Daniele 7:1-28

 • Pono ya libatana zeene (1-8)

  • Lunaka lolunyinyani lwa litaba za kuikuhumusa lwamela (8)

 • Yomuhulu wa Mazazi uzamaisa kuta (9-14)

  • Mwanaa mutu uezwa mulena (13, 14)

 • Daniele uzibiswa taluso ya tolo (15-28)

  • Libatana zeene ki malena babane (17)

  • Babakenile bakaamuhela mubuso (18)

  • Manaka alishumi, kamba malena, akamela (24)

7  Ka silimo sapili sa puso ya Mulena Belishazare+ wa Babilona, Daniele aba ni tolo ni lipono mwa toho yahae hanaalobezi fa mumbeta wahae.+ Kihona añola tolo yeo;+ añola litaba zeo kaufela.  Daniele ali: “Neninze nitalima mwa lipono zaka za busihu, mi hamubone! mioya yemine ya mahalimu neizukuza liwate lelituna.+  Mi libatana zeene+ zaomboka mwa liwate; sesiñwi ni sesiñwi nesishutana ni libatana zeñwi.  “Sibatana sapili nesiswana sina tau+ mi nesinani mafufa a mbande.+ Natalima cwalo kufitela mafufa asona akumulwa, mi sananulwa fafasi ni kuyemiswa ka mahutu amabeli sina mutu, mi safiwa pilu ya mutu.  “Mi hamubone! nekunani sibatana sesiñwi, sabubeli, sesiswana sina bere.+ Nesinanuzwi kwa neku leliñwi, mi nekunani makupo amalaalu mwa mulomo wasona mwahalaa meeno asona; mi sabulelelwa kuli: ‘Nanuha, uce nama yeñata.’+  “Zeo halifelile, natalima cwalo, mi hamubone! nekunani sibatana sesiñwi sesiswana sina ngwe,+ kono fa mukokoto wasona nesinani mafufa amane aswana sina a nyunywani. Mi sibatana seo nesinani litoho zeene,+ mi safiwa maata a kubusa.  “Zeo halifelile, natalima cwalo mwa lipono za busihu, mi nabona sibatana sabune, sesisabisa, sesingangamisa, mi nesinani maata amatuna hahulu ni meeno a sipi amatuna. Nesimizaka ni kutubaka, mi nesihatikela ka mahutu asona nto kaufela yenesiyala.+ Nesishutana ni libatana zeñwi kaufela zene liteñi pili ku sona, mi nesinani manaka alishumi.  Hane nisatalima manaka ao, hamubone! mwahalaa ona kwamela lunaka loluñwi, lolunyinyani,+ mi kwa manaka apili kwakumulwa manaka amalaalu fapilaa lona. Mi hamubone! nekunani meeto aswana sina meeto a mutu fa lunaka lo, mi nekunani mulomo obulela litaba za kuikuhumusa.*+  “Natalima cwalo kufitela hakutomiwa mabona mi Yomuhulu wa Mazazi+ aina.+ Liapalo zahae neli zesweu sina litwa,+ mi milili ya kwa toho yahae neiswana sina boya bobukenile. Lubona lwahae neli malimi a mulilo; mawili alona neli mulilo otuka.+ 10  Nekunani nukana ya mulilo yene ibuba kuzwa fapilaa hae.+ Babaeza likiti-kiti nebazwelapili kumusebeleza, mi babaeza likiti zemashumi halitaimiswa ka likiti zemashumi nebayemi fapilaa hae.+ Kuta+ yakopana, mi libuka zaapulwa. 11  “Natalima cwalo ka nako yeo, bakeñisa litaba za kuikuhumusa* zene lubulela lunaka;+ natalima cwalo kufitela sibatana sibulaiwa, mi mubili wasona wasinyiwa ni kufiwa kuli ucisiwe mwa mulilo. 12  Kono haili libatana zeñwi,+ zaamuhiwa bulena bwazona mi bupilo bwazona bwaekezwa ka nako iliñwi ni mwaha. 