Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HOOFDSTUK ACHT

Wat is Gods koninkrijk?

Wat is Gods koninkrijk?
  • Wat vertelt de bijbel ons over het koninkrijk van God?

  • Wat zal Gods koninkrijk doen?

  • Wanneer zal het Koninkrijk ervoor zorgen dat Gods wil op aarde wordt gedaan?

1. Welk bekende gebed zal nu besproken worden?

MILJOENEN mensen over de hele wereld kennen het gebed dat vaak het Onze Vader wordt genoemd. Dit bekende gebed is door Jezus Christus zelf als voorbeeld gegeven. De inhoud is rijk aan betekenis, en een bespreking van de eerste drie verzoeken zal u helpen meer te weten te komen over wat de bijbel echt leert.

2. Wat zijn drie dingen waar Jezus zijn discipelen om leerde bidden?

2 Aan het begin van dit modelgebed gaf Jezus de instructie: „Gij dan moet aldus bidden: ’Onze Vader in de hemelen, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde’” (Mattheüs 6:9-13). Wat betekenen deze drie verzoeken?

3. Wat moeten we over Gods koninkrijk weten?

3 We hebben al veel geleerd over Gods naam, Jehovah. En we hebben ook al iets besproken over Gods wil: wat hij voor de mensheid gedaan heeft en nog zal doen. Maar wat bedoelde Jezus toen hij zei dat we moesten bidden „Uw koninkrijk kome”? Wat is Gods koninkrijk? Hoe zal de komst ervan Gods naam heiligen? En wat heeft de komst van het Koninkrijk te maken met het geschieden van Gods wil?

WAT GODS KONINKRIJK IS

4. Wat is Gods koninkrijk, en wie is de Koning ervan?

4 Gods koninkrijk is een regering die Jehovah God heeft opgericht en waarvoor Hijzelf een Koning heeft gekozen. Wie is de Koning van Gods koninkrijk? Dat is Jezus Christus. Als Koning is Jezus veel machtiger dan alle menselijke regeerders. Hij wordt omschreven als „de Koning van hen die als koningen regeren en Heer van hen die als heren regeren” (1 Timotheüs 6:15). Hij heeft de macht om oneindig veel meer voor de mensheid te doen dan zelfs de beste menselijke regeerder ooit zou kunnen.

5. Van waar uit zal Gods koninkrijk regeren, en waarover?

5 Van waar uit zal Gods koninkrijk regeren? Dan moeten we eerst weten waar Jezus zich bevindt. U weet vast nog wel dat hij aan een martelpaal gestorven is en vervolgens werd opgewekt. Kort daarna is hij naar de hemel opgestegen (Handelingen 2:33). Daar is Gods koninkrijk dus: in de hemel. Daarom noemt de bijbel het een ’hemels koninkrijk’ (2 Timotheüs 4:18). Hoewel Gods koninkrijk in de hemel is, zal het over de aarde regeren. — Openbaring 11:15.

6, 7. Wat maakt Jezus zo’n bijzondere Koning?

6 Wat maakt Jezus zo’n bijzondere Koning? Onder andere dat hij nooit zal sterven. In de bijbel wordt Jezus, in tegenstelling tot menselijke koningen, beschreven als degene „die alleen onsterfelijkheid heeft, die in een ontoegankelijk licht woont” (1 Timotheüs 6:16). Dat betekent dat al het goede dat Jezus doet blijvend is. En hij zal beslist grote en goede dingen doen.

7 Kijk maar eens naar de volgende bijbelprofetie over Jezus: „Op hem moet de geest van Jehovah komen te rusten, de geest van wijsheid en van verstand, de geest van raad en van kracht, de geest van kennis en van de vrees voor Jehovah; en hij zal vreugde scheppen in de vrees voor Jehovah. En hij zal niet richten naar wat zijn ogen alleen maar zien, noch terechtwijzen naar wat zijn oren slechts horen. En met rechtvaardigheid moet hij de geringen richten, en met oprechtheid moet hij terechtwijzing geven ten behoeve van de zachtmoedigen der aarde” (Jesaja 11:2-4). Hieruit blijkt dat Jezus een rechtvaardige, meelevende Koning voor de mensen op aarde zou zijn. Zou u zo’n regeerder willen hebben?

