Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Ububi bavela ngaphi?

Ngubani Owazama Ukulinga uJesu Ukuthi Enze Okubi?—UMathewu 4:8-10

Abantu mdabuko wabo bafuna ukuba lokuthula, ukuthembeka kanye lomusa. Pho kungani kugcwele udlakela, isihluku futhi abantu bephathana kubi kangaka? Kusa kwamalanga sizwa izindaba ezitshwaqisa umzimba. Ukhona yini obangela ukuthi abantu benze izinto ezimbi?—Bala u-1 Johane 5:19.

UNkulunkulu wadala abantu belesifiso sokwenza okubi yini? Hatshi, uJehova uNkulunkulu wadala abantu ngomfanekiso wakhe, besenelisa ukuba lothando njengaye. (UGenesisi 1:27; UJobe 34:10) Kodwa waphinda wabapha isithunzi ngokubavumela ukuthi babe lelungelo lokuzikhethela. Lapho abazali bethu bokuqala bekhetha ukwenza okubi, bala ukulingisela uNkulunkulu njalo bacina sebelesono. Yikho lathi sisona ngenxa yokuthi savela kubo.—Bala uDutheronomi 32:4, 5.

Ububi buzahlala bukhona yini?

UNkulunkulu kafuni ukuthi senze izinto ezimbi. (IZaga 27:11) Ngakho-ke uyasifundisa ukuthi singakuxwaya njani ukwenza okubi kanye lokuthi singayithola njani intokozo yeqiniso. Lanxa kunjalo, okwakhathesi kasingeke senelise ukuba lothando olupheleleyo njengaye.—Bala iHubo 32:8.

Lamuhla ububi bugcwele yonke indawo. Kodwa uNkulunkulu ukuvumele lokhu okwesikhatshana ukuze abantu bonke bazibonele ngawabo ukuthi bulezithelo ezibuhlungu kakhulu. (2 UPhetro 3:7-9) Loba kunjalo, sekuseduze ukuthi umhlaba ugcwale abantu abajabulayo futhi abalalela uNkulunkulu.—Bala iHubo 37:9-11.