Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HOOFDSTUK DRIE

Wat is Gods voornemen met de aarde?

Wat is Gods voornemen met de aarde?
  • Wat is Gods voornemen met de mensen?

  • Waarvan is God beschuldigd?

  • Hoe zal het leven op aarde in de toekomst zijn?

1. Wat is Gods voornemen met de aarde?

GODS voornemen met de aarde is echt schitterend. Jehovah wil dat de aarde gevuld is met gelukkige, gezonde mensen. De bijbel zegt dat God „een tuin in Eden” plantte en dat hij „allerlei geboomte [liet] ontspruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot voedsel”. Nadat God de eerste man en vrouw, Adam en Eva, had geschapen, plaatste Hij hen in die prachtige tuin en gaf hun de opdracht: „Weest vruchtbaar en wordt tot velen en vult de aarde en onderwerpt haar” (Genesis 1:28; 2:8, 9, 15). Het was dus Gods bedoeling dat de mensen kinderen zouden krijgen, de tuin over de hele aarde zouden uitbreiden en voor de dieren zouden zorgen.

2. (a) Hoe weten we dat Gods voornemen met de aarde vervuld zal worden? (b) Wat voor mensen zullen volgens de bijbel eeuwig leven?

2 Denkt u dat mensen ooit in een paradijs op aarde zullen leven, zoals Jehovah’s bedoeling was? „Ik heb het gesproken,” verklaart God, „ik zal het ook doen” (Jesaja 46:9-11; 55:11). God zal zijn voornemen zeker vervullen! Hij zegt dat hij de aarde „niet louter voor niets heeft geschapen”, maar „haar geformeerd heeft om ook bewoond te worden” (Jesaja 45:18). Wat voor mensen wilde God op aarde laten wonen? En hoe lang wilde hij hen daar laten wonen? De bijbel geeft als antwoord: „De rechtvaardigen, die zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven.” — Psalm 37:29; Openbaring 21:3, 4.

3. Welke ellendige toestanden zijn er nu op aarde, en welke vragen werpt dat op?

3 Dat is duidelijk nog niet het geval. Mensen worden ziek en sterven; ze voeren zelfs oorlog en doden elkaar. Er moet iets zijn misgegaan, want het was absoluut niet Gods bedoeling dat de aarde er zo uit zou zien als nu! Wat is er gebeurd? Waarom is Gods voornemen niet vervuld? Geen enkel door mensen geschreven geschiedenisboek kan ons dat vertellen omdat de problemen in de hemel begonnen zijn.

ER VERSCHIJNT EEN VIJAND OP HET TONEEL

4, 5. (a) Wie sprak er eigenlijk via een slang met Eva? (b) Hoe kan iemand die eens fatsoenlijk en eerlijk was, een dief worden?

4 Het eerste boek van de bijbel vertelt dat er een tegenstander van God in de hof van Eden verscheen. Hij wordt „de slang” genoemd, maar hij was niet zomaar een dier. In het laatste boek van de bijbel wordt gezegd dat hij degene is „die Duivel en Satan wordt genoemd, die de gehele bewoonde aarde misleidt”. Hij wordt ook „de oorspronkelijke slang” genoemd (Genesis 3:1; Openbaring 12:9). Dit onzichtbare hemelse schepsel, een machtige engel, gebruikte een slang om met Eva te praten, net zoals een buikspreker een pop kan laten praten. Deze engel moet erbij zijn geweest toen God de aarde klaarmaakte voor de mensen. — Job 38:4, 7.

5 Maar als al Jehovah’s scheppingen volmaakt zijn, wie heeft deze Duivel of Satan dan gemaakt? Simpel gezegd heeft een machtige hemelse zoon van God zichzelf tot Duivel gemaakt. Hoe kon dat? Ook nu kan iemand die eens fatsoenlijk en eerlijk was, een dief worden. Hoe gebeurt zoiets? Hij kan toelaten dat er een verkeerd verlangen in zijn hart opkomt. Als hij eraan blijft denken, kan dat verkeerde verlangen heel sterk worden. Als hij dan de gelegenheid krijgt, kan hij het verkeerde verlangen waar hij steeds aan gedacht heeft, in daden omzetten. — Jakobus 1:13-15.

