مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

دلایلی برای خواندن کتاب مقدس

دلایلی برای خواندن کتاب مقدس

شاید در بارهٔ کتاب مقدّس اطلاعاتی داشته باشید.‏ این کتاب بی‌نظیر در تاریخ بشر از هر کتاب دیگری بیشتر توزیع شده است.‏ پیام این کتاب باعث تسلّی و امید انسان‌ها از هر فرهنگی بوده و بهترین پندهای عملی را برای زندگی در اختیارشان گذاشته است.‏ با این حال،‏ بسیاری امروزه با کتاب مقدّس به خوبی آشنا نیستند.‏ حال،‏ شما چه مذهبی باشید چه نباشید اطلاعات آن برای شما حتماً جالب خواهد بود.‏ این بروشور با این هدف تهیه شده است تا اطلاعاتی کلّی از کتاب مقدّس در اختیارتان بگذارد.‏

قبل از آن که کتاب مقدّس را بخوانید بهتر است کمی با محتوی آن آشنا شوید.‏ کتاب مقدّس مجموعه‌ای از ۶۶ کتاب است که با کتاب پیدایش آغاز و با کتاب مکاشفه به پایان می‌رسد.‏

شاید بپرسید پدیدآورندهٔ این کتاب کیست؟‏ کتاب مقدّس به دست ۴۰ نفر و تقریباً در طی ۱۶۰۰ سال نگارش شده است.‏ اما هیچ کدام از آن‌ها ادعا نکردند که پدیدآورندهٔ این کتاب هستند.‏ یکی از نگارندگان آن چنین نوشت:‏ «تمامی کتب از الهام خداست.‏» (‏۲تیموتاؤس ۳:‏۱۶‏)‏ نگارنده‌ای دیگر نوشت:‏ ‹روح یَهُوَه به وسیلهٔ من متکلّم شد و کلام او بر زبانم جاری گردید.‏› (‏۲سموئیل ۲۳:‏۲‏)‏ بنابراین،‏ نگارندگان کتاب مقدّس با زبان خود اذعان کردند که یَهُوَه خدا،‏ حاکم مطلق عالَم،‏ پدیدآورندهٔ کتاب مقدّس است.‏ خدا از طریق این نگارندگان آشکار ساخت که می‌خواهد انسان‌ها او را بشناسند و به او نزدیک شوند.‏

برای درک بیشتر کتاب مقدّس لازم است به این نکتهٔ مهم نیز توجه کرد:‏ کل کتاب مقدّس یک موضوع را دنبال می‌کند،‏ یعنی این که خدا در آسمان پادشاه است و حق دارد بر بشر حکومت کند.‏ با خواندن این بروشور پی خواهید برد که این موضوع چگونه در کل کتاب مقدّس،‏ از کتاب پیدایش تا کتاب مکاشفه دنبال شده است.‏

با در نظر گرفتن این اطلاعات می‌توانید این موضوع را در پرخواننده‌ترین کتاب جهان یعنی کتاب مقدّس پیگیر شوید.‏

^ بند 9 در این بروشور ق.‏م.‏ به مفهوم قبل از میلاد و م.‏ به مفهوم میلادی می‌باشد.‏ نموداری که از صفحهٔ بعد در پایین صفحات رسم شده است نشان می‌دهد که وقایع ذکرشده در چه زمانی رخ داده‌اند.‏