Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ubukwazi Yini?

Ubukwazi Yini?

Amatshe okuchola ayesetshenziswa njani endulo?

Amatshe la ayesetshenziswa ukuchola ingqoloyi ibe yifulawa yokwenza isinkwa. Ukuchola kwakuyinto yansukuzonke eyayisenziwa ngabesifazana loba izigqili phose kuyo yonke imizi. Umsindo wokuchola wawuyinsakavukela ezikhathini zakudala.U-Eksodusi 11:5; UJeremiya 25:10.

Imidwebo kanye lezithombe zeGibhithe yasendulo kutshengisa ukuthi ukuchola kwakusenziwa njani. Amabele ayefakwa phezu kwelitshe lokucholela elaligubheke kancane. Owayechola wayeguqa phambi kwalo ephethe imbokodo, abesechola ngayo amabele ngokuyisa phambili lemuva phezu kwelitshe lokucholela. Abanye abacubunguli bathi imbokodo lezi zazijayele ukuba lesisindo esingaba ngamakhilogiramu angu-2 kusiya kwangu-4. Yayingambulala sibili umuntu nxa yayingasetshenziswa njengesikhali.ABahluleli 9:50-54.

Ukuchola amabele kwakuqakatheke kakhulu ukuze imuli ithole okokudla, yikho umthetho weBhayibhili wawusenqabela ukuthi umuntu athathele omunye ilitshe lakhe lokuchola libe yisibambiso. UDutheronomi 24:6 uthi: “Lingathathi ilitshe lokuchola lembokodo loba imbokodo yodwa nje ukuba kube yisibambiso sehlawulo, ngoba ngokwenzenjalo uthatha ukuphila kube yisibambiso.”

Kungani uJohane 1:18 esithi uJesu ‘useceleni kukaYise’?

IBhayibhili lithi uJesu ‘useceleni kukaYise.’ (UJohane 1:18) Amazwi la atshengisa ukuthi uJesu ulobuhlobo obuseduze kakhulu loNkulunkulu lokuthi uYise uyamthanda. Athathelwa esikweni lamaJuda ayelilandela nxa ayesidla.

Ngesikhathi sikaJesu, amaJuda ayehlala eyame emibhedeni ebunjwe samasofa eyayifakwa igombolozele itafula yokudlela. Bonke ababedlela etafuleni le babeqamela ngesandla senxele, amakhanda abo abeseduze letafula inyawo zona zibe khatshana. Indlela ababehlala ngayo yayisenza ukuthi isandla sokudla sikhululeke. Ngenxa yokuthi bonke babeseyama ngesandla senxele, omunye eseceleni komunye, abanye abacubunguli bathi “ikhanda lomunye lalisiba seduze lesifuba salowo owayengemva kwakhe, yikho kwakungathiwa ‘uqamele esifubeni’ somunye” loba useceleni kwakhe.

Ukuhlala eceleni kwenhloko yemuli loba eceleni komnikazi wedili kwakusenza umuntu azizwe eqakathekisiwe kakhulu. Ngakho uJohane, ‘umfundi owayethandwa’ nguJesu nguye owayeseceleni kwakhe ngePhasika lakhe lokucina. Yikho okwenza ukuthi ‘eyame kuJesu’ ukuze ambuze umbuzo.UJohane 3:23-25; 21:20.