به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

دلیل تغییر برخی از اعتقادات شاهدان یَهُوَه چیست؟‏

دلیل تغییر برخی از اعتقادات شاهدان یَهُوَه چیست؟‏

کتاب مقدّس همواره مرجع اصلی اعتقادات ما شاهدان یَهُوَه بوده است،‏ از این رو هر گاه درک ما از آیات این کتاب واضح‌تر شده است،‏ اعتقادات خود را اصلاح کرده‌ایم.‏ *

این گونه تغییرات با اصل کتاب مقدّس در امثال ۴:‏۱۸ مطابقت دارد که می‌گوید:‏ «طریق پارسایان همچون طلوع سپیده‌دمان است،‏ که تا روشنایی نیمروز،‏ نور آن هر دم فزونی می‌گیرد.‏» درست همان طور که با طلوع خورشید و روشنایی آن چشممان به‌تدریج به مناظر اطراف باز می‌شود،‏ خدا به‌تدریج و در زمان مناسب خود،‏ درک حقایق الٰهی را به ما عطا می‌کند.‏ (‏۱پِطرُس ۱:‏۱۰-‏۱۲‏)‏ او بر طبق پیشگویی کتاب مقدّس،‏ در طی «زمان آخر» به این کار سرعت بخشیده است.‏—‏ دانیال ۱۲:‏۴‏.‏

اصلاحاتی که در درک خود به وجود می‌آوریم نباید باعث تعجب یا نگرانی‌مان شود.‏ پرستندگان خدا در زمان باستان نیز اعتقادات و انتظاراتی نادرست داشتند و نیاز بود که دید خود را اصلاح کنند.‏

خدا مدتی بعد درک آنان را اصلاح کرد و ما نیز در دعا از او می‌خواهیم که همواره درک ما را اصلاح کند.‏—‏ یعقوب ۱:‏۵‏.‏

^ بند 2 ما اصلاحات خود از درک کتاب مقدّس را از دیگران مخفی نمی‌کنیم.‏ در واقع ما آن‌ها را به نگارش درمی‌آوریم و به چاپ می‌رسانیم.‏ برای مثال،‏ به کتاب راهنمای تحقیق،‏ عنوان فرعی «روشن‌تر شدن اعتقاداتمان» در قسمت «نظرات و عقاید» مراجعه کنید.‏