Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HOOFDSTUK VIJFTIEN

Aanbidding die God goedkeurt

Aanbidding die God goedkeurt
  • Keurt God alle religies goed?

  • Hoe kunnen we de ware religie herkennen?

  • Wie zijn in deze tijd Gods ware aanbidders op aarde?

1. Welke voordelen heeft het om God op de juiste manier te aanbidden?

JEHOVAH GOD geeft heel veel om ons en wil graag dat we ons voordeel doen met zijn liefdevolle leiding. Als we hem op de juiste manier aanbidden, zullen we gelukkig zijn en veel problemen in het leven vermijden. Bovendien zullen we zijn zegen en zijn hulp krijgen (Jesaja 48:17). Maar er zijn honderden godsdiensten die beweren dat ze de waarheid over God leren. Toch verschillen ze sterk in hun leerstellingen over wie God is en wat hij van ons verwacht.

2. Hoe komen we erachter wat de juiste manier is om Jehovah te aanbidden, en welk voorbeeld kan ons helpen dat te begrijpen?

2 Hoe komt u erachter wat de juiste manier is om Jehovah te aanbidden? U hoeft daarvoor niet alle religies te onderzoeken en hun leerstellingen met elkaar te vergelijken. U hoeft alleen maar te weten wat de bijbel echt leert over ware aanbidding. Dat kunnen we illustreren met vals geld, wat in veel landen een probleem is. Als u voor uw werk vals geld moest kunnen herkennen, wat zou u dan doen? Uit uw hoofd leren welke soorten vals geld er allemaal zijn? Nee, u zou er beter aan doen het echte geld goed te bestuderen. Als u eenmaal weet hoe echt geld eruitziet, kunt u ook een vervalsing herkennen. Hetzelfde geldt voor religie. Als we eenmaal weten waaraan de ware religie te herkennen is, weten we ook welke religies vals zijn.

3. Wat moeten we volgens Jezus doen om Gods goedkeuring te krijgen?

3 Het is belangrijk dat we Jehovah aanbidden op de manier die hij goedkeurt. Veel mensen geloven dat God alle religies goedkeurt, maar dat is niet wat de bijbel leert. Het is niet voldoende als iemand alleen maar beweert een christen te zijn. Jezus zei: „Niet een ieder die tot mij zegt: ’Heer, Heer’, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is.” Om Gods goedkeuring te krijgen, moeten we dus te weten komen wat God van ons vraagt en dat ook doen. Mensen die Gods wil niet doen, noemde Jezus „werkers der wetteloosheid” (Mattheüs 7:21-23). Net als vals geld heeft valse religie geen echte waarde, en wat nog erger is, zulke religie is zelfs schadelijk.

4. Wat betekent Jezus’ uitspraak over de twee wegen, en waartoe leiden ze?

4 Jehovah geeft iedereen op aarde de gelegenheid om eeuwig leven te verkrijgen. Maar om eeuwig in het Paradijs te mogen leven, moeten we God op de juiste manier aanbidden en nu al leven op een manier die hij aanvaardbaar vindt. Helaas weigeren velen dat te doen. Daarom zei Jezus: „Gaat in door de nauwe poort; want breed en wijd is de weg die naar de vernietiging voert, en velen zijn er die daardoor ingaan; maar nauw is de poort en smal de weg die naar het leven voert, en weinigen zijn er die hem vinden” (Mattheüs 7:13, 14). Ware religie leidt tot eeuwig leven, valse religie leidt tot vernietiging. Jehovah wil niet dat er iemand vernietigd wordt, en daarom geeft hij mensen overal de gelegenheid om hem te leren kennen (2 Petrus 3:9). De manier waarop we God aanbidden betekent in werkelijkheid dus leven of dood voor ons.

WAARAAN DE WARE RELIGIE TE HERKENNEN IS

5. Waaraan zijn degenen die de ware religie beoefenen te herkennen?

5 Hoe kunnen we de ’weg naar het leven’ vinden? Jezus zei dat de ware religie duidelijk tot uiting zou komen in het leven van degenen die deze religie beoefenen. „Aan hun vruchten zult gij hen herkennen”, zei hij. „Elke goede boom [brengt] voortreffelijke vruchten voort” (Mattheüs 7:16, 17). Degenen die de ware religie beoefenen, zouden dus te herkennen zijn aan hun geloofsovertuigingen en hun gedrag. Ware aanbidders zijn weliswaar niet volmaakt en maken fouten, maar als groep proberen ze Gods wil te doen. We gaan nu zes kenmerken bekijken waaraan degenen die de ware religie beoefenen te herkennen zijn.