6. Hoe werd een machtige hemelse zoon van God Satan de Duivel?

6 Dat gebeurde met Satan de Duivel. Blijkbaar had hij gehoord dat God Adam en Eva de opdracht gaf kinderen te krijgen en de aarde met hun nakomelingen te vullen (Genesis 1:27, 28). Al die mensen zouden ook mij kunnen aanbidden in plaats van God, moet Satan gedacht hebben. In zijn hart ontstond dus een verkeerd verlangen. Uiteindelijk deed hij daar iets mee: hij bedroog Eva door haar leugens over God te vertellen (Genesis 3:1-5). Op die manier werd hij een Duivel, wat „Lasteraar” betekent. Hij werd ook Satan, wat „Tegenstander” betekent.

7. (a) Waarom zijn Adam en Eva doodgegaan? (b) Waarom worden alle nakomelingen van Adam oud en sterven ze?

7 Met leugens en bedrog bracht Satan de Duivel Adam en Eva ertoe God ongehoorzaam te zijn (Genesis 2:17; 3:6). Als gevolg hiervan stierven ze uiteindelijk. God had al gewaarschuwd dat dit zou gebeuren als ze ongehoorzaam waren (Genesis 3:17-19). Adam werd onvolmaakt toen hij zondigde, en daardoor hebben al zijn nakomelingen zonde van hem geërfd (Romeinen 5:12). De situatie kan vergeleken worden met een bakvorm. Als er een deuk in de vorm zit, wat gebeurt er dan als er een cake in wordt gebakken? Dan heeft elke cake een deuk, of onvolkomenheid. Zo zouden we kunnen zeggen dat ieder mens een ’deuk’ van onvolmaaktheid van Adam heeft geërfd. Daarom worden alle mensen oud en gaan ze dood. — Romeinen 3:23.

8, 9. (a) Welke beschuldiging uitte Satan in feite? (b) Waarom vernietigde God de opstandige personen niet meteen?

8 Toen Satan Adam en Eva ertoe bracht tegen God te zondigen, zette hij eigenlijk aan tot opstand. Hij trok Jehovah’s manier van regeren in twijfel. In feite zei Satan: ’God is een slechte regeerder. Hij vertelt leugens en hij doet zijn onderdanen te kort. Mensen hebben geen God nodig die over hen regeert. Ze kunnen zelf wel bepalen wat goed en wat slecht is. En ze zullen veel beter af zijn onder mijn bestuur.’ Hoe zou God op zo’n kwetsende beschuldiging reageren? Sommige mensen vinden dat God de opstandige personen meteen had moeten doden. Maar zou daarmee Satans beschuldiging beantwoord zijn? Zou daarmee bewezen zijn dat Gods manier van regeren juist is?

9 Jehovah’s volmaakte rechtvaardigheidsgevoel stond hem niet toe de opstandige personen meteen terecht te stellen. Hij was van oordeel dat er tijd nodig was om Satans beschuldiging op een overtuigende manier te weerleggen en te bewijzen dat de Duivel een leugenaar is. Daarom besloot God mensen toe te staan zichzelf een tijdlang te regeren, onder Satans invloed. Waarom Jehovah dat deed en waarom het zo lang duurt voordat hij de kwestie rechtzet, wordt in hoofdstuk 11 van dit boek behandeld. Denk nu eens na over het volgende: Hadden Adam en Eva reden om Satan te geloven, die nog nooit iets voor hen had gedaan? Hadden ze reden om te geloven dat Jehovah, die hun alles had gegeven wat ze hadden, een gemene leugenaar is? Wie zou u geloofd hebben?

10. Hoe kunt u als antwoord op Satans beschuldiging Jehovah’s kant kiezen?

10 Het is goed om over deze vragen na te denken, omdat elk van ons nu voor dezelfde keus staat. U hebt namelijk de gelegenheid om als antwoord op Satans beschuldiging Jehovah’s kant te kiezen. U kunt Jehovah als uw Regeerder aanvaarden en daardoor laten zien dat Satan een leugenaar is (Psalm 73:28; Spreuken 27:11). Van de miljarden mensen op aarde zijn er jammer genoeg maar weinig die ervoor kiezen dat te doen. Dat werpt een belangrijke vraag op: leert de bijbel echt dat Satan deze wereld regeert?

