Přejít k článku

Přejít na obsah

Kdo je autorem Bible?

Kdo je autorem Bible?

 Co říká Bible

Kdo je autorem Bible?

BIBLE uvádí zcela otevřeně, kdo zapsal její obsah. Různé části této knihy začínají například následujícími výroky: „Slova Nehemjáše“, „vidění Izajáše“ nebo „Jehovovo slovo, které přišlo k Joelovi“. (Nehemjáš 1:1; Izajáš 1:1; Joel 1:1) Určité historické zprávy jsou označeny jako dílo Gada, Natana nebo Samuela. (1. Paralipomenon 29:29) A v nadpisech několika žalmů, je přímo uvedeno jméno jejich pisatele. (Žalmy 79, 88, 89, 90, 103, a 127)

Kvůli tomu, že Jehova Bůh použil jako pisatele lidi, skeptikové tvrdí, že Bible je podobně jako každá jiná kniha prostě výtvorem pouhého člověka a že se v ní odráží lidské smýšlení. Je však takový názor podložený?

Čtyřicet pisatelů, jeden autor

Většina pisatelů Bible otevřeně uznávala, že píšou ve jménu Jehovy, jediného pravého Boha, a že jim on osobně nebo prostřednictvím andělů dává své vedení. (Zecharjáš 1:7, 9) Proroci, kteří zapsali Hebrejská písma, více než 300krát prohlásili: „Tak řekl Jehova.“ (Amos 1:3; Micheáš 2:3; Nahum 1:12) Mnoho jejich spisů začíná podobně jako následující výrok: „Jehovovo slovo, které přišlo k Ozeášovi.“ (Ozeáš 1:1; Jonáš 1:1) O Božích prorocích apoštol Petr uvedl: „Lidé mluvili z Boha, jak byli unášeni svatým duchem.“ (2. Petra 1:21)

Bible se tedy skládá z různých dílčích částí, které napsalo mnoho mužů, ale přesto je jednolitá. Její pisatelé si totiž uvědomovali, že jsou inspirováni Bohem. Jinak řečeno, Bůh použil lidi jako sekretáře, aby zapsali jeho myšlenky. Jak to udělal?

‚Inspirovaná Bohem‘

Apoštol Pavel vysvětlil: „Celé Písmo je inspirováno Bohem.“ (2. Timoteovi 3:16) Řecké slovo, které je zde přeloženo  výrazem „inspirováno Bohem“, doslova znamená „Bohem vdechnuto“. Bůh tedy použil svou neviditelnou sílu k tomu, aby ovlivnil mysl lidských pisatelů a tak jim předal své myšlenky. Deset přikázání však Jehova vyryl na kamenné tabulky osobně. (2. Mojžíšova 31:18) Bůh někdy svá sdělení pisatelům přímo diktoval. Ve 2. Mojžíšově 34:27 se uvádí: „Jehova přikročil k tomu, aby řekl Mojžíšovi: ‚Zapiš si tato slova . . .‘“

Při jiných příležitostech Bůh zprostředkoval lidem vidění toho, co měli zapsat. Proto Ezekiel řekl: „Začal jsem vidět Boží vidění.“ (Ezekiel 1:1) Podobně „Daniel na svém lůžku [spatřil] sen a vidění své hlavy. Tehdy sen zapsal.“ (Daniel 7:1) Poslední biblická kniha, Zjevení, byla apoštolu Janovi předána podobným způsobem. Jan napsal: „Inspirací jsem se ocitl v Pánově dnu a slyšel jsem za sebou silný hlas, jako hlas trubky, který řekl: ‚Co vidíš, napiš do svitku.‘“ (Zjevení 1:10, 11)

Lidský prvek

To, že zapsání Bible inspiroval Bůh, však neznamená, že by se v textu neodrážela osobnost jednotlivých pisatelů. Ti museli vyvinout určité úsilí, aby Boží poselství zapsali. Pisatel knihy Kazatel například uvedl, že „se snažil najít líbezná slova a napsat správná slova pravdy“. (Kazatel 12:10) Ezra při sestavování své historické zprávy nahlížel celkem do 14 zdrojů, k nimž patřila například ‚zpráva o záležitostech dnů krále Davida‘ a ‚Kniha judských a izraelských králů‘. (1. Paralipomenon 27:24; 2. Paralipomenon 16:11) Evangelista Lukáš „vysledoval všechny věci od začátku“, aby je mohl napsat „v logickém pořadí“. (Lukáš 1:3)

Z některých biblických knih jsou patrné rysy osobnosti jejich pisatelů. Například Matouš Levi byl předtím, než se stal Ježíšovým učedníkem, výběrčím daní, a ve své zprávě se zaměřoval na přesná čísla. Je jediným evangelistou, který se zmiňuje o tom, že cena za zrazení Ježíše byla „třicet kousků stříbra“. (Matouš 27:3; Marek 2:14) Lukáš byl lékařem, a tak zaznamenal medicínské podrobnosti. Když popisoval stav některých lidí, které Ježíš uzdravil, použil například vyjádření ‚vysoká horečka‘ a „plný malomocenství“. (Lukáš 4:38; 5:12; Kolosanům 4:14) Jehova tedy pisatelům často umožňoval, aby se vyjádřili svými vlastními slovy a osobitým stylem; přesto zároveň vedl jejich mysl, aby text byl přesný a obsahoval jeho myšlenky. (Přísloví 16:9)

Finální produkt

Není snad úžasné, že asi 40 mužů, kteří psali v různých zemích během více než 1 600 let, sepsalo knihu, která je v každém ohledu zcela sourodá a obsahuje nádherný, jednotný námět? (Viz článek „O čem Bible vlastně je?“ na straně 19.) To by nebylo možné, pokud by je všechny nevedl jeden Autor.

Byl Jehova povinen k zapsání svého Slova použít lidi? Ne. Ale tím, že to udělal, dal najevo svou nesrovnatelnou moudrost. Jedním z důvodů, proč Bible působí na lidi po celém světě, je to, že její pisatelé přesvědčivě vyjadřovali širokou škálu lidských emocí. V případě krále Davida to byly dokonce pocity viny, které má kajícný hříšník, jenž prosí Boha o milosrdenství. (Žalm 51:2–4, 13, 17, nadpis)

I když tedy Jehova použil jako pisatele Bible lidi, můžeme těmto spisům důvěřovat stejně jako křesťané v prvním století, kteří Svaté Písmo přijímali ne jako „lidské slovo, ale právě jako to, čím po pravdě je, jako Boží slovo“. (1. Tesaloničanům 2:13)

ZAJÍMALO BY VÁS?

▪ Kdo je Autorem ‚celého Písma‘? (2. Timoteovi 3:16)

▪ Jakými způsoby Jehova Bůh předával pisatelům Bible své myšlenky? (2. Mojžíšova 31:18; 34:27; Ezekiel 1:1; Daniel 7:1)

▪ Jak se ve způsobu psaní odráží osobnost a zaměření jednotlivých inspirovaných pisatelů? (Matouš 27:3; Lukáš 4:38)