مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

موضوع کتاب مقدس—‏توضیحی مختصر

موضوع کتاب مقدس—‏توضیحی مختصر
  1. یَهُوَه آدم و حوّا را با امکان زندگی ابدی در فردوس آفرید.‏ شیطان به خدا تهمت زد و بر حق بودن حاکمیت او را زیر سؤال برد.‏ آدم و حوّا از شیطان پیروی کردند.‏ در نتیجه باعث گناه و مرگ خود و نسلشان شدند.‏

  2. یَهُوَه آن یاغیان را داوری کرد و وعده داد که ذریّت یا نجات‌دهنده‌ای خواهد آمد.‏ این نجات‌دهنده،‏ شیطان را نابود و تمام اثرات سرکشی و گناه را پاک خواهد کرد.‏

  3. یَهُوَه به ابراهیم و داود وعده داد که ذریّت یا مسیح از نسل آن‌ها خواهد آمد،‏ کسی که تا ابد حکومت خواهد کرد.‏

  4. پیامبران به الهام یَهُوَه پیشگویی کردند که مسیح گناه و مرگ را از بین خواهد برد.‏ حکومت خدا به پادشاهی مسیح و کابینهٔ او به جنگ،‏ بیماری و حتی مرگ پایان خواهد داد.‏

  5. یَهُوَه،‏ عیسی را از آسمان به زمین فرستاد و نشان داد که او مسیح برگزیده است.‏ عیسی در بارهٔ حکومت خدا موعظه کرد و زندگی خود را قربانی نمود.‏ سپس یَهُوَه او را به مخلوقی روحی رستاخیز داد.‏

  6. یَهُوَه عیسی را در آسمان در مقام پادشاهی نشاند.‏ این علامتی بود برای شروع روزهای آخر این سیستم.‏ عیسی از آسمان،‏ پیروان خود را هدایت می‌کند تا پادشاهی خدا را در تمام جهان موعظه کنند.‏

  7. یَهُوَه عیسی را هدایت می‌کند تا حکومتش تمام زمین را تحت کنترل درآورد.‏ این پادشاهی تمام حکومت‌های ظالم را در هم می‌کوبد،‏ فردوس را برقرار می‌سازد و انسان‌های وفادار را به سوی کاملیت هدایت می‌کند.‏ سپس بر حق بودن حکومت یَهُوَه ثابت و نامش تا ابد پاک می‌شود.‏