Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Krandɩ Pretaañɩ

Watch Tower

The Ridgeway

LONDON

NW7 1RN

ANGLETƐƐRƖ

+44 20-8906-2211

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: 8:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: 1:00 nɛ 4:00

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1 nɛ Cɛcɛsɩ 30

Tʋma sɔsɔna

Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, ɖɩlakɩ fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ nɛ hatʋ cabɩ takayɩsɩ nzɩ sɩcɛzɩ miiliyɔɔwaa 200 yɔ, nɛ ɖitiyiɣni-sɩ ajɛɛ 100 taa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. Ɛyaa kɔŋ ɖa-tʋma ɖɩlaɖɛ lɛ, ɖɩwɩlɩɣ-wɛ ɖɔɖɔ mbʋ mbʋ pɩtɔzʋʋ-ɖʋ ɛzɩma ɖa-tʋmɩyɛ kaapaɣzɩ ɖɛ-ɛjaɖɛ taa yɔ: “Bibl Krandɩ Pretaañɩ ɛjaɖɛ taa.”

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.