6, 7. Hoe denken Gods dienstknechten over de bijbel, en hoe gaf Jezus hierin het voorbeeld?

6 Gods dienstknechten baseren hun leerstellingen op de bijbel. De bijbel zelf zegt: „De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust voor ieder goed werk” (2 Timotheüs 3:16, 17). De apostel Paulus schreef aan zijn medechristenen: „Toen gij Gods woord hebt ontvangen, hetwelk gij van ons hebt gehoord, hebt gij het niet als het woord van mensen aangenomen, maar, wat het ook inderdaad is, als het woord van God” (1 Thessalonicenzen 2:13). De leerstellingen en gebruiken van de ware religie zijn dus niet gebaseerd op menselijke opvattingen of tradities. Ze zijn gebaseerd op Gods geïnspireerde Woord, de bijbel.

7 Jezus Christus gaf het goede voorbeeld door zijn leringen op Gods Woord te baseren. In een gebed tot zijn hemelse Vader zei hij: „Uw woord is waarheid” (Johannes 17:17). Jezus geloofde in het Woord van God, en alles wat hij leerde was in overeenstemming met de Schrift. Jezus zei vaak „er staat geschreven” en haalde dan een schriftplaats aan (Mattheüs 4:4, 7, 10). Zo onderwijst ook Gods volk in deze tijd geen eigen ideeën. Ze geloven dat de bijbel Gods Woord is, en hun leerstellingen zijn gefundeerd op wat daarin staat.

8. Wat is er bij de aanbidding van Jehovah betrokken?

8 Degenen die de ware religie beoefenen, aanbidden alleen Jehovah en maken zijn naam bekend. Jezus zei: „Jehovah, uw God, moet gij aanbidden en voor hem alleen heilige dienst verrichten” (Mattheüs 4:10). Gods volk aanbidt dus niemand anders dan Jehovah. Deze aanbidding houdt onder meer in de mensen te vertellen wat de naam van de ware God is en wat voor persoon hij is. Psalm 83:18 zegt: ’Gij, wiens naam Jehovah is, gij alleen zijt de Allerhoogste over heel de aarde.’ Jezus gaf ons het voorbeeld door anderen te helpen God te leren kennen, zoals blijkt uit een van zijn gebeden: „Ik heb uw naam openbaar gemaakt aan de mensen die gij mij uit de wereld hebt gegeven” (Johannes 17:6). Zo onderwijzen ook ware aanbidders in deze tijd anderen over Gods naam, zijn voornemens en zijn eigenschappen.

9, 10. Op welke manieren tonen ware christenen liefde voor elkaar?

9 Gods ware aanbidders tonen echte, onzelfzuchtige liefde voor elkaar. Jezus zei: „Hieraan zullen allen weten dat gij mijn discipelen zijt, indien gij liefde onder elkaar hebt” (Johannes 13:35). De eerste christenen hadden zo’n liefde voor elkaar. Het is een liefde die raciale, sociale en nationale barrières overwint en mensen tot elkaar brengt in een onverbrekelijke band van echte broederschap (Kolossenzen 3:14). In valse religies is zo’n liefdevolle broederschap niet te vinden. Hoe weten we dat? Ze doden elkaar wegens nationale of etnische verschillen. Ware christenen nemen geen wapens op om hun broeders of zusters of iemand anders te doden. De bijbel zegt: „Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de Duivel kenbaar: Een ieder die geen rechtvaardigheid betracht, spruit niet uit God voort, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft. Want dit is de boodschap die gij van het begin af hebt gehoord, dat wij liefde voor elkaar moeten hebben; niet zoals Kaïn, die uit de goddeloze voortsproot en zijn broer vermoordde.” — 1 Johannes 3:10-12; 4:20, 21.

