UGenesisi 1:1-31

 • Ukudalwa kwamazulu lomhlaba (1, 2)

 • Amalanga ayisithupha okulungisa umhlaba (3-31)

  • Ilanga lokuqala: ukukhanya; imini lobusuku (3-5)

  • Ilanga lesibili: umkhathi (6-8)

  • Ilanga lesithathu: umhlabathi lezimila (9-13)

  • Ilanga lesine: izibane ezisemkhathini (14-19)

  • Ilanga lesihlanu: inhlanzi lezinyoni (20-23)

  • Ilanga lesithupha: abantu lezinyamazana (24-31)

1  Ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu lomhlaba.+  Umhlaba wawungelasimo njalo ungelalutho. Kwakumnyama phezu kwamanzi*+ futhi umoya kaNkulunkulu+ wawuzulazula* phezu kwamanzi.+  UNkulunkulu wathi: “Akube lokukhanya.” Ukukhanya kwasekusiba khona.+  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wabona ukuthi ukukhanya kwakukuhle, waseqalisa ukwehlukanisa ukukhanya lobumnyama.  UNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi yimini kodwa ubumnyama wabubiza ngokuthi yibusuku.+ Kwaba khona ukuhlwa kwaba khona lokusa, leli kwaba lilanga lokuqala.  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wathi: “Akube khona umkhathi+ wehlukanise amanzi njalo akube khona umkhandlu wehlukanise amanzi kwamanye amanzi.”+  UNkulunkulu wasesenza umkhathi, wehlukanisa amanzi angaphansi komkhathi lamanzi angaphezu kwawo.+ Lakanye kwaba njalo.  UNkulunkulu wabiza umkhathi ngokuthi lizulu.* Kwaba khona ukuhlwa, kwaba khona lokusa, leli kwaba lilanga lesibili.  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wathi: “Amanzi angaphansi kwamazulu kawabuthane ndawonye, kuvele umhlabathi owomileyo.”+ Lakanye kwaba njalo. 10  UNkulunkulu wabiza umhlabathi owomileyo ngokuthi ngumhlaba+ kodwa amanzi abuthene ndawonye wawabiza ngokuthi lulwandle.*+ UNkulunkulu wasebona ukuthi kwakukuhle.+ 11  UNkulunkulu wasesithi: “Umhlaba kawenze ukuthi utshani bumile, uveze lezimila ezilentanga kanye lezihlahla zezithelo kusiya ngemihlobo yazo. Kazithele izithelo ezilentanga emhlabeni.” Lakanye kwaba njalo. 12  Ngakho umhlaba waqalisa ukuveza utshani lezimila ezilentanga+ kanye lezihlahla ezizala izithelo ezilentanga kusiya ngemihlobo yazo. UNkulunkulu wasebona ukuthi kwakukuhle. 13  Kwaba khona ukuhlwa, kwaba khona lokusa, leli kwaba lilanga lesithathu. 14  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wathi: “Akube lezibane*+ emkhathini wamazulu ukuze zehlukanise imini lobusuku,+ njalo zizakuba yizibonakaliso zezigaba zomnyaka lezinsuku kanye leminyaka.+ 15  Izibane lezi zizakhanyisa emkhathini wamazulu ukuze zilethe ukukhanya emhlabeni.” Lakanye kwaba njalo. 16  UNkulunkulu wasesenza izibane ezinkulu ezimbili, wenza esikhulu sakhona ukuze sibuse imini,+ kuthi esinye sakhona ukuze sibuse ubusuku njalo wenza lezinkanyezi.+ 17  Ngakho uNkulunkulu wazifaka emkhathini wamazulu ukuze zilethe ukukhanya emhlabeni 18  lokuthi zibuse imini lobusuku njalo zehlukanise ukukhanya lobumnyama.+ UNkulunkulu wasebona ukuthi kwakukuhle. 19  Kwaba khona ukuhlwa, kwaba khona lokusa, leli kwaba lilanga lesine. 20  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wathi: “Akuthi emanzini kugcwale izidalwa eziphilayo* njalo izidalwa eziphaphayo aziphaphe phezu komhlaba emkhathini wamazulu.”*+ 21  UNkulunkulu wasedala izidalwa zolwandle ezinkulu layo yonke imihlobo yezidalwa eziphilayo* ezincane ezihamba zizinengi emanzini kanye lazo zonke izidalwa eziphaphayo ezilempiko kusiya ngemihlobo yazo. UNkulunkulu wasebona ukuthi kwakukuhle. 22  Yikho-ke uNkulunkulu wazibusisa izidalwa lezi wathi: “Zalani lande ligcwale emanzini olwandle+ lezidalwa eziphaphayo azande emhlabeni.” 23  Kwaba khona ukuhlwa, kwaba khona lokusa, leli kwaba lilanga lesihlanu. 24  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wathi: “Umhlaba kawuveze izidalwa eziphilayo* kusiya ngemihlobo yazo, inyamazana ezifuywayo lezinanakazana* kanye lenyamazana zeganga kusiya ngemihlobo yazo.”+ Lakanye kwaba njalo. 25  UNkulunkulu wasesenza inyamazana zeganga kusiya ngemihlobo yazo lenyamazana ezifuywayo kusiya ngemihlobo yazo kanye lazo zonke izinanakazana kusiya ngemihlobo yazo. UNkulunkulu wasebona ukuthi kwakukuhle. 26  UNkulunkulu wasesithi: “Asenze+ umuntu ngomfanekiso+ wethu, afanane lathi,+ njalo kabuse inhlanzi zolwandle, lezidalwa eziphaphayo zamazulu, lenyamazana ezifuywayo, lawo wonke umhlaba kanye lazo zonke izinanakazana ezihamba emhlabeni.”+ 27  UNkulunkulu wasedala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu; wadala owesilisa lowesifazana.+ 28  Kanti njalo uNkulunkulu wababusisa wathi kubo: “Zalani lande ligcwalise umhlaba+ liwubuse+ njalo busani+ phezu kwenhlanzi zolwandle laphezu kwezidalwa eziphaphayo zamazulu lakuzo zonke izidalwa eziphilayo ezihamba emhlabeni.” 29  UNkulunkulu wasesithi: “Sengilinike zonke izimila ezilentanga ezisemhlabeni wonke kanye lazo zonke izihlahla ezizala izithelo ezilentanga. Kazibe yikudla kwenu.+ 30  Zonke inyamazana zeganga lezidalwa zonke eziphaphayo zamazulu lakho konke okuphilayo okuhamba emhlabeni, ngikunike zonke izimila eziluhlaza ukuthi zibe yikudla.”+ Lakanye kwaba njalo. 31  Ngemva kwalokho uNkulunkulu wakhangela konke ayekwenzile, wakubona kukuhle+ kakhulu. Kwaba khona ukuhlwa, kwaba khona lokusa, leli kwaba lilanga lesithupha.

Amabala angaphansi

Kumbe, “kwenziki zamanzi.”
Kumbe, “amandla kaNkulunkulu asebenzayo ayesiya.”
Kumbe, “yisibhakabhaka.”
NgesiHebheru, “yizilwandle.”
Lapha kutshiwo ilanga lenyanga lezinkanyezi.
Kumbe, “imiphefumulo ephilayo.”
Kumbe, “esibhakabhakeni.”
Kumbe, “yemiphefumulo ephilayo.”
Kumbe, “lenyamazana ezihuquzelayo.”
Kumbe, “imiphefumulo ephilayo.”