13  “Natalima cwalo mwa lipono za busihu, mi hamubone! mwa malu a kwa mahalimu, kwabonahala yaswana sina mwanaa mutu+ inzaa taha; mi akena ku Yomuhulu wa Mazazi,+ mi bamusuteleza bukaufi ni yena yo. 14  Mi afiwa bulena,+ likute,+ ni mubuso, kuli batu kaufela, macaba kaufela, ni ba lipuo kaufela bamusebeleze.+ Bulena bwahae ki bulena bwa kuya kuile bobusike bwafela, mi mubuso wahae hauna kusinyiwa.+ 15  “Haili na, Daniele, moya waka waziyeleha bakeñisa kuli lipono za mwa toho yaka neli nisabisize.+ 16  Nasutelela ku yomuñwi wa bane bayemi kwateñi bao kuli nimubuze taluso luli ya taba ye. Kihaa nialaba ni kunizibisa taluso ya litaba zeo. 17  “‘Libatana zetuna ze, zeene,+ ki malena babane babaka yema mwa lifasi.+ 18  Kono babakenile ba Yapahami+ bakaamuhela mubuso,+ mi bakaluwa mubuso wo kuya kuile,+ kamita ni kuya kuile.’ 19  “Cwale nabata kuziba litaba zeñata ka za sibatana sabune, sene sishutana ni libatana zeñwi kaufela; nesisabisa hahulu-hulu, nesinani meeno a sipi ni manala a kopa, mi nesimizaka ni kutubaka, mi nesihatikela ka mahutu asona nto kaufela yene isiyala;+ 20  ni ka za manaka alishumi+ anaali fa toho yasona, ni ka za lunaka loluñwi lone lumelile fone kuwile amalaalu,+ lona lunaka lone lunani meeto ni mulomo obulela litaba za kuikuhumusa* ni lone lubonahala butuna kufita amañwi. 21  “Natalima cwalo, lunaka lo hane lunze lulwanisa babakenile, mi nelu bakoma,+ 22  kufitela Yomuhulu wa Mazazi+ ataha mi katulo ifiwa ka kuyemela babakenile ba Yapahami,+ mi nako yetomilwe itaha ya kuli babakenile baluwe mubuso.+ 23  “Abulela cwana, ali: ‘Haili sibatana sabune, kunani mubuso wabune okataha mwa lifasi. Ukashutana ni mibuso yemiñwi kaufela, mi ukamiza lifasi kaufela, ulihatikele ni kulitubaka.+ 24  Haili manaka alishumi, kukayema malena baalishumi mwa mubuso wo; hape kukaba ni mulena yomuñwi yakayema mwamulaho wabona, mi ukashutana ni bapili, mi ukakokobeza malena babalaalu.+ 25  Ukabulela manzwi a kulwanisa Yapahami ka Kufitisisa,+ mi ukazwelapili kunyandisa babakenile ba Yapahami. Ukabata kucinca linako ni mulao, mi bakafiwa mwa lizoho lahae ka nako, ni linako, ni hafu ya nako.*+ 26  Kono Kuta yakopana, mi bamuamuha bulena bwahae, ilikuli bamuyundise ni kumufeleleza.+ 27  “‘Mi mubuso ni bulena ni maata a mibuso kaufela yemwatasaa mahalimu kaufela zafiwa kwa batu, bona babakenile ba Yapahami.+ Mubuso wabona ki mubuso wa kuya kuile,+ mi mibuso kaufela ika musebeleza ni kumuutwa.’ 28  “A ki ona mafelelezo a taba. Haili na, Daniele, mihupulo yaka yaniziyeza hahulu, mi sifateho saka sasetefala;* kono naipulukela taba yeo mwa pilu yaka.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “za kuitumbaeta.”
Kamba “za kuitumbaeta.”
Kamba “za kuitumbaeta.”
Fo kikuli, linako zetaalu ni hafu ya nako iliñwi.
Kamba “ponahalo yaka yacinca.”