10 Natuurlijk houdt echte liefde meer in dan elkaar niet te doden. Ware christenen gebruiken onzelfzuchtig hun tijd, energie en middelen om elkaar te helpen en aan te moedigen (Hebreeën 10:24, 25). Ze helpen elkaar in tijden van nood, en ze behandelen anderen op een eerlijke manier. In feite passen ze in hun leven de bijbelse raad toe om ’het goede te doen jegens allen’. — Galaten 6:10.

11. Waarom is het belangrijk om Jezus Christus als Gods middel tot redding te aanvaarden?

11 Ware christenen aanvaarden Jezus Christus als Gods middel tot redding. De bijbel zegt: „Bovendien is er in niemand anders redding, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen is gegeven waardoor wij gered moeten worden” (Handelingen 4:12). Zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien, gaf Jezus zijn leven als losprijs voor gehoorzame mensen (Mattheüs 20:28). Bovendien heeft God Jezus aangesteld als Koning van het hemelse koninkrijk dat over de hele aarde zal regeren. En willen we eeuwig leven, dan vraagt God van ons dat we Jezus gehoorzamen en zijn leringen toepassen. Daarom zegt de bijbel: „Hij die geloof oefent in de Zoon, heeft eeuwig leven; hij die de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien.” — Johannes 3:36.

12. Wat wil het zeggen geen deel van de wereld te zijn?

12 Ware aanbidders zijn geen deel van de wereld. Toen Jezus voor de Romeinse regeerder Pilatus terechtstond, zei hij: „Mijn koninkrijk is geen deel van deze wereld” (Johannes 18:36). In welk land Jezus’ ware volgelingen ook leven, ze zijn onderdanen van zijn hemelse koninkrijk en daarom blijven ze strikt neutraal ten aanzien van de politiek. Ze kiezen geen partij in de conflicten van de wereld. Tegelijkertijd zullen Jehovah’s aanbidders niet proberen anderen ervan te weerhouden zich bij een politieke partij aan te sluiten, zich verkiesbaar te stellen of te stemmen. En hoewel Gods ware aanbidders neutraal zijn als het om politiek gaat, houden ze zich wel aan de wet. Waarom? Omdat Gods Woord hun gebiedt „onderworpen” te zijn aan de „superieure autoriteiten”, de regeringen (Romeinen 13:1). Als de vereisten van een politiek systeem in strijd zijn met wat God verlangt, volgen ware aanbidders het voorbeeld van de apostelen, die zeiden: „Wij moeten God als regeerder meer gehoorzamen dan mensen.” — Handelingen 5:29; Markus 12:17.

13. Hoe denken Jezus’ ware volgelingen over Gods koninkrijk, en wat doen ze dan ook?

13 Jezus’ ware volgelingen prediken dat Gods koninkrijk de enige hoop voor de mensheid is. Jezus voorzei: „Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14). Ware volgelingen van Jezus Christus moedigen de mensen aan om voor de oplossing van hun problemen niet naar menselijke leiders op te zien maar naar Gods hemelse koninkrijk als de enige hoop voor de mensheid (Psalm 146:3). Dat is de volmaakte regering waar Jezus ons om leerde bidden toen hij zei: „Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde” (Mattheüs 6:10). In Gods Woord werd over dit hemelse koninkrijk voorzegd: „Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan.” — Daniël 2:44.

14. Welke religieuze groepering voldoet volgens u aan de vereisten voor ware aanbidding?

14 Naar aanleiding van het voorgaande zou het goed zijn u af te vragen: Welke religieuze groepering baseert al haar leerstellingen op de bijbel en maakt Jehovah’s naam bekend? Welke groepering brengt goddelijke liefde in praktijk, stelt geloof in Jezus, is geen deel van de wereld en maakt bekend dat Gods koninkrijk de enige echte hoop voor de mensheid is? Als we alle religieuze groeperingen beschouwen die er op aarde zijn, welke voldoet dan aan al deze vereisten? Uit de feiten blijkt duidelijk dat het Jehovah’s Getuigen zijn. — Jesaja 43:10-12.

WAT ZULT U DOEN?