8. Wie zullen samen met Jezus regeren?

8 Nog een feit over Gods koninkrijk: Jezus gaat niet alleen regeren. Hij zal mederegeerders hebben. Zo zei de apostel Paulus tegen Timotheüs: „Indien wij blijven verduren, zullen wij ook te zamen als koningen regeren” (2 Timotheüs 2:12). Paulus, Timotheüs en andere getrouwen die door God zijn uitgekozen, zullen dus samen met Jezus in het hemelse koninkrijk regeren. Hoevelen zullen dat voorrecht krijgen?

9. Hoevelen zullen met Jezus regeren, en wanneer begon God hen uit te kiezen?

9 Zoals we in hoofdstuk 7 hebben gezien, kreeg de apostel Johannes een visioen waarin hij zag dat „het Lam [Jezus Christus] stond op de berg Sion [zijn koninklijke positie in de hemel], en met hem honderd vierenveertig duizend, die zijn naam en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd geschreven droegen”. Wie zijn die 144.000? Johannes zelf vertelt het ons: „Dezen zijn het die het Lam blijven volgen waarheen hij ook gaat. Dezen werden uit het midden van de mensen gekocht als eerstelingen voor God en voor het Lam” (Openbaring 14:1, 4). Het zijn dus getrouwe volgelingen van Jezus Christus die speciaal zijn uitgekozen om met hem in de hemel te regeren. Nadat ze een opstanding tot hemels leven hebben gekregen, zullen ze samen met Jezus „als koningen over de aarde regeren” (Openbaring 5:10). Vanaf de tijd van de apostelen heeft God getrouwe christenen uitgekozen om het aantal van 144.000 vol te maken.

10. Waarom is het een liefdevolle voorziening dat Jezus en de 144.000 over de mensheid gaan regeren?

10 Het is heel liefdevol dat Jehovah ervoor gezorgd heeft dat Jezus en de 144.000 over de mensheid gaan regeren. Jezus weet bijvoorbeeld hoe het is om mens te zijn en te lijden. Paulus zei dat Jezus niet iemand is „die geen medegevoel kan hebben met onze zwakheden, maar iemand die evenals wij in alle opzichten op de proef is gesteld, maar zonder zonde” (Hebreeën 4:15; 5:8). Ook zijn mederegeerders hebben als mens geleden en volhard. Bovendien hebben ze met onvolmaaktheid en allerlei ziekten te maken gehad. Ze begrijpen dus heel goed met welke problemen mensen te maken hebben!

WAT ZAL GODS KONINKRIJK DOEN?

11. Waarom zei Jezus dat zijn discipelen moesten bidden of Gods wil in de hemel zou mogen geschieden?

11 Toen Jezus zei dat zijn discipelen om de komst van Gods koninkrijk moesten bidden, zei hij ook dat ze moesten bidden of Gods wil „gelijk in de hemel, zo ook op aarde” zou mogen geschieden. God is in de hemel, en daar hebben de getrouwe engelen altijd zijn wil gedaan. Maar in hoofdstuk 3 hebben we geleerd dat een slechte engel niet langer Gods wil deed en Adam en Eva ertoe bracht te zondigen. In hoofdstuk 10 zullen we zien wat de bijbel nog meer leert over die slechte engel, die bekendstaat als Satan de Duivel. Satan en de demonen, de engelen die ervoor kozen hem te volgen, mochten een tijdlang in de hemel blijven. Dus niet iedereen in de hemel deed toen Gods wil. Dat zou veranderen als Gods koninkrijk ging regeren. De pasgekroonde Koning, Jezus Christus, zou oorlog tegen Satan gaan voeren. — Openbaring 12:7-9.

12. Welke twee belangrijke gebeurtenissen worden in Openbaring 12:10 beschreven?

12 De volgende profetische woorden beschrijven wat er zou gebeuren: „Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: ’Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God en de autoriteit van zijn Christus, want de beschuldiger van onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God beschuldigt, is neergeslingerd!’” (Openbaring 12:10) Is het u opgevallen dat in dat bijbelvers twee heel belangrijke gebeurtenissen worden beschreven? Ten eerste: Gods koninkrijk begint te regeren, met Jezus Christus als Koning. Ten tweede: Satan wordt uit de hemel naar de aarde geworpen.

