Přejít k článku

Přejít na obsah

Fakta, či mýtus?

Fakta, či mýtus?

 Fakta, či mýtus?

Křesťanský starší Timoteus nařídil těm, kdo chtěli uctívat pravého Boha, aby nevěnovali pozornost „bludným představám“ ani „mýtům“. (1. Timoteovi 1:3, 4, Byington) Je takové varování aktuální i dnes? Ano, protože zkreslené představy o Bibli a jejích naukách lidi od pravého uctívání odrazují. Níže uvádíme některé všeobecně rozšířené názory na Bibli. Všimněte si také, co k tomu říká tato kniha samotná. Pomůže vám to odlišit fakta od mýtů.

Mýtus: Zázraky popsané v Bibli jsou nesmysl.

Fakta: Lidé se mají o Božím stvoření ještě hodně co učit. Žádný vědec nedokáže bezezbytku vysvětlit podstatu gravitace, přesně popsat všechny části atomu ani exaktně vysvětlit povahu času. „Můžeš odhalit hluboké Boží věci nebo můžeš odhalit nejzazší mez Všemohoucího?“ říká Písmo. (Job 11:7) Složitost stvoření tedy přesahuje naše chápání, a proto jsou mnozí významní vědci stále opatrnější v tvrzeních, že něco je nemožné.

Mýtus: Všechna náboženství vedou k Bohu.

Fakta: Ježíš řekl: „Jestliže zůstanete v mém slovu, jste skutečně moji učedníci a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:31, 32) Pokud všechna náboženství vedou k Bohu, potřebovali by snad být jejich členové osvobozeni? Ježíš ale učil, že po ‚cestě, jež vede do života‘, kráčí jen relativně málo lidí. (Matouš 7:13, 14)

Mýtus: Všichni dobří lidé jdou po smrti do nebe.

Fakta: „Mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje. Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy. Doufej v Jehovu a drž se jeho cesty, a on tě vyvýší, abys vzal do vlastnictví zemi.“ (Žalm 37:11, 29, 34) Do nebe jde jen 144 000 věrných křesťanů. Jejich úkolem tam bude „kralovat nad zemí“. (Zjevení 5:9, 10; 14:1, 4)

Mýtus: „Starý zákon“ už pro křesťany není užitečný.

Fakta: „Celé Písmo je inspirováno Bohem a je prospěšné.“ (2. Timoteovi 3:16, 17) „Všechno, co bylo napsáno dříve, bylo totiž napsáno pro naše poučení, abychom měli naději prostřednictvím své vytrvalosti a prostřednictvím útěchy z Písem.“ (Římanům 15:4) V takzvaném Starém zákoně neboli Hebrejských písmech je důležité duchovní poučení a tato část Bible je základem pro víru v „Nový zákon“ neboli Křesťanská řecká písma.

Mýtus: Velká část 1. Mojžíšovy, včetně zprávy o Adamovi a Evě, je alegorií.

Fakta: Evangelista Lukáš sepsal Ježíšův rodokmen až k Adamovi. (Lukáš 3:23–38) Pokud by 1. Mojžíšova kniha byla mýtem, kde potom končí jména reálných osob a začínají takzvané legendy? Samotný Ježíš, který předtím, než přišel na zem, žil v nebi, událostem popsaným v 1. Mojžíšově věřil, a to včetně zprávy o Adamovi a Evě. (Matouš 19:4–6) Proto pokud někdo zpochybňuje 1. Mojžíšovu, zpochybňuje tím zároveň důvěryhodnost samotného Ježíše i mnoha dalších pisatelů Bible. (1. Paralipomenon 1:1; 1. Korinťanům 15:22; Juda 14)