Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mubuso Wa Mulimu

Mubuso Wa Mulimu

 KA KU YA KA BIBELE

Mubuso Wa Mulimu

Kana Mubuso wa Mulimu ki muinelo wa pilu?

“Ha u yo kwahule ni Mubuso wa Mulimu.”—Mareka 12:34.

ZE BA BULELA BATU Keleke ye ñwi ye tuna mwa bulapeli bo bu twi ki bwa Sikreste ne i ize, Mubuso wa Mulimu ki “puso ya Mulimu mwa pilu ni mwa bupilo bwa mutu,” mi batu ba bañata ni bona ba lumela cwalo.

ZE I BULELA BIBELE Mubuso wa Mulimu ki mubuso wa luli, isiñi muinelo wa pilu ya mutu ya lumela ku Mulimu. Mubuso wa Mulimu u ka busa lifasi kaufela.—Samu 72:8; Daniele 7:14.

Kono cwale, Jesu naa talusañi ha naa bulezi kuli “mubuso wa Mulimu u mwahalaa mina”? (Litaku li siyamisize ki luna; Luka 17:21, Bibele ye Kenile, Hatiso ya 1984) Jesu naa sa talusi kuli Mubuso wa Mulimu ne u li mwa lipilu za bateelezi ba hae. Ki kabakalañi? Kabakala kuli ka nako yeo, ba ne ba mu teeleza ne li Bafalisi. Jesu naa bulezi kuli Bafalisi ne ba si ke ba kena mwa Mubuso kabakala kuli bulapeli bwa bona ne li bwa buipumisi, kamukwaocwalo ne bu sa amuhelwi ki Mulimu. (Mateu 23:13) Nihakulicwalo, Jesu naa bulezi niti ha naa bulezi kuli Mubuso wa Mulimu “u mwahalaa mina” sina mo i bulelela Bibele ya Toloko ya Lifasi le Linca. Ki kabakalañi? Kabakala kuli Jesu yena ya naa ka ba Mulena wa Mubuso wa Mulimu, naa li fapilaa bona.—Luka 17:21.

 Mubuso wa Mulimu kiñi?

“Mubuso wa hao u tahe. Tato ya hao i ezwe fa lifasi, sina mo i ezezwa kwa lihalimu.”—Mateu 6:10.

ZE I BULELA BIBELE Mubuso wa Mulimu ki mulonga wa luli wa Mulimu, mi Jesu Kreste ki yena Mulena wa Mubuso wo. (Mateu 28:18; 1 Timotea 6:14, 15) Mulelo wa Mubuso wa Mulimu ki wa ku tahisa kuli tato ya Mulimu i ezwe mwa lihalimu ni fa lifasi. (Mateu 6:10) Kamukwaocwalo, ka Mubuso wa hae, Mulimu u ka felisa butata bo bu shutana-shutana bo ba talimana ni bona batu. Mubuso wa Mulimu u ka peta lika ze i sa koni ku peta mibuso ya batu.

Mwa Mubuso wa Mulimu, batu ba ka ikola kozo, buiketo, ni ku pila hande mwa paradaisi fa lifasi. (Samu 46:9; Isaya 35:1; Mika 4:4) Ha ku na mutu ya ka kula kamba ku shwa, mi matuku a ka feliswa. (Isaya 33:24; Sinulo 21:4) Nihaiba ku supala ha ku na ku ba teñi. Bibele i polofita kuli: “Fo he, nama ya mubili wa hae ikaba ye nde ku fita ya mwanana, a kutelwe ki maata a kwa bucaha bwa hae.”—Jobo 33:25.

ZE MU KONA KU EZA Ku si na taba ni ko mu simuluha kamba ko mu pepezwi, mwa kona ku ba babusiwa ba Mubuso wa Mulimu haiba mu eza za tokwa Mulimu kuli mu eze. Bibele i bulela kuli: “Mulimu ha ketululi, kono mwa sicaba ni sicaba mutu kaufela ya mu saba ni ku eza se si lukile u lumelelwa ki yena.”—Likezo 10:34, 35.

Kana ki buikatazo bwa batu bo bu ka tahisa Mubuso wa Mulimu?

“Mulimu wa mwa lihalimu u ka tahisa mubuso o si na ku sinyeha ku ya ku ile.”—Daniele 2:44.

ZE BA BULELA BATU Batu ba bañwi ba lumela kuli batu ba ka tahisa Mubuso wa Mulimu fa lifasi, ka ku cinca batu ba bañwi kuli ba be ni tumelo ya bona kamba ka ku beleka ka taata kuli ku be ni kozo ni lilato mwa lifasi.

ZE I BULELA BIBELE Mulimu ki yena ya toma Mubuso wa hae isiñi batu. (Daniele 2:44) Ha naa tomile Mubuso wa hae, Mulimu naa bulezi kuli: ‘Ni tomile mulena wa ka.’ (Samu 2:6) Batu haki bona ba ba tahisa Mubuso wa Mulimu, mi ha ba koni ku u palelwisa ku peta misebezi ya wona, kakuli Mubuso wa Mulimu u busa lifasi ku zwa kwa lihalimu.—Mateu 4:17.

KI KABAKALAÑI TABA YE HA I LI YA BUTOKWA KU MINA? Ki nto ye utwisiseha ku hupula kuli batu zazi le liñwi ba ka tahisa kozo ni swalisano. Mane mu kana mwa lika ka taata ku tahisa lika zeo, kono mafelelezo mu ka zwafa ha mu palelwa ku peta likonkwani za mina. Ku ziba kuli Mulimu u yemela Mubuso wa hae ka maata, ku ka mi tusa ku eza ka mo mu konela kaufela ku ba babusiwa ba Mubuso wo.