نامهٔ اول پِطرُس ۱‏:‏۱‏-‏۲۵

  • سلام‌ها ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • تولّدی تازه به اميدی زنده ‏(‏۳-‏۱۲‏)‏

  • همچون فرزندانِ مطيع،‏ مقدّس باشيد ‏(‏۱۳-‏۲۵‏)‏

۱  از طرف پِطرُس،‏ رسول عيسی مسيح به ساكنان موقت كه در سراسر پونتوس،‏ غَلاطيه،‏ كاپادوكيه،‏ آسيا* و بيطينيه پراكنده‌اند؛‏ يعنی به برگزيدگان،‏ ۲  به آنان كه مطابق پيش‌آگاهی پدرمان خدا و از طريق روحی كه تقديس می‌كند،‏ برگزيده شده‌اند تا مطيع باشند و خون عيسی مسيح بر آنان پاشيده شود:‏ لطف و آرامش بر شما روزافزون باد!‏ ۳  سپاس بر خدا،‏ پدر سَرورمان عيسی مسيح؛‏ زيرا مطابق رحمت عظيم خود،‏ از طريق رستاخيز عيسی مسيح از ميان مردگان،‏ به ما تولّدی تازه بخشيد تا از اميدی زنده ۴  و ميراثی فسادناپذير،‏ پاک و ناپژمردنی برخوردار باشيم.‏ اين است آنچه در آسمان برای شما نگاه داشته شده است.‏ ۵  شما نيز به سبب ايمانتان و به قدرت خدا برای نجات،‏ محفوظ هستيد؛‏ نجاتی كه اكنون آماده شده است تا در زمان آخر آشكار شود.‏ ۶  به همين خاطر بسيار شادمانيد،‏ هر چند اكنون لازم است كه زمانی كوتاه به سبب آزمايش‌های گوناگون متحمّل سختی‌ها گرديد ۷  تا خالص بودن ايمان شما آزموده شود و سبب گردد كه هنگام ظهور* عيسی مسيح،‏ مورد تحسين و تجليل و حرمت قرار گيريد.‏ چنين ايمانی بسيار پرارزش‌تر از طلايی است كه هرچند با آتش آزموده* شده باشد،‏ سرانجام از ميان می‌رود.‏ ۸  گرچه هرگز مسيح را نديده‌ايد،‏ او را دوست می‌داريد و گرچه اكنون او را نمی‌بينيد،‏ به او ايمان می‌ورزيد و از شادی عظيم،‏ غيرقابل توصيف و باشكوه برخورداريد؛‏ ۹  زيرا به هدف نهايی ايمان خود كه نجاتتان* است،‏ دست می‌يابيد.‏ ۱۰  انبيا در مورد اين نجات با دقت و پشتكار به بررسی و تحقيق پرداختند؛‏ آری،‏ آن انبيايی كه در مورد آنچه لطف الٰهی برای شما به ارمغان می‌آورد،‏ پيشگويی كردند.‏ ۱۱  آنان پيوسته بررسی می‌كردند تا دريابند،‏ روحی كه در ايشان است،‏ در مورد مسيح به چه زمان يا چه دوره‌ای اشاره می‌كند؛‏ زيرا روح در مورد رنج‌هايی كه مسيح بايد متحمّل می‌شد و همچنين جلال پس از آن،‏ از پيش گواهی می‌داد.‏ ۱۲  بر آنان آشكار شد كه خدمتشان نه برای خود،‏ بلكه برای شماست.‏ ايشان اموری را اعلام می‌كردند كه حال به گوشتان رسيده است.‏ اين امور به ياری روح‌القدس كه از آسمان فرستاده شد،‏ به شما بشارت داده شده است.‏ دقيقاً در همين‌هاست كه فرشتگان مشتاقند نظر كنند.‏ ۱۳  پس ذهن خود را آمادهٔ عمل سازيد؛‏ كاملاً هوشيار باشيد؛‏ به آن لطفی اميد ببنديد كه هنگام ظهور* عيسی مسيح شامل حالتان خواهد شد.‏ ۱۴  همچون فرزندانی مطيع،‏ ديگر مگذاريد اميالی كه مربوط به گذشته و دوران جهالت شماست،‏ زندگی‌تان را شكل دهد،‏ ۱۵  بلكه همچون آن قدّوس كه شما را فراخواند،‏ در تمام رفتار خود مقدّس باشيد؛‏ ۱۶  زيرا نوشته شده است:‏ «مقدّس باشيد،‏ چون من قدّوسم.‏»‏ ۱۷  اگر آن پدر را می‌خوانيد كه هر كس را مطابق اعمالش بی‌طرفانه قضاوت می‌كند،‏ پس رفتار شما مادامی كه ساكن موقت هستيد،‏ با خداترسی همراه باشد؛‏ ۱۸  زيرا می‌دانيد آزاد شدن* شما از شيوهٔ زندگی پوچی كه از پدرانتان* به شما رسيد،‏ نه با چيزهای فانی،‏ همچون نقره يا طلا،‏ ۱۹  بلكه با خونی گرانبها همچون خون برّه‌ای بی‌عيب و بی‌لكه بود؛‏ يعنی با خون مسيح.‏ ۲۰  درست است كه او پيش از آغاز دنيا* تعيين شد،‏ اما به خاطر شما در پايان اين دوران آشكار گشت.‏ ۲۱  شما از طريق او به خدا ايمان آورده‌ايد؛‏ خدايی كه او را از ميان مردگان برخيزانيد و جلال داد تا ايمان و اميد شما به خدا باشد.‏ ۲۲  پس حال كه با اطاعت از حقيقت،‏ خود* را پاک ساخته‌ايد تا محبت برادرانه و بی‌ريا داشته باشيد،‏ از صميم دل و با تمام وجود به يكديگر محبت كنيد؛‏ ۲۳  زيرا شما از كلام خدای زنده و جاودان تولّد تازه يافته‌ايد.‏ اين تولّد تازه نه از بذر* فانی،‏ بلكه از بذری بی‌زوال است.‏ ۲۴  چنان كه در نوشته‌های مقدّس آمده است:‏ «همهٔ انسان‌ها همچون علف هستند و تمام جلال ايشان همچون گُل صحرايی؛‏ علف خشک می‌شود و گُل می‌ريزد،‏ ۲۵  اما سخنان* يَهُوَه* تا ابد باقی می‌ماند.‏» اين «سخنان»‏* همان بشارتی است كه به شما اعلام شد.‏

پاورقی‌ها

منظور ايالت آسيا است؛‏ به پاورقی اعمال ۲:‏۹ رجوع شود.‏
تحت‌اللفظی:‏ «مكاشفهٔ».‏
يا:‏ «خالص».‏
يا:‏ «نجات جان‌هايتان».‏
تحت‌اللفظی:‏ «مكاشفهٔ».‏
تحت‌اللفظی:‏ «بازخريد شدن».‏
يا:‏ «سنّت‌هايتان».‏
تحت‌اللفظی:‏ «پيش از اين كه [نسلی] گذاشته شود»؛‏ به فرزندان آدم و حوّا اشاره دارد.‏
يا:‏ «جان خود».‏
به تخمی اشاره دارد كه قادر است تكثير شود يا ثمر آورد.‏
يا:‏ «كلام».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
يا:‏ «كلام».‏