13. Wat betekende het voor de hemel dat Satan eruit geworpen werd?

13 Wat was het gevolg van deze twee gebeurtenissen? Over dat wat er in de hemel gebeurde, lezen we: „Weest hierom vrolijk, gij hemelen en gij die daarin verblijft!” (Openbaring 12:12) De getrouwe engelen in de hemel zijn blij omdat, nu Satan en zijn demonen er niet meer zijn, iedereen in de hemel Jehovah God trouw is. Er heerst volledige vrede en harmonie, die niet verstoord wordt. In de hemel wordt nu Gods wil gedaan.

Toen Satan en zijn demonen uit de hemel werden geworpen, betekende dat „wee” of ellende voor de aarde. Daar zal binnenkort een eind aan komen

14. Waartoe heeft het geleid dat Satan naar de aarde geworpen is?

14 Maar hoe staat het met de aarde? De bijbel zegt: „Wee de aarde en de zee, want de Duivel is tot u neergedaald, en hij heeft grote toorn, daar hij weet dat hij slechts een korte tijdsperiode heeft” (Openbaring 12:12). Satan is woedend omdat hij uit de hemel geworpen is en niet veel tijd meer heeft. In zijn woede veroorzaakt hij „wee” voor de aarde, oftewel ellendige toestanden. Het volgende hoofdstuk gaat daar verder op in. Maar als we hierover nadenken, vragen we ons misschien af: hoe kan Gods koninkrijk ervoor zorgen dat Gods wil op aarde wordt gedaan?

15. Wat is Gods wil voor de aarde?

15 Denk nog eens terug aan wat Gods wil voor de aarde is, zoals in hoofdstuk 3 is uitgelegd. In Eden liet God zien dat het zijn wil is dat de aarde een paradijs wordt, gevuld met rechtvaardige mensen die nooit zullen sterven. Satan bracht Adam en Eva ertoe te zondigen, en daardoor werd de vervulling van Gods wil voor de aarde weliswaar uitgesteld, maar niet veranderd. Het is nog steeds Jehovah’s voornemen dat ’de rechtvaardigen de aarde bezitten en er eeuwig op verblijven’ (Psalm 37:29). En Gods koninkrijk zal dat tot stand brengen. Hoe?

16, 17. Wat leert Daniël 2:44 ons over Gods koninkrijk?

16 Kijk eens naar de profetie die in Daniël 2:44 staat. Daar lezen we: „In de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. En het koninkrijk zelf zal aan geen ander volk worden overgedragen. Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan.” Wat leert dat ons over Gods koninkrijk?

17 In de eerste plaats leert het ons dat Gods koninkrijk opgericht zou worden „in de dagen van die koningen”, dus terwijl er nog andere koninkrijken bestonden. In de tweede plaats leren we eruit dat het Koninkrijk altijd zal blijven bestaan. Het zal niet worden overwonnen en door een andere regering worden vervangen. Ten derde zien we dat er oorlog zal zijn tussen Gods koninkrijk en de koninkrijken van deze wereld. Gods koninkrijk zal overwinnen. Uiteindelijk zal het de enige regering over de mensheid zijn. Dan zullen mensen de beste regering hebben die ze ooit hebben gekend.

18. Hoe wordt de beslissende oorlog tussen Gods koninkrijk en de regeringen van deze wereld genoemd?

18 De bijbel zegt veel over die laatste oorlog tussen Gods koninkrijk en de regeringen van deze wereld. Bijvoorbeeld dat wanneer het einde dichterbij komt, demonen leugens zullen verspreiden om „de koningen van de gehele bewoonde aarde” te misleiden. Met welk doel? „Om hen [de koningen] te vergaderen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige.” De koningen van de aarde zullen bijeengebracht worden op „de plaats die in het Hebreeuws Har–Magedon wordt genoemd” (Openbaring 16:14, 16). Op grond van deze twee verzen wordt de beslissende strijd tussen menselijke regeringen en Gods koninkrijk de oorlog van Har–Magedon, of Armageddon, genoemd.

19, 20. Waarom wordt momenteel Gods wil niet op aarde gedaan?