WIE REGEERT DEZE WERELD?

Had Satan Jezus alle koninkrijken van de wereld kunnen aanbieden als ze niet van hem waren?

11, 12. (a) Hoe blijkt uit een beproeving van Jezus dat Satan de heerser van deze wereld is? (b) Welke bewijzen zijn hier nog meer voor?

11 Jezus heeft er nooit aan getwijfeld dat Satan over deze wereld regeert. Op een bovennatuurlijke manier liet Satan Jezus een keer „alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid” zien. Vervolgens beloofde Satan Jezus: „Al deze dingen zal ik u geven indien gij neervalt en een daad van aanbidding jegens mij verricht” (Mattheüs 4:8, 9; Lukas 4:5, 6). Denk hier eens over na. Zou Satan geprobeerd hebben Jezus met zo’n aanbod te verleiden als hij niet zelf de regeerder van deze koninkrijken was? Jezus ontkende niet dat Satan de macht over al die regeringen had. Dat zou hij beslist gedaan hebben als dat niet zo was.

12 Jehovah is natuurlijk de almachtige God, de Schepper van het schitterende universum (Openbaring 4:11). Toch zegt de bijbel nergens dat Jehovah God of Jezus Christus over deze wereld regeert. Sterker nog, Jezus heeft specifiek gezegd dat Satan „de heerser van deze wereld” is (Johannes 12:31; 14:30; 16:11). De bijbel noemt Satan de Duivel zelfs „de god van dit samenstel van dingen” (2 Korinthiërs 4:3, 4). Over deze tegenstander, Satan, schreef de christelijke apostel Johannes: „De gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze.” — 1 Johannes 5:19.

HOE SATANS WERELD ZAL VERDWIJNEN

13. Waarom is er een nieuwe wereld nodig?

13 De wereld wordt met het jaar gevaarlijker om in te leven. We hebben te maken met strijdende legers, oneerlijke politici, hypocriete religieuze leiders en geharde criminelen. De wereld als geheel is niet te veranderen. De bijbel laat zien dat God binnen niet al te lange tijd een eind zal maken aan deze slechte wereld als hij zijn oorlog gaat voeren die Armageddon wordt genoemd. Dat zal de weg vrijmaken voor een rechtvaardige nieuwe wereld. — Openbaring 16:14-16.

14. Wie heeft God uitgekozen als Regeerder van Zijn koninkrijk, en hoe was dat voorzegd?

14 Jehovah God heeft Jezus Christus uitgekozen om in Zijn hemelse koninkrijk te regeren. Lang geleden werd in de bijbel voorzegd: „Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; en de vorstelijke heerschappij [regering, King James Version] zal op zijn schouder komen. En zijn naam zal worden genoemd: . . . Vredevorst. Aan de overvloed van de vorstelijke heerschappij en aan vrede zal geen einde zijn” (Jesaja 9:6, 7). Jezus leerde zijn volgelingen te bidden om deze regering: „Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde” (Mattheüs 6:10). Zoals we verderop in dit boek zullen zien, zal Gods koninkrijk binnenkort alle regeringen van deze wereld verwijderen en zelf gaan regeren (Daniël 2:44). Vervolgens zal Gods koninkrijk ervoor zorgen dat de aarde een paradijs wordt.

BINNENKORT EEN NIEUWE WERELD!

15. Wat is de „nieuwe aarde”?

15 De bijbel geeft ons de verzekering: „Er zijn nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, die wij overeenkomstig zijn [Gods] belofte verwachten, en daarin zal rechtvaardigheid wonen” (2 Petrus 3:13; Jesaja 65:17). Als de bijbel het over „de aarde” heeft, worden soms de mensen bedoeld die op de aarde wonen (Genesis 11:1). De rechtvaardige „nieuwe aarde” is dan ook een samenleving van mensen die God goedkeurt.

