) Welke opdracht gaf Jezus zijn volgelingen? (b) Hoe wordt de waterdoop verricht?

3 Hoe kunt u laten zien dat u God wilt dienen? Jezus gebood zijn volgelingen: „Gaat . . . en maakt discipelen van mensen uit alle natiën, hen dopende” (Mattheüs 28:19). Jezus gaf zelf het voorbeeld door zich in water te laten dopen. Hij werd niet met water besprenkeld, en ook werd er geen water over zijn hoofd uitgegoten (Mattheüs 3:16). Het Griekse woord dat met „dopen” vertaald is, betekent „onderdompelen”. De christelijke doop houdt dus in dat iemand volledig in water wordt ondergedompeld.

4. Wat wordt door de waterdoop te kennen gegeven?

4 De waterdoop is een vereiste voor iedereen die een band met Jehovah God wil hebben. Door de doop geeft u in het openbaar te kennen dat u God wilt dienen. U laat zien dat u graag Jehovah’s wil doet (Psalm 40:7, 8). Maar aan de doop gaan bepaalde stappen vooraf.

KENNIS EN GELOOF ZIJN NODIG

5. (a) Wat is de eerste stap om gedoopt te kunnen worden? (b) Waarom zijn christelijke vergaderingen belangrijk?

5 U hebt de eerste stap al gezet. Hoe? Door kennis in u op te nemen van Jehovah God en Jezus Christus, wellicht door middel van een systematische studie van de bijbel (Johannes 17:3). Maar er valt nog veel meer te leren. Christenen willen vervuld worden met „de nauwkeurige kennis van zijn [Gods] wil” (Kolossenzen 1:9). De gemeentevergaderingen van Jehovah’s Getuigen zijn hierbij een grote hulp. Het is belangrijk die vergaderingen te bezoeken (Hebreeën 10:24, 25). Geregeld vergaderingsbezoek zal u helpen God steeds beter te leren kennen.

Nauwkeurige kennis van Gods Woord verwerven is een belangrijke stap in de richting van de doop

6. Hoeveel bijbelkennis moet u hebben om gedoopt te kunnen worden?

6 U hoeft natuurlijk niet alles over de bijbel te weten om gedoopt te kunnen worden. De Ethiopische hofbeambte had al enige kennis, maar hij had toch nog hulp nodig om bepaalde gedeelten van de Schrift te begrijpen (Handelingen 8:30, 31). En ook u zult nog veel moeten leren. Het is zelfs zo dat er altijd meer te leren valt over God (Prediker 3:11). Maar om gedoopt te kunnen worden, is het in ieder geval nodig dat u de basisleerstellingen van de bijbel kent en aanvaardt (Hebreeën 5:12). Zo moet u bijvoorbeeld de waarheid over de toestand van de doden weten, alsook het belang van Gods naam en zijn koninkrijk.

7. Welke uitwerking zou een studie van de bijbel op u moeten hebben?

7 Kennis alleen is echter niet genoeg, want ’zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn’ (Hebreeën 11:6). In de bijbel staat dat toen sommigen in de oude stad Korinthe de christelijke boodschap hoorden, zij „gingen geloven en werden gedoopt” (Handelingen 18:8). Op een soortgelijke manier dient een studie van de bijbel u het vaste geloof te geven dat de bijbel het geïnspireerde Woord van God is. Bijbelstudie dient u te helpen geloof te stellen in Gods beloften en in de reddende kracht van Jezus’ offer. — Jozua 23:14; Handelingen 4:12; 2 Timotheüs 3:16, 17.

DEEL DE BIJBELSE WAARHEID MET ANDEREN

8. Wat zal u ertoe bewegen om wat u geleerd hebt aan anderen te vertellen?

8 Naarmate het geloof in uw hart groeit, zult u het steeds moeilijker vinden om wat u geleerd hebt, voor uzelf te houden (Jeremia 20:9). U zult heel graag met anderen over God en zijn voornemens willen spreken. — 2 Korinthiërs 4:13.

Geloof dient u ertoe te bewegen om wat u geleerd hebt, met anderen te delen

9, 10. (a) Wie kunt u het eerst over de bijbelse waarheid vertellen? (b) Wat moet u doen als u aan de georganiseerde prediking van Jehovah’s Getuigen wilt deelnemen?

9 Om te beginnen zou u de bijbelse waarheid op een tactvolle manier aan uw familieleden, vrienden, buren en collega’s kunnen vertellen. Na een tijdje zult u waarschijnlijk aan de georganiseerde prediking van Jehovah’s Getuigen willen deelnemen. U kunt dat dan bespreken met de Getuige die u uit de bijbel onderwijst. Wanneer u aan de vereisten voor de openbare prediking lijkt te voldoen, zullen twee gemeenteouderlingen een bespreking hebben met u en uw leraar.

