Přejít k článku

Přejít na obsah

O čem Bible vlastně je?

O čem Bible vlastně je?

 O čem Bible vlastně je?

NĚKDO Bibli považuje za historickou knihu, protože popisuje, jak Bůh během tisíců let jednal s lidstvem. Jiní ji považují za mravní kodex. Přitom poukazují na více než 600 soudních, rodinných, mravních a náboženských zákonů a předpisů, které Bůh dal izraelskému národu. Ještě další lidé ji vnímají jako duchovní vodítko, v němž Bůh lidem zjevil, jak on sám smýšlí.

V podstatě všechna výše uvedená vyjádření jsou správná. Samotná Bible o sobě tvrdí: „Celé Písmo je inspirováno Bohem a je prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“ (2. Timoteovi 3:16, 17) Opravdu všechno, co je v Bibli zapsáno — včetně historických záznamů, zákonů i duchovních poučení —, je cenné.

Bible je však něčím daleko hodnotnějším než jen sbírkou užitečných informací. Je jedinečná v tom, že obsahuje myšlenky, které lidem zjevil Jehova Bůh. Dává nám praktické, Bohem inspirované rady do každodenního života. Ukazuje také, jaký má Jehova záměr se zemí a s lidstvem a rovněž popisuje, jak Bůh odstraní veškeré příčiny lidského utrpení. A co je nejdůležitější, Bible vysvětluje, že Bůh byl zlomyslně postaven do nesprávného světla, a objasňuje, jak on sám vyřeší sporné otázky, které se týkají celého stvoření.

Bůh je osočen z lhaní a špatné vlády

Bible uvádí, že Bůh vytvořil první lidský pár, Adama a Evu, s dokonalým tělem i myslí a že je postavil do ideálního prostředí. Pověřil je péčí o zemi a o zvířata. (1. Mojžíšova 1:28) Adam a Eva tedy byli Božími dětmi, a proto měli příležitost žít na zemi věčně, pokud by ovšem svého nebeského Otce poslouchali. Jehova jim dal pouze jediné omezení. Řekl: „Z každého stromu zahrady smíš do sytosti jíst. Ale pokud jde o strom poznání dobrého a špatného, z toho jíst nebudeš, neboť v den, kdy z něho pojíš, určitě zemřeš.“ (1. Mojžíšova 2:16, 17)

Avšak jeden duchovní tvor, kterého Bible označuje jako Satana Ďábla, tvrdil pravý opak: „Určitě nezemřete.“ (1. Mojžíšova 3:1–5) Satan tím Stvořiteli drze protiřečil a tak ho nejen označil za lháře, ale také naznačil, že jeho způsob vládnutí je nesprávný — že člověku by se lépe dařilo bez Boha. Satan Evu přesvědčil, že neposlušnost vůči Bohu jí přinese svobodu a mravní nezávislost. Řekl jí, že ona bude „jako Bůh“. Satan tím pošpinil Jehovovo jméno a lživě překroutil to, jaký má Bůh s lidmi záměr.

Tento rozhovor měl závažné následky. Jehovův záměr očistit své jméno a svou pověst je vlastně hlavním námětem Bible. To je shrnuto v Ježíšově vzorové modlitbě, které se často říká také Otčenáš nebo Pánova modlitba. Ježíš své následovníky učil, aby se modlili takto: „Ať je posvěceno tvé jméno. Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle . . . na zemi.“ (Matouš 6:9, 10)

Jak Bůh očistí své jméno

Satan vznesl některé zásadní sporné otázky. Například: Kdo mluvil pravdu — Jehova, nebo Satan? Vládne Jehova nad svým stvořením spravedlivě a dobře? Má právo od lidí očekávat poslušnost? A vedlo by se lidem skutečně lépe, kdyby si vládli sami? Aby bylo možné na tyto otázky odpovědět, Jehova dočasně lidem umožnil, aby si nezávislost vyzkoušeli.

 K jakým výsledkům to vedlo? Od oné první lži v Edenu jsou lidské dějiny plné těžkostí a utrpení. To dokazuje, že Satan je obludný lhář a že nezávislost na Bohu má katastrofální následky. Jehova však lidstvo miluje a je neskonale moudrý, a proto chce své jméno očistit tím, že odstraní veškeré těžkosti, jež začaly už v Edenu. Udělá to prostřednictvím mesiášského Království. Co to je?