19 Wat zal Gods koninkrijk door middel van Armageddon tot stand brengen? Denk nog eens aan Gods wil voor de aarde. Het was Jehovah’s voornemen dat de aarde een paradijs zou zijn, gevuld met rechtvaardige, volmaakte mensen die hem dienden. Waarom is dat op dit moment niet zo? In de eerste plaats omdat we zondig zijn en ziek worden en sterven. In hoofdstuk 5 hebben we echter al geleerd dat Jezus voor ons is gestorven, zodat wij voor altijd kunnen leven. U zult u de woorden uit het Evangelie van Johannes nog wel herinneren: „God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben.” — Johannes 3:16.

20 Een ander probleem is dat veel mensen slechte dingen doen. Ze liegen, bedriegen en doen immorele dingen. Ze willen Gods wil niet doen. Mensen die slechte dingen doen, zullen tijdens Gods oorlog van Armageddon vernietigd worden (Psalm 37:10). Nog een reden waarom op aarde Gods wil niet wordt gedaan, is dat regeringen de mensen daar niet toe aanmoedigen. Veel regeringen zijn zwak, wreed of corrupt. De bijbel zegt ronduit dat „de ene mens over de andere mens heeft geheerst tot diens nadeel”. — Prediker 8:9.

21. Hoe zal het Koninkrijk ervoor zorgen dat Gods wil op aarde wordt gedaan?

21 Na Armageddon zal de mensheid maar één regering kennen: Gods koninkrijk. Dat koninkrijk zal Gods wil doen en geweldige zegeningen brengen. Het zal bijvoorbeeld Satan en zijn demonen verwijderen (Openbaring 20:1-3). De uitwerking van Jezus’ offer zal merkbaar worden, want getrouwe mensen zullen niet meer ziek worden en sterven. Onder de Koninkrijksregering zullen ze zelfs voor eeuwig kunnen leven (Openbaring 22:1-3). De aarde zal in een paradijs veranderd worden. Op die manier zal het Koninkrijk ervoor zorgen dat Gods wil op aarde wordt gedaan, en zal het Gods naam heiligen. Wat wil dat zeggen? Het betekent dat onder Gods koninkrijk uiteindelijk iedereen Jehovah’s naam zal eren.

WANNEER GAAT GODS KONINKRIJK DAT DOEN?

22. Hoe weten we dat Gods koninkrijk niet kwam toen Jezus op aarde was of direct nadat hij uit de dood was opgewekt?

22 Toen Jezus zijn volgelingen leerde bidden „Uw koninkrijk kome”, was het duidelijk dat het Koninkrijk er nog niet was. Kwam het Koninkrijk toen Jezus naar de hemel opsteeg? Nee, want Petrus en Paulus zeiden beiden dat nadat Jezus uit de dood was opgewekt, de profetie uit Psalm 110:1 in hem werd vervuld: „De uitspraak van Jehovah tot mijn Heer luidt: ’Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’” (Handelingen 2:32-35; Hebreeën 10:12, 13). Hij moest dus een tijdlang wachten.

Onder de Koninkrijksregering zal Gods wil zowel in de hemel als op aarde worden gedaan

23. (a) Wanneer begon Gods koninkrijk te regeren? (b) Wat wordt in het volgende hoofdstuk besproken?

23 Hoe lang moest Jezus wachten? In de negentiende en twintigste eeuw gingen oprechte bijbelonderzoekers geleidelijk inzien dat die wachtperiode in 1914 zou eindigen. (Meer informatie over deze datum vindt u op blz. 215-218 van de Appendix.) De wereldgebeurtenissen sinds 1914 bevestigen dat het begrip van die bijbelonderzoekers klopte. Uit de vervulling van bijbelse profetieën blijkt dat Christus in 1914 Koning werd en dat Gods hemelse koninkrijk toen begon te regeren. We leven dus in de „korte tijdsperiode” die Satan nog heeft (Openbaring 12:12; Psalm 110:2). We kunnen ook met zekerheid zeggen dat Gods koninkrijk er binnenkort voor zal zorgen dat Gods wil op aarde gedaan wordt. Vindt u dat geen geweldig nieuws? Gelooft u dat het waar is? In het volgende hoofdstuk zult u zien dat de bijbel dit echt leert.