10 Hierdoor kunt u enkele christelijke ouderlingen, die de kudde van God weiden, beter leren kennen (Handelingen 20:28; 1 Petrus 5:2, 3). Deze ouderlingen zullen nagaan of u de basisleerstellingen van de bijbel begrijpt en gelooft, of u naar Gods beginselen leeft en of u echt een Getuige van Jehovah wilt worden. Als dat zo is, zullen ze u vertellen dat u als een niet-gedoopte verkondiger van het goede nieuws aan de openbare prediking kunt deelnemen.

11. Welke veranderingen moeten sommigen misschien aanbrengen voordat ze aan de openbare prediking kunnen deelnemen?

11 Het kan echter ook zijn dat u nog iets aan uw leefstijl en gewoonten moet veranderen om in aanmerking te komen voor de openbare prediking. Soms moet iemand bijvoorbeeld stoppen met dingen die hij voor anderen verborgen heeft gehouden. U zou dus nog geen niet-gedoopte verkondiger kunnen worden als u ernstige zonden beoefent, zoals seksuele immoraliteit, dronkenschap of drugsgebruik. — 1 Korinthiërs 6:9, 10; Galaten 5:19-21.

BEROUW EN BEKERING

12. Waarom is het nodig berouw te hebben?

12 Er zijn nog een paar andere stappen nodig voordat u gedoopt kunt worden. De apostel Petrus zei: „Hebt . . . berouw en keert u om, opdat uw zonden worden uitgewist” (Handelingen 3:19). Berouw hebben betekent oprechte spijt voelen over iets wat je gedaan hebt. Berouw is natuurlijk op zijn plaats als iemand immoreel geleefd heeft, maar is ook nodig als iemand in moreel opzicht betrekkelijk rein geleefd heeft. Waarom? Omdat alle mensen zondaars zijn en vergeving van God nodig hebben (Romeinen 3:23; 5:12). Voordat u de bijbel begon te bestuderen, wist u niet wat Gods wil was en kon u dus niet volledig naar zijn wil leven. Daarom is het nodig berouw te hebben.

13. Wat is bekering?

13 Berouw moet gevolgd worden door bekering, wat ’zich omkeren’ betekent. Er is meer nodig dan alleen spijt hebben. U moet uw vroegere manier van leven opgeven en vastbesloten zijn voortaan te doen wat juist is. Berouw en bekering zijn stappen die u vóór de doop moet doen.

ZICH PERSOONLIJK AAN GOD OPDRAGEN

14. Welke belangrijke stap moet u vóór de doop doen?

14 Er is nog een belangrijke stap die aan de doop vooraf moet gaan. U moet u aan Jehovah God opdragen.

Hebt u zich persoonlijk in gebed aan God opgedragen?

15, 16. Wat wil het zeggen u aan God op te dragen, en wat zal iemand daartoe bewegen?

15 Als u zich in een oprecht gebed aan Jehovah God opdraagt, belooft u dat u hem voor eeuwig exclusief toegewijd zult zijn (Deuteronomium 6:15). Maar waarom zou iemand dat willen doen? Het is te vergelijken met een man die aan verkering begint. Hoe beter hij de vrouw leert kennen en ziet wat voor mooie eigenschappen ze heeft, hoe meer hij zich tot haar aangetrokken voelt. Het is haast vanzelfsprekend dat hij haar na een tijdje ten huwelijk vraagt. Hij weet natuurlijk dat trouwen extra verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Maar liefde zal hem ertoe bewegen die belangrijke stap te doen.

16 Als u Jehovah leert kennen en hem gaat liefhebben, zult u ertoe bewogen worden hem zonder enige terughoudendheid te dienen en geen beperkingen te stellen aan uw aanbidding. Iedereen die Gods Zoon, Jezus Christus, wil navolgen, moet „zichzelf verloochenen” (Markus 8:34). We verloochenen onszelf door ervoor te zorgen dat onze eigen verlangens en doelstellingen onze volledige gehoorzaamheid aan God niet in de weg staan. Voordat u gedoopt kunt worden, moet het doen van Jehovah’s wil dan ook het belangrijkste doel in uw leven zijn geworden. — 1 Petrus 4:2.

OVERWIN DE ANGST OM TE FALEN

17. Waarom zouden sommigen kunnen aarzelen om zich aan God op te dragen?

17 Sommigen aarzelen om zich aan Jehovah op te dragen omdat ze terugschrikken voor zo’n ernstige stap. Het beangstigt hen misschien dat ze als opgedragen christen verantwoording aan God moeten afleggen. Omdat ze bang zijn te falen en Jehovah teleur te stellen, denken ze dat het beter is zich niet aan hem op te dragen.

