1. Paralipomenon 1:1–54

  • Od Adama k Abrahamovi (1–27)

  • Abrahamovi potomci (28–37)

  • Edomité, jejich králové a šejkové (38–54)

1  Adam,Set,+Enoš,  Kenan,Mahalalel,+Jared,+  Enoch,+Metuzalém,Lamek,+  Noe,+Sem,+ Cham a Jafet.+  Jafetovi synové byli Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal,+ Mešek+ a Tiras.+  Gomerovi synové byli Aškenaz, Rifat a Togarma.+  Javanovi synové byli Elišah, Taršiš, Kittim a Rodanim.*  Chamovi synové byli Kuš,+ Micrajim, Put a Kanaán.+  Kušovi synové byli Seba,+ Chavila, Sabta, Raama+ a Sabteka. Raamovi synové byli Šeba a Dedan.+ 10  Kuš se stal otcem Nimroda.+ Ten byl prvním mocným mužem na zemi. 11  Micrajim se stal otcem Ludima,+ Anamima, Lehabima, Naftuchima,+ 12  Patrusima,+ Kasluchima (ze kterého vyšli Filištíni+) a Kaftorima.*+ 13  Kanaán se stal otcem Sidona,+ který byl prvorozený, a Cheta+ 14  a také Jebusejců,+ Amorejců,+ Girgašejců,+ 15  Chivijců,+ Arkovců, Sinitů, 16  Arvaďanů,+ Cemaritů a Chamaťanů. 17  Semovi synové byli Elam,+ Aššur,+ Arpakšad, Lud a Arama* Uc, Chul, Geter a Maš.+ 18  Arpakšad se stal otcem Šely+ a Šela se stal otcem Ebera. 19  Eberovi se narodili dva synové. Jeden se jmenoval Peleg,*+ protože za jeho života byla rozdělena země,* a jeho bratr se jmenoval Joktan. 20  Joktan se stal otcem Almodada, Šelefa, Chacarmaveta, Jeracha,+ 21  Hadorama, Uzala, Dikly, 22  Obala, Abimaela, Šeby, 23  Ofira,+ Chavily+ a Jobaba. Ti všichni byli Joktanovi synové. 24  Sem,Arpakšad,Šela, 25  Eber,Peleg,+Reu,+ 26  Serug,+Nachor,+Terach,+ 27  Abram neboli Abraham.+ 28  Abrahamovi synové byli Izák+ a Išmael.+ 29  Toto jsou jejich potomci: Išmaelův prvorozený Nebajot,+ potom Kedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 30  Mišma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31  Jetur, Nafiš a Kedema. To byli Išmaelovi synové. 32  Synové, které porodila Abrahamova vedlejší manželka* Ketura,+ byli Zimran, Jokšan, Medan, Midian,+ Jišbak a Šuach.+ Jokšanovi synové byli Šeba a Dedan.+ 33  Midianovi synové byli Efa,+ Efer, Chanok, Abida a Eldaa. Ti všichni byli synové Ketury. 34  Abraham se stal otcem Izáka.+ Izákovi synové byli Ezau+ a Izrael.+ 35  Ezauovi synové byli Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam a Korach.+ 36  Elifazovi synové byli Teman,+ Omar, Cefo, Gatam, Kenaz, Timna a Amalek.+ 37  Reuelovi synové byli Nachat, Zerach, Šammah a Mizza.+ 38  Seirovi+ synové byli Lotan, Šobal, Cibeon, Ana, Dišon, Ecer a Dišan.+ 39  Lotanovi synové byli Chori a Homam. Lotanova sestra byla Timna.+ 40  Šobalovi synové byli Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam. Cibeonovi synové byli Aijáš a Ana.+ 41  Anův syn* byl Dišon. Dišonovi synové byli Chemdan, Ešban, Jitran a Keran.+ 42  Ecerovi+ synové byli Bilhan, Zaavan a Akan. Dišanovi synové byli Uc a Aran.+ 43  Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi+ před tím, než měli krále Izraelité:*+ Bela, syn Beora. Jeho město se jmenovalo Dinhaba. 44  Když Bela zemřel, začal místo něj vládnout Jobab, syn Zeracha z Bocry.+ 45  Když Jobab zemřel, začal místo něj vládnout Chušam ze země Temanitů. 46  Když Chušam zemřel, začal místo něj vládnout Hadad, syn Bedada, který na území* Moabu porazil Midianity. Jeho město se jmenovalo Avit. 47  Když Hadad zemřel, začal místo něj vládnout Samla z Masreky. 48  Když Samla zemřel, začal místo něj vládnout Šaul z Rechobotu u řeky. 49  Když Šaul zemřel, začal místo něj vládnout Baal-chanan, syn Akbora. 50  Když Baal-chanan zemřel, začal místo něj vládnout Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau. Jeho manželka se jmenovala Mehetabel a byla dcerou Matred, dcery Mezahaba. 51  Nakonec Hadad zemřel. Edomskými šejky* byli šejk Timna, šejk Alva, šejk Jetet,+ 52  šejk Oholibama, šejk Elah, šejk Pinon, 53  šejk Kenaz, šejk Teman, šejk Mibcar, 54  šejk Magdiel a šejk Iram. To byli edomští šejkové.

Poznámky

Poslední dvě jména se možná vztahují na národy, jejichž předkem byl Javan.
Tato jména se možná vztahují na kmeny nebo národy, jejichž předkem byl Micrajim.
Následují jména Aramových synů. Viz 1Mo 10:23.
Znamená „rozdělení“.
Nebo „obyvatelé země“.
Nebo „konkubína“.
Dosl. „synové“.
Dosl. „synové Izraele“.
Dosl. „poli“.
Šejk byl kmenový náčelník.