Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UNGALWISANA NJANI LOKUKHATHAZEKA?

Ukukhathazeka Ngezingozi

Ukukhathazeka Ngezingozi

U-Alona uthi: “Nxa ngingezwa isayirini ikhala lungitshaya lungeqe uvalo ngiphaphatheke ngisiya endaweni yokucatshela amabhomba. Kodwa lanxa sengikuyo ngiyabe ngilokhu ngikhathazekile. Khona nxa ngilapho okungelandawo yokucatsha, ngithwala nzima kakhulu. Ngelinye ilanga yakhala ngizihambela esitaladini, ngaqalisa ukukhala ngaze ngehluleka lokuphefumula. Kwangithatha isikhathi ukuthi ngize ngihlaliseke. Ngisalibele yaphinda yakhala isayirini.”

U-Alona

Impi kayisiyo yodwa ebangela izingozi. Okunye okungakwenza uzizwe angani umhlaba ukuphikile yikubanjwa umkhuhlane obulalayo kumbe ukuzwa ukuthi isinini sakho sihlaselwe ngumkhuhlane. Kanti njalo abanye bangakhathazwa yikwesaba ukuthi kuzakwenzakalani kusasa. Bayazibuza ukuthi abantwababo bazaphila njani emhlabeni ogcwele izimpi, ubugebengu, ukungcoliswa komhlaba, ukuntshintsha komkhathi kanye lemikhuhlane ememethekayo. Singenzani ukuze singakhathazeki ngezinto lezi?

“Olengqondo uthi angabona ingozi abaleke,” ngoba uyabekwazi ukuthi izinto ezimbi ziyenzakala. (IZaga 27:12) Siyazama ngazo zonke izindlela ukuthi sizivikele emikhuhlaneni. Yikho-ke kukhona esingakwenza ukuze singahlali sikhathazekile futhi singahlukuluzwa yimicabango. Ezokuzilibazisa ezilodlakela kanye lezindaba ezikhipha izinto ezesabekayo zenza ukuthi thina labantwabethu sikhathazeke kakhulu. Nxa sixwaya izinto lezi ayisikho ukuthi siyabe sifuna ukwenza angani kasikuboni okwenzakalayo. Ingqondo esaziphiwa nguNkulunkulu azenzelwanga ukuhlala zicabanga izinto ezimbi. Kodwa kumele  sizigcwalise ngakho ‘konke okuliqiniso, okulungileyo, okuhlambulukileyo lokuhle.’ Nxa singenza njalo, “uNkulunkulu wokuthula” uzakwenza ukuthi sikhululeke enhliziyweni futhi singahlali sikhathazekile.—KwabaseFiliphi 4:8, 9.

UKUTHANDAZA KUQAKATHEKILE

Ukholo luyasinceda ukuthi silwisane lokukhathazeka. IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sikuphaphamele ‘ukukhuleka.’ (1 UPhetro 4:7) Singamcela uNkulunkulu ukuthi asincedise njalo asinike ukuhlakanipha lesibindi ukuze senelise ukubekezela, silethemba lokuthi “uyasizwa—loba kuyini esikucelayo.”—1 UJohane 5:15.

Elomkakhe, u-Avi

IBhayibhili liyakucacisa ukuthi uNkulunkulu kayisuye obusa umhlaba kodwa lithi uSathane nguye “inkosi yalo umhlaba.” Lichaza lokuthi “umhlaba wonke ungaphansi kwamandla omubi.” (UJohane 12:31; 1 UJohane 5:19) Yikho uJesu wathi sithandaze sithi: “Usisindise koMubi,” okutshengisa ukuthi uSathane ukhona sibili lokuthi uJehova uyenelisa ukusikhulula komubi. (UMathewu 6:13) U-Alona uqhubeka esithi: “Ngingezwa isayirini ikhala ngiyathandaza kuJehova ngimcela ukuthi angisize ukuthi ngenelise ukuzibamba ngingaphaphatheki. Umkami laye uyangifonela abesekhuleka lami. Ukuthandaza kuyanceda sibili.” IBhayibhili liyatsho ukuthi “uJehova useduze kulabo abacela kuye, kubo bonke abacela kuye ngeqiniso.”—IHubo 145:18.

ITHEMBA LETHU NGEKUSASA

Entshumayelweni yakhe yaseNtabeni, uJesu wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bathandaze bathi: “Umbuso wakho kawuze.” (UMathewu 6:10) EMbusweni kaNkulunkulu kakusoze kube labantu abahlala bekhathazekile. UNkulunkulu ‘uzathulisa izimpi kuze kube semikhawulweni yomhlaba’ esebenzisa uJesu “iNkosana yokuThula.” (U-Isaya 9:6; IHubo 46:9) “[UNkulunkulu] uzakwahlulela phakathi kwezizwe ezinengi . . .. Isizwe kasiyikuhlomela esinye isizwe ngenkemba, loba zifundele ukulwa impi futhi . . .. Kakho ozabenza besabe.” (UMikha 4:3, 4) Izimuli zizabe zithokoza njalo ‘zizakwakha izindlu zihlale kuzo; zizahlanyela izivini zidle izithelo zazo.’ (U-Isaya 65:21) Kanti njalo “kakulamuntu ohlala khona ozakuthi: ‘Mina ngiyagula.’ ”—U-Isaya 33:24, The Holy Bible in Ndebele.

Lanxa singabe sizama ukuzivikela ezingozini, kasingeke sizibalekele ‘izikhathi ezimbi ezisifikela silibele,’ njalo kwezinye izikhathi singaba sendaweni ethile singakwazi ukuthi kuzakwenzakala ingozi khonapho. (UmTshumayeli 9:12) Kusukela kudala abantu abalungileyo bebelokhu besifa ngenxa yezimpi, ubugebengu lemikhuhlane. Kambe abantu laba sekuphelile ngabo yini?

Bazavuswa, kodwa asingeke sibabale sibaqede, nguNkulunkulu okwaziyo ukuthi bangaki. Okwakhathesi balele njalo uNkulunkulu kasoze abakhohlwe kuze kufike isikhathi sokuthi ‘bonke abasemathuneni abo baphume.’ (UJohane 5:28, 29) IBhayibhili lisenza sibe lethemba lokuthi lokhu kuzakwenzakala, ngoba lithi: “Silethemba leli njengesikhonkwane semiphefumulo yethu, esiqinileyo njalo sigxilile.” (KumaHebheru 6:19) Kanti njalo uNkulunkulu “usevezile ubufakazi balokhu kubo bonke abantu ngokumvusa kwabafileyo [uJesu].”—ImiSebenzi 17:31.

Okwakhathesi, zizakuba khona izinto ezizasikhathaza lanxa sizama ukuthokozisa uNkulunkulu. UPaul, uJanet, lo-Alona bayaphumelela ukulwisana lokukhathazeka ngenxa yokuhlela ngolwazi, ukusondela kuNkulunkulu ngokuthandaza kanye lokuba lokholo ezithembisweni eziseBhayibhilini eziphathelane lekusasa. “Sengathi uNkulunkulu wethemba angaligcwalisa ngentokozo enkulu langokuthula ekumethembeni kwenu” ngendlela abanceda ngayo laba abathathu.—KwabaseRoma 15:13.