15. Wat vraagt God nog meer van ons behalve te geloven dat hij bestaat?

15 In God geloven is op zich niet voldoende om zijn goedkeuring te krijgen. De bijbel zegt immers dat zelfs de demonen geloven dat God bestaat (Jakobus 2:19). Maar het is duidelijk dat ze niet Gods wil doen en niet zijn goedkeuring hebben. Om door God goedgekeurd te worden, moeten we niet alleen geloven dat hij bestaat, maar ook zijn wil doen. We moeten bovendien breken met valse religie en de ware aanbidding aanvaarden.

16. Wat moeten we in verband met valse religie doen?

16 De apostel Paulus maakte duidelijk dat we geen deel moeten hebben aan valse aanbidding. Hij schreef: „’Gaat daarom uit hun midden vandaan en scheidt u af’, zegt Jehovah, ’en raakt het onreine niet langer aan’; ’en ik wil u aannemen’” (2 Korinthiërs 6:17; Jesaja 52:11). Ware christenen vermijden dan ook alles wat met valse aanbidding te maken heeft.

17, 18. Wat is „Babylon de Grote”, en waarom is het dringend om ’van haar uit te gaan’?

17 De bijbel laat zien dat de vele vormen van valse religie allemaal deel uitmaken van „Babylon de Grote” (Openbaring 17:5). * Die naam doet denken aan de oude stad Babylon, waar na de zondvloed valse religie ontstond. Veel vals-religieuze leerstellingen en gebruiken zijn lang geleden in Babylon ontstaan. De Babyloniërs aanbaden bijvoorbeeld triaden of drie-eenheden van goden. Tegenwoordig is de Drie-eenheid de centrale leer van veel godsdiensten. Maar de bijbel leert duidelijk dat er maar één ware God is, Jehovah, en dat Jezus Christus zijn Zoon is (Johannes 17:3). De Babyloniërs geloofden ook dat mensen een onsterfelijke ziel hebben die na de dood van het lichaam voortleeft en in een plaats van pijniging kwellingen kan ondergaan. De leer van een onsterfelijke ziel of geest die gepijnigd kan worden in een hel wordt door de meeste religies nog steeds onderwezen.

18 Aangezien de Babylonische aanbidding uit de oudheid zich over de hele aarde heeft verspreid, kan er met recht worden gezegd dat het huidige Babylon de Grote het wereldrijk van valse religie is. En God heeft voorzegd dat dit rijk plotseling aan zijn eind zal komen (Openbaring 18:8). Begrijpt u waarom het zo belangrijk is dat u met geen enkel deel van Babylon de Grote iets te maken hebt? Jehovah God wil dat u snel, nu er nog tijd voor is, ’van haar uitgaat’. — Openbaring 18:4.

Als u Jehovah samen met zijn volk gaat aanbidden, krijgt u veel meer terug dan u ooit zou kunnen verliezen

19. Wat zijn de zegeningen als u Jehovah gaat dienen?

19 Het kan zijn dat sommigen niet meer met u willen omgaan als u besluit met valse religie te breken. Maar wat u ook zou verliezen als u Jehovah samen met zijn volk gaat aanbidden, u krijgt er veel meer voor terug. Net als Jezus’ eerste discipelen, die andere dingen achter zich lieten om hem te kunnen volgen, zult u veel geestelijke broeders en zusters krijgen. U wordt opgenomen in een grote, wereldwijde familie van miljoenen ware christenen, die echte liefde voor u tonen. En u krijgt de schitterende hoop op eeuwig leven „in het komende samenstel van dingen” (Markus 10:28-30). Misschien gaan degenen die u vanwege uw geloof in de steek laten, na verloop van tijd wel onderzoeken wat de bijbel leert en worden ze ook aanbidders van Jehovah.

20. Welke toekomst wacht degenen die de ware religie beoefenen?

20 De bijbel leert dat God binnenkort een eind aan dit slechte stelsel zal maken en het zal vervangen door een rechtvaardige nieuwe wereld onder het bestuur van zijn koninkrijk (2 Petrus 3:9, 13). Wat een fantastische wereld zal dat zijn! En in dat rechtvaardige nieuwe samenstel zal er maar één religie zijn, één ware vorm van aanbidding. Is het dan niet verstandig nu al de nodige stappen te doen en omgang te zoeken met ware aanbidders?

^ ¶17 Zie voor meer informatie over de reden waarom Babylon de Grote het wereldrijk van valse religie afbeeldt, blz. 219-221 van de Appendix.