16. Welke kostbare gave schenkt God aan mensen die hij goedkeurt, en wat moeten we doen om die te ontvangen?

16 Jezus beloofde dat mensen die God goedkeurt, in de komende nieuwe wereld „eeuwig leven” zouden ontvangen (Markus 10:30). Als u Johannes 3:16 en Johannes 17:3 in uw bijbel opzoekt, kunt u lezen wat we volgens Jezus moeten doen om eeuwig leven te krijgen. Laten we dan nu in de bijbel gaan bekijken welke zegeningen mensen die deze prachtige gave van God mogen ontvangen, in het komende paradijs op aarde zullen krijgen.

17, 18. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat er overal op aarde vrede en zekerheid zal zijn?

17 Slechtheid, oorlog, criminaliteit en geweld zullen er niet meer zijn. „De goddeloze zal er niet meer zijn . . . De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten” (Psalm 37:10, 11). Er zal vrede zijn omdat God ’oorlogen zal doen ophouden tot het uiteinde der aarde’ (Psalm 46:9; Jesaja 2:4). Dan „zal de rechtvaardige uitspruiten, en overvloed van vrede, totdat de maan niet meer is”, oftewel voor altijd! — Psalm 72:7.

18 Jehovah’s aanbidders zullen veiligheid en zekerheid kennen. Zolang de Israëlieten in bijbelse tijden God gehoorzaamden, woonden ze in zekerheid (Leviticus 25:18, 19). Wat zal het geweldig zijn in het Paradijs dezelfde veiligheid te kennen! — Jesaja 32:18; Micha 4:4.

19. Hoe weten we dat er in Gods nieuwe wereld meer dan genoeg voedsel zal zijn?

19 Er zal genoeg voedsel zijn. „Er zal volop koren op aarde blijken te zijn”, zong de psalmist. „Op de top der bergen zal overvloed zijn” (Psalm 72:16). Jehovah God zal rechtvaardige mensen zegenen en „de aarde zelf zal stellig haar opbrengst geven”. — Psalm 67:6.

20. Waarom kunnen we er zeker van zijn dat de hele aarde een paradijs wordt?

20 De hele aarde zal een paradijs worden. Er zullen prachtige nieuwe huizen gebouwd worden en mooie tuinen aangelegd worden op land dat nu geruïneerd wordt door zondige mensen (Jesaja 65:21-24; Openbaring 11:18). Beetje bij beetje zal de aarde in een paradijs veranderd worden, totdat de hele aardbol net zo mooi en vruchtbaar is als de hof van Eden. En we zullen er altijd op kunnen rekenen dat God ’zijn hand opent en de begeerte verzadigt van al wat leeft’. — Psalm 145:16.

21. Waaruit blijkt dat er vrede zal zijn tussen mens en dier?

21 Er zal vrede zijn tussen mens en dier. Tamme en wilde dieren zullen samen grazen. Zelfs kleine kinderen hoeven niet bang te zijn voor dieren die nu gevaarlijk zijn. — Jesaja 11:6-9; 65:25.

22. Wat zal er met ziekte gebeuren?

22 Er zal geen ziekte meer zijn. Als de Regeerder van Gods hemelse koninkrijk zal Jezus op veel grotere schaal mensen genezen dan toen hij op aarde was (Mattheüs 9:35; Markus 1:40-42; Johannes 5:5-9). Dan is er „geen inwoner [die] zal zeggen: ’Ik ben ziek.’” — Jesaja 33:24; 35:5, 6.

23. Waarom zal de opstanding ons heel gelukkig maken?

23 Gestorven familieleden en vrienden zullen weer tot leven komen met het vooruitzicht nooit meer te hoeven sterven. Iedereen die in de dood slaapt en die in Gods herinnering voortleeft, zal weer tot leven worden gebracht. De bijbel zegt zelfs „dat er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen”. — Handelingen 24:15; Johannes 5:28, 29.

24. Hoe zou u het vinden om in een paradijs op aarde te leven?

24 Wat een prachtige toekomst staat mensen te wachten die ervoor kiezen Jehovah God, onze Grootse Schepper, te leren kennen en hem te dienen! Jezus sprak over het komende paradijs op aarde toen hij de misdadiger die naast hem stierf, beloofde: „Gij zult met mij in het Paradijs zijn” (Lukas 23:43). Het is heel belangrijk om meer te leren over Jezus Christus, door wie al deze zegeningen mogelijk worden.