مراجعه به متن

برای درک کتاب مقدّس چه نیاز دارید؟‏

برای درک کتاب مقدّس چه نیاز دارید؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 کتاب مقدّس خود گفته است که برای درک تعالیم آن چه نیاز داریم.‏ شما از هر پیشینه‌ای که باشید،‏ درک پیام خدا در کتاب مقدّس «برای شما مشکل نیست و نه دور از دسترس شماست.‏»—‏تَثنیه ۳۰:‏۱۱‏.‏

آنچه بدان نیاز دارید

  1.  ۱.‏ طرز فکر درستی داشته باشید.‏ کتاب مقدّس را به عنوان کلام خدا بپذیرید.‏ فروتن باشید؛‏ زیرا خدا با متکبّران مخالفت می‌کند.‏ (‏۱تِسالونیکیان ۲:‏۱۳؛‏ یعقوب ۴:‏۶‏)‏ اما از ایمان کورکورانه بپرهیزید.‏ خدا می‌خواهد که شما از «قدرت استدلالتان» استفاده کنید.‏—‏رومیان ۱۲:‏۱،‏ ۲‏.‏

  2.  ۲.‏ برای کسب حکمت دعا کنید.‏ کتاب مقدّس در امثال ۳:‏۵ چنین می‌گوید:‏ «بر عقل خویش تکیه منما».‏ ما برای درک کلام خدا به حکمت الٰهی نیاز داریم.‏ پس ‹پیوسته آن را از خدا طلب کنید.‏›—‏یعقوب ۱:‏۵‏.‏

  3.  ۳.‏ کتاب مقدّس را به طور مرتب مطالعه کنید.‏ اگر مطالعهٔ شما مرتب و منتظم باشد،‏ خیلی بیشتر فایده خواهید برد.‏—‏یوشَع ۱:‏۸‏.‏

  4.  ۴.‏ کتاب مقدّس را به طور موضوعی مطالعه کنید.‏ برای این منظور موضوعی را انتخاب کنید و دیدگاه کتاب مقدّس را در مورد آن بررسی کنید.‏ با این روش بهتر می‌توانید تعالیم کتاب مقدّس را بیاموزید.‏ کتاب مقدّس می‌گوید که با «تعالیم ابتدایی» آغاز کنید و سپس به تعالیم عمیق‌تر بپردازید.‏ (‏عبرانیان ۶:‏۱،‏ ۲‏)‏ می‌توانید آیات را با هم مقایسه کنید‏؛‏ زیرا حتی اگر ‹درک بعضی مطالب دشوار باشد،‏› بررسی آیات دیگر آن را روشن می‌سازد.‏—‏۲پِطرُس ۳:‏۱۶‏.‏

  5.  ۵.‏ از دیگران کمک بخواهید‏.‏ کتاب مقدّس ما را تشویق می‌کند که از کسانی که با تعالیم کتاب مقدّس آشنایی دارند،‏ کمک بخواهیم.‏ (‏اعمال ۸:‏۳۰،‏ ۳۱‏)‏ شاهدان یَهُوَه کتاب مقدّس را به طور رایگان تعلیم می‌دهند‏.‏ آنان مانند مسیحیان قرن اول با استفاده از آیات کتاب مقدّس به دیگران کمک می‌کنند تا آنچه را کتاب مقدّس حقیقتاً تعلیم می‌دهد،‏ دریابند.‏—‏اعمال ۱۷:‏۲،‏ ۳‏.‏

آنچه بدان نیاز ندارید

  1.  ۱.‏ هوش بالا یا تحصیلات عالی.‏ ۱۲ رسول عیسی کتاب مقدّس را درک کردند و به دیگران تعلیم می‌دادند،‏ هرچند برخی از مردم آنان را «مردانی درس‌نخوانده و عامی» می‌دانستند.‏—‏اعمال ۴:‏۱۳‏.‏

  2.  ۲.‏ پول.‏ شما می‌توانید تعالیم کتاب مقدّس را به طور رایگان بیاموزید.‏ عیسی به شاگردان خود گفت:‏ «مفت یافته‌اید،‏ مفت بدهید.‏»—‏مَتّی ۱۰:‏۸‏.‏