Řešením je Boží Království

Miliony lidí pravidelně odříkávají Otčenáš. Zamysleme se však na chvilku nad tím, co vlastně zmíněná modlitba znamená. Jsou v ní slova: „Ať přijde tvé království.“ (Matouš 6:10) Toto Království není pouhým abstraktním stavem srdce, jak se někteří lidé domnívají. Z výrazu „král“ je naopak vidět, že je to vláda — nebeská vláda v rukou Ježíše Krista, ‚Krále králů‘. (Zjevení 19:13, 16; Daniel 2:44; 7:13, 14) Bible říká, že Kristus bude panovat nad celou zemí, že na ní nastolí trvalý pokoj a soulad mezi všemi lidmi a že z naší planety odstraní veškerou ničemnost. (Izajáš 9:6, 7; 2. Tesaloničanům 1:6–10) Tak tedy Boží Království, a ne nějaká lidská vláda, naplní Ježíšova slova: „Ať se stane tvá vůle . . . na zemi.“

Ježíš poskytl záruku, že se tato slova splní, protože obětoval svůj život jako výkupné, aby Adamovy potomky vysvobodil z hříchu a smrti. (Jan 3:16; Římanům 6:23) Proto všichni lidé, kteří v Kristovu oběť projevují víru, zažijí pod vládou Božího Království to, jak budou následky Adamova hříchu odstraněny a jak lidé budou postupně přivedeni zpět k dokonalosti. (Žalm 37:11, 29) Neduhy, které nás sužují, a to zvlášť ve stáří, budou věcí minulosti. ‚Pomine‘ dokonce i citová bolest způsobená nemocemi a smrtí. (Zjevení 21:4)

Proč si však můžeme být jistí, že Bůh svůj záměr uskuteční? Především proto, že se splnily už doslova stovky biblických proroctví. (Viz stranu 9.) Víra v Bibli tedy není slepou důvěřivostí ani pouhým zbožným přáním, ale je založena na rozumném uvažování a nepřeberném množství dokladů. (Hebrejcům 11:1)

Praktické rady pro dnešní dobu

Kromě toho, že Bible nám poskytuje spolehlivý základ pro naději do budoucnosti, pomáhá nám také vést šťastnější život už dnes. Boží slovo například obsahuje dosud nepřekonané rady k manželství, rodinnému životu, mezilidským vztahům, štěstí a mnoha dalším námětům. Uvažujme jen o několika příkladech.

Nejdřív myslete a až potom mluvte. „Existuje člověk, který mluví neuváženě, jako by bodal mečem, ale jazyk moudrých je uzdravení.“ (Přísloví 12:18)

Vyhýbejte se úzkoprsé žárlivosti. „Klidné srdce je životem pro tělesný organismus, ale žárlivost je hnilobou kostem.“ (Přísloví 14:30)

Ukázňujte své děti. „Vychovej chlapce podle cesty, která je pro něho; i když zestárne, neodbočí z ní.“ „Chlapec, kterému je dávána volnost, bude působit hanbu své matce.“ (Přísloví 22:6; 29:15)

Odpouštějte. Ježíš řekl: „Šťastní jsou milosrdní, protože jim bude projeveno milosrdenství.“ (Matouš 5:7) A moudrý král Šalomoun napsal: „Láska přikrývá dokonce všechny přestupky.“ (Přísloví 10:12) Pokud vám někdo ublížil a je to opravdu tak závažné, že mu to prostě nedokážete odpustit a zapomenout na to, měli byste se řídit následující radou z Bible: „Jdi a odhal jeho chybu mezi čtyřma očima.“ (Matouš 18:15)

Dávejte si pozor na lásku k penězům. „Láska k penězům je totiž kořenem škodlivých věcí všeho druhu a tím, že někteří o tuto lásku usilovali, . . . se [celí] probodali mnoha bolestmi.“ (1. Timoteovi 6:10) Všimněte si, že Bible odsuzuje ‚lásku k penězům‘, nikoli peníze jako takové.

