Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

FEŊUU TILIMIYE No 1 2024 | Kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm—Lɔŋ tasʋʋ mbʋ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtaa liu yɔ

Ɛbɛ sɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋɖʋ tʋkaɣ kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm pɛ-hɛkʋ taa? Ɛyaa sakɩyɛ taɣ liu pɛ-ɛhʋyɛ nɛ mbʋ pɛkpɛlɩkɩ-wɛ sɔnzɩ nzɩ palɩnaa yɔ sɩ-taa yɔ. Nabɛyɛ lɛ ndʋ lalaa maɣzɩɣ yɔ ndʋ ɖiyiɣni-wɛ nɛ pakpakɩɣ lɩmaɣza. Ɛbɛ ɖiyiɣ-ŋ nɛ ŋkpakɩɣ lɩmaɣza kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm pɔ-hɔɔlʋʋ taa? Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza wena akaɣ yebu nɛ ña nɛ ñɔ-hɔʋ ihiɣ cee wayɩ kɩbaŋʋ yɔ?

 

Kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm: Tɔm ndʋ titukuuni ɖa-tɩŋa yɔ

Alɩwaatʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ se ŋkpaɣ lɩmaɣza kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm hɔɔlʋʋ taa yɔ, lɔŋ tasʋʋ mbʋ ŋkaɣ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ?

Kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm: Mbʋ piɖiyiɣ ɛyaa sakɩyɛ yɔ

Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ ndʋ ɖɩmaɣzɩɣ yɔ yaa ndʋ lalaa maɣzɩɣ yɔ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm hɔɔlʋʋ taa. Ɛlɛ ɛzɩ wonuu nakʋyʋ wɛɛ nɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtaa-kʋ liu nɛ kiɖiyi-ɖʋ nɛ pɩkɩlɩ?

Kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm: Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa liu Bibl lɔŋ tasʋʋ

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ña-taa tɛ se wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ yɔɔ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ Bibl taa yɔ papɩzɩɣ nɛ pataa-pʋ liu?

Kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm: Bibl lɔŋ tasʋʋ wazɩɣ

Iyele nɛ ɖɩna wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ 4 weyi ɩ-taa ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ɖiɣzinaa se Bibl lɔŋ tasʋʋ wazɩɣ nɛ papɩzɩɣ pataa-ɩ liu yɔ.

Kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm: Ña pɩwɛɛ se ŋlɩzɩ

A-paɣtʋ yɔɔ ŋkaɣ lɩzʋʋ se ŋɖɔŋ?

Le ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlɩɩ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pataɣ-pʋ liu yɔ pɩ-yɔɔ sɔnɔ?

Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza, nɛ ŋŋkaɣ kpiɖuu a-yɔɔ kpa.