18. Wat kan u ertoe bewegen u aan Jehovah op te dragen?

18 Als u liefde voor Jehovah krijgt, zult u ertoe bewogen worden u aan hem op te dragen en uw best te doen om naar uw opdracht te leven (Prediker 5:4). Nadat u zich hebt opgedragen, zult u beslist willen „wandelen op een wijze die Jehovah waardig is, ten einde hem volledig te behagen” (Kolossenzen 1:10). Omdat u van God houdt, zal het u niet te zwaar vallen om zijn wil te doen. U zult vast instemmen met de woorden van de apostel Johannes: „Dit betekent de liefde tot God, dat wij zijn geboden onderhouden; en toch zijn zijn geboden geen drukkende last.” — 1 Johannes 5:3.

19. Waarom hoeft u niet bang te zijn om u aan God op te dragen?

19 U hoeft niet volmaakt te zijn om u te kunnen opdragen. Jehovah weet wat uw beperkingen zijn en verwacht nooit meer van u dan u kunt (Psalm 103:14). Hij wil graag het beste voor u, en hij zal u helpen en steunen (Jesaja 41:10). U kunt er zeker van zijn dat als u met uw hele hart op Jehovah vertrouwt, hij ’uw paden recht zal maken’. — Spreuken 3:5, 6.

SYMBOLISEER UW OPDRACHT DOOR DE DOOP

20. Waarom kunt u uw opdracht aan Jehovah niet voor uzelf houden?

20 Nadenken over de dingen die we zojuist besproken hebben, kan u helpen u persoonlijk in gebed aan Jehovah op te dragen. Iedereen die echt van God houdt, moet ook „een openbare bekendmaking tot redding” doen (Romeinen 10:10). Hoe doet u dat?

De doop betekent dat we sterven ten aanzien van onze vroegere levenswijze en voor het doen van Gods wil gaan leven

21, 22. Hoe kunt u een „openbare bekendmaking” van uw geloof doen?

21 Laat de coördinator van het lichaam van ouderlingen van uw gemeente weten dat u gedoopt wilt worden. Hij zal ervoor zorgen dat enkele ouderlingen een aantal vragen met u doornemen over de basisleerstellingen van de bijbel. Als de ouderlingen het erover eens zijn dat u aan de vereisten voldoet, zullen ze u vertellen dat u zich bij de eerstvolgende gelegenheid kunt laten dopen. * Meestal wordt er bij zulke gelegenheden een lezing gehouden over de betekenis van de doop. Vervolgens nodigt de spreker alle doopkandidaten uit om twee eenvoudige vragen te beantwoorden als een manier om een „openbare bekendmaking” van hun geloof te doen.

22 Door de doop zelf geeft u in het openbaar te kennen dat u zich aan God hebt opgedragen en dat u nu een Getuige van Jehovah bent. Doopkandidaten worden volledig in water ondergedompeld om in het openbaar te laten zien dat ze zich aan Jehovah hebben opgedragen.

DE BETEKENIS VAN UW DOOP

23. Wat wil het zeggen gedoopt te worden „in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest”?

23 Jezus zei dat zijn discipelen gedoopt zouden worden „in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest” (Mattheüs 28:19). Dit betekent dat een dopeling de autoriteit van Jehovah God en van Jezus Christus erkent (Psalm 83:18; Mattheüs 28:18). Hij erkent ook de rol en de werking van Gods heilige geest, of werkzame kracht. — Galaten 5:22, 23; 2 Petrus 1:21.

24, 25. (a) Waarvan is de doop een symbool? (b) Welke vraag moet nog beantwoord worden?

24 De doop houdt meer in dan gewoon een bad nemen. Het is een symbool van iets heel belangrijks. Het onder water gaan symboliseert dat u gestorven bent ten aanzien van uw vroegere levenswijze. Wanneer u uit het water omhoogkomt, wil dat zeggen dat u nu leeft voor het doen van Gods wil. Houd ook in gedachte dat u zich aan Jehovah God hebt opgedragen, en niet aan een werk, een doel, mensen of een organisatie. Uw opdracht en doop zijn het begin van een hechte vriendschap met God, een nauwe band met hem. — Psalm 25:14.

25 De doop is geen garantie voor redding. De apostel Paulus schreef: ’Blijf met vrees en beven uw eigen redding bewerken’ (Filippenzen 2:12). De doop is nog maar het begin. De vraag is: hoe kunt u in Gods liefde blijven? Het antwoord hierop zal in het laatste hoofdstuk besproken worden.

^ ¶21 De doop is een vast onderdeel van de jaarlijkse grote vergaderingen van Jehovah’s Getuigen.