„Dopis“ od našeho nebeského Otce

Bible se tedy vyjadřuje k nejrůznějším námětům. Ukázali jsme si, že pojednává především o Bohu a o jeho záměru. Je ale také o nás — o lidech — a ukazuje nám, jak můžeme vést uspokojující život už dnes a jak získat věčný život  pod vládou Božího Království. Bible se v určitém smyslu podobá dopisu od našeho ‚Otce v nebesích‘, Jehovy. (Matouš 6:9) V ní nám sdělil své cenné myšlenky a popsal nám v ní svou vůli i nádhernou osobnost.

Když budeme Bibli číst a rozjímat o ní, „uvidíme“ Boha takového, jaký skutečně je. A pokud budeme mít vnímavé srdce, získáme tak k němu bližší vztah. (Jakub 4:8) Bible tedy rozhodně není jen knihou obsahující dějiny, proroctví a zákony. Je to kniha pojednávající o osobním vztahu — o našem vztahu k Bohu. Díky tomu je opravdu jedinečná a nesmírně cenná. (1. Jana 4:8, 16)

[Praporek na straně 19]

Námět Bible je výstižně shrnut v několika prvních větách Ježíšovy vzorové modlitby

[Rámeček a obrázek na straně 21]

JAK ČÍST BIBLI

Bible je úžasné čtení. Její příběhy a mravní zásady jsou tak známé, že zásadně ovlivnily literární tvorbu v mnoha jazycích. Bible nám pomáhá poznat našeho Stvořitele, Jehovu Boha. Je to také hluboká studnice praktické moudrosti. Jedno biblické přísloví říká: „Moudrost je prvořadá věc. Získej moudrost; a se vším, co získáš, získej porozumění.“ (Přísloví 4:7) Jak můžete dosáhnout toho, aby vám čtení Bible přinášelo co největší užitek?

Čtení Bible si naplánujte na dobu, kdy jste nejbdělejší. Látku nečtěte povrchně. Vaším cílem by mělo být vstřebat Boží myšlenky a uplatnit je. Když si určitou pasáž přečtete, rozjímejte o ní a dejte si ji do souvislosti s tím, co už znáte. Tím se prohloubí vaše porozumění i ocenění. (Žalm 143:5)

Někdo se ale možná zeptá: Co bych si měl v Bibli přečíst nejdřív? Můžete samozřejmě začít od začátku. Nicméně někteří z těch, kdo Bibli čtou poprvé, říkají, že pro ně bylo snazší začít evangelii — tedy Matoušem, Markem, Lukášem a Janem —, což jsou zprávy popisující život a službu Ježíše. Po nich si můžete přečíst nádherně napsané poetické knihy, které jsou přímo napěchované moudrými radami. K těmto knihám patří Žalmy, Přísloví a Kazatel. Poté možná budete mít chuť pustit se i do ostatních částí Bible. (Viz níže.) A nenechte se oklamat rozšířeným názorem, že stačí číst si jen takzvaný Nový zákon. Pamatujte, že „celé Písmo je inspirováno Bohem a je prospěšné“. (2. Timoteovi 3:16)

Zvlášť účinnou metodou studia Bible je probírat ji podle námětů. Například příručka Co Bible doopravdy říká?, kterou svědkové Jehovovi používají při své veřejné službě, obsahuje mimo jiné následující aktuální náměty: „Jak dosáhnout štěstí v rodině?“ „Jaký způsob uctívání Bůh schvaluje?“ a „Kde jsou mrtví?“. (Viz rámeček na straně 18.)

[Rámeček na straně 21]

ČTENÍ BIBLE PODLE JEDNOTLIVÝCH TÉMAT

Původ života a pád člověka do hříchu První Mojžíšova

Vznik starověkého Izraele Druhá až Pátá Mojžíšova

Napínavé příběhy Jozue až Ester

Působivá poezie a písně Job, Žalmy a Píseň Šalomounova

Praktická moudrost Přísloví a Kazatel

Proroctví a mravní poučení Izajáš až Malachiáš a Zjevení

Ježíšův život a učení Matouš až Jan

Vznik a šíření křesťanství Skutky

Dopisy do sborů Římanům až Juda