Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

 Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Ki ifi taluso ya pulelo ye kwa Maheberu 12:4, ye li: “Ha mu si ka lwana mane ku zwe mali”?

Pulelo ya ku “lwana mane ku zwe mali” i fa muhupulo wa ku itiisa ku isa lifu, ili ku suluha kwa mali tenyene a mutu.

Muapositola Paulusi n’a ziba kuli Bakreste ba bañwi ba Maheberu bakeñisa tumelo ya bona, ne ba kalisize kale ku “itiisa mwa ndwa ye tuna ye butuku.” (Maheberu 10:32, 33) Paulusi ha n’a bulela cwalo, ku bonahala kuli n’a itusisize pulelo ya swanisezo ya tundamo ya mwa lipapali za kangisano za Sigerike, ze ne ka kopanyeleza siyano ya ku mata, ku mangana, papali ya liñindi ni papali ya ku posa malumo ni ze ñwi cwalo. Kacwalo, kwa Maheberu 12:1, n’a susuelize Bakreste sina yena kuli: ‘Lu tuhele kaufela ze lu imela, ni sibi se si lu hanelela fakaufi; mi lu zamaye inze lu mata ka ku itiisa mwa siyano ye lukiselizwe luna.’

Hamulaho a litimana z’e talu ze latelela, ili kwa Maheberu 12:4, Paulusi mwendi n’a tuhezi ku itusisa swanisezo ya za kangisano ya ku mata ni ku sikuluhela cwale ku za kangisano ya liñindi. (Sibeli sa libapanyo zeo li bulezwi kwa 1 Makorinte 9:26. Balwani ba liñindi ba kwaikale ne ba tamanga liñindi ni lingongo za mazoho a bona ka likwele. Likwele zeo mwendi mane ne li ekelizwe buima “ka loto, sipi, kamba tuemba-emba twa sipi, ili ze ne holofazanga hahulu balwani ba liñindi.” Lipapali ze situhu ze cwalo ne li tahisa ku sululwa kwa mali, fokuñwi mane nihaiba lifu.

Taba kikuli, Bakreste ba Maheberu ne ba na ni mitala ye likani ya batanga ba Mulimu ba ba sepahala ba ne ba nyandisizwe ni ku ezwa maswe ka situhu, ku fita mane nihaiba fa ku shwa, “mane ku zwe mali.” Mu lemuhe taba ye bulelwa ili m’o Paulusi n’a hohela mamelelo ku ze ne ba ipumani ku zona basepahali ba kwaikale:

“Ba bulaiwa ka macwe, ba sahiwa fahali, ba likwa, ba bulaiwa ka lilumo; ba nyanda, ba yambaela inze ba apezi mikata ya lingu ni ya lipuli, ba tokwa lika kaufela, ba zumwa, ba shupwa.” Hamulaho wa f’o, Paulusi n’a koñomekile za Mufelelezi wa tumelo ya luna, Jesu, kuli: Jesu a itiisa kwa [kota ya linyando, NW], a sa tokomeli lishwau la [yona]; mane a y’o ina ku la bulyo la lubona lwa Mulimu.”—Maheberu 11:37; 12:2.

Ee, ne ku na ni ba bañata ba ne ba konile ku “lwana mane ku zwe mali,” f’o ki ku talusa ku isa mane lifu. Buitiiso bwa bona ne bu fitela kwahule tundamo ya mwa pilu ya ku lwanisa sibi sa kutokwa tumelo. Ne ba sepahalile niha ne ba ezizwe ka situhu, ili ku buluka busepahali bwa bona ku isa lifu.

Lilama ze nca ba mwa puteho ya kwa Jerusalema, mwendi bakeñisa kuli ne ba bile Bakreste nyandiso ye situhu ha ne i se i fukuzehile, ne ba si ka talimana ni miliko ye cwalo ye feza. (Likezo 7:54-60; 12:1, 2; Maheberu 13:7) Niteñi, nihaiba miliko ye minyinyani ne i zwafisa ba bañwi ku zwelapili mwa ndwa; ne ba ikutwa ‘ku katala ni ku fela lipilu.’ (Maheberu 12:3) Ne ba lukela ku eza zwelopili ku fita fa buhulu. Ku eza cwalo ne ku ka hulisa buikoneli bwa bona bwa ku itiisa mwa nto ifi kamba ifi ye ne i ka ba wela, mane nto yeo niha ne i ka kopanyeleza ni ku lindaulwa ku fitela ba shwa.—Maheberu 6:1; 12:7-11.

Bakreste ba bañata ba mwa miteñi ye, ba konile ku ‘lwana mane ku zwa mali,’ ka ku bulaiwa bakeñisa kuli ne ba hanile ku shengoka likuka za bona ze nde za Sikreste. Mwa sibaka sa ku tahelwa ki sabo bakeñisa manzwi a Paulusi a kwa Maheberu 12:4, luna ha lu a’ ngeni sina a’ bonisa sipimo se lu ikatulezi ku fita ku sona mwa ku siyala inze lu sepahala ku Mulimu. Hamulaho, Paulusi mwa liñolo le li swana la kwa Maheberu, n’a ñozi kuli: “Lu be ni buitumelo, kuli lu sebeleze Mulimu ka mukwa o mu tabisa, inze lu na ni likute ni sabo.”—Maheberu 12:28.