Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tɔm taa sɛtʋʋ

Tɔm taa sɛtʋʋ
NAƲ

Kpaɣ:

 1. 1. Kalaa taa ɖɩwɛɛ,

  Nɛ maanaɣ mankpaɣnɩ le

  Ma-la’ŋɩɛ

  peɣzi’m siŋŋ nɛ

  Me-liu kɔtɩnɩ, nɔɔyʋ.

 2. 2. Pɩwɛɛ malʋ

  nɛ mɛwɛɛ siɣsiɣ

  Ma-laŋɩ’ɛ etaaɖiyi’m;

  ɛlɛ Ɛsɔtɔm eɖiyi’m.

 3. 3. Laŋɩ’ɛ kɩdɛkɛdɩ’ɛ

  yomiye taa lɩʋ fɛyɩ hɛɛ

  ɖikpiliɣni kɩwɛɛkɩm yɔɔ,

  ɛlɛ Caa wɛ mɔn-cɔlɔ.

  (AJUUZA)

  Caa se: “Tɩlɩ mɔnsɔɔlɩ’ŋ. Maañɩnɩɣ melesi’ŋ.

  Ta’m liu pɩ-tɩŋa pɩ-taa.

  Mansɩɣnɩ’ŋ ŋlɩɩ pɩ-taa.”

 4. 4. Mbʋ ɖɩlɩzɩɣ se ɖɩla yɔ,

  Ðihikiɣ pɩ-tɛ kɛzɛɣa ɖɔɖɔ

  Ðɩfalɩsɩ laŋɩ’ɛ,

  Ðɩñɔɔzɩ-ɖɩ

  Ðɩkandɩyɩɣ ɖɩ-yɔɔ tam

 5. 5. Nɛ ɖihiɣ wezuu tam tam.

  Mamaɣzɩɣ, ’bʋ malɩzaa, yɔ pɩ-yɔɔ paa ɛzɩmtaa;

  Caa tɔm yɔɔ ɖɔm fɛyɩ yɔɔɔ yɔɔɔ,

  lɛ Yehowa wɛ mɔn-cɔlɔ.