?Wanem Samting We Baebol i Rili Tijim?

Hemia wan buk we oli wokem blong givhan long yu blong save samting we Baebol i talem long saed blong ol defren topik, olsem, from wanem yumi safa, wanem i hapen taem man i ded, olsem wanem blong gat wan hapi famle, mo plante moa.

?Hemia Nao Samting We God i Wantem?

Maet yu askem from wanem i gat tumas problem tede. ?Yu yu save se Baebol i tokbaot wan bigfala jenis, we bambae i mekem i gud long yu?

JAPTA 1

?Wanem Trutok Long Saed Blong God?

?Yu ting se God i tingbaot yu? Traem luk ol fasin blong hem, mo olsem wanem yu save kam klosap long hem.

JAPTA 2

Baebol—Wan Buk We God i Givim

?Baebol i save givhan long yu olsem wanem blong winim ol problem? ?From wanem yumi save trastem ol profet tok blong hem?

JAPTA 3

?Wanem Stamba Tingting Blong God Long Saed Blong Wol Ya?

?Stamba tingting blong God se bambae hem i mekem wol ya i kam wan paradaes, bambae i kamtru? ?Sipos i olsem, be wetaem?

JAPTA 4

?Hu Ya Jisas Kraes?

Traem luk from wanem Jisas i Mesaea ya we God i promes blong sanem, mo hem i kam wea, mo from wanem Baebol i singaot hem se stret pikinini blong God.

JAPTA 5

Ransom​—Beswan Presen We God i Givim

?Wanem ya wan ransom? ?Hem i save givhan long yu olsem wanem?

JAPTA 6

?Ol Dedman Oli Stap Wea?

Lanem samting we Baebol i talem long saed blong ol dedman se oli stap wea mo from wanem ol man oli stap ded.

JAPTA 7

Wan Trufala Hop Blong Ol Fren Mo Famle We Oli Ded

?Wan famle blong yu i ded? ?Bambae yu save luk hem bakegen no nogat? Traem luk samting we Baebol i tijim long saed blong laef bakegen.

JAPTA 8

?Wanem Ya Kingdom Blong God?

Plante man oli save Lodsprea. ?Wanem mining blong toktok ya se: “Plis, yu mekem kingdom blong yu i kam”?

JAPTA 9

?Yumi Stap Finis Long “Ol Las Dei”?

Traem luk olsem wanem fasin blong ol man i soemaot se yumi stap finis long “ol las dei” we Baebol i tokbaot.

JAPTA 10

Ol Enjel​—?Oli Save Mekem Wanem Long Yumi?

Baebol i tokbaot ol gudfala enjel mo ol rabis enjel. ?Oli rili stap? ?Oli save mekem wanem long yumi?

JAPTA 11

?From Wanem God i Letem Man i Safa?

Plante man oli blemem God from olgeta trabol we ol man oli kasem. ?Wanem tingting blong yu? Traem luk wanem we God i talem long saed blong fasin safa.

JAPTA 12

Wan Laef We God i Glad Long Hem

Yumi save gat wan laef we Jehova i glad long hem. Mo tu, yu save kam fren blong God.

JAPTA  13

Karem Tingting Blong God Long Saed Blong Laef

?Wanem tingting blong God long fasin ya blong kilim bebi long bel, tekem blad, mo laef blong wan anamol?

JAPTA 14

?Olsem Wanem Blong Mekem Famle Blong Yu i Hapi?

Ol man, woman, mo pikinini oli save folem fasin blong Jisas blong lavem ol man. ?Yu yu lanem wanem long fasin blong hem?

JAPTA 15

Wosip We God i Agri Long Hem

Traem luk sikis samting we i makemaot ol man blong trufala skul.

JAPTA 16

Tekem Desisen Blong Folem Trufala Wosip

?Wanem sam samting we i save traem yu, taem yu stap eksplenem bilif blong yu long ol narafala? ?Yu save mekem wanem blong yu no mekem olgeta oli kros?

JAPTA 17

Kam Klosap Long God Tru Long Prea

?God i lesin long olgeta prea? Blong kasem ansa blong kwestin ya, yu mas kasem save samting we Baebol i tijim long saed blong prea.

JAPTA 18

Baptaes Mo Fasin Fren Blong Yu Wetem God

?Wanem ol mak we man i mas kasem bifo we hem i save baptaes? Lanem se i minim wanem se man i givim laef long God mo baptaes.

JAPTA 19

Stap Long Laef Ya We Oltaem God i Lavem Yu

?Olsem wanem yumi save soemaot lav mo tangkiu long God from ol samting we hem i mekem blong yumi?

DIKSONARI

Nem Blong God​—?From Wanem Yumi Yusum Mo Wanem Mining Blong Hem?

Long plante Baebol, oli tekemaot nem blong God. ?From wanem? ?Olsem wanem? ?I impoten blong yusum nem blong God?

DIKSONARI

Profet Tok Blong Daniel i Talemaot Taem We Mesaea i Mas Kam

Bifo we Mesaea i kamtru, God i bin talemaot finis bitim 500 yia. Traem lanem moa samting long saed blong profet tok ya.

DIKSONARI

Jisas Kraes​—Mesaea Ya We Ol Profet Oli Bin Tokbaot

Olgeta profet tok long Baebol long saed blong Mesaea oli kamtru long Jisas. I gud yu luk long Baebol blong yu se olgeta profet tok ya oli kamtru stret long Jisas.

DIKSONARI

Trutok Long Saed Blong Papa, Pikinini, Mo Tabu Spirit

Plante man oli bilif se Baebol i tijim tijing blong Triniti. ?I tru se i olsem?

DIKSONARI

?From Wanem Ol Trufala Kristin Oli No Yusum Kros Long Wosip Blong Olgeta?

?Jisas i ded long wan kros? Ridim ansa we Baebol i givim.

DIKSONARI

Kakae Blong Masta—Wan Lafet We i Givim Ona Long God

Ol Kristin oli mas mekem Memoriol blong tingbaot ded blong Kraes, we oli singaot tu se Kakae blong Masta. ?Oli mekem olsem wanem mo wetaem stret?

DIKSONARI

“Sol” Mo “Spirit”—?Tufala Tok Ya i Minim Wanem?

Plante man oli ting se taem man i ded, wan samting i aot long bodi blong hem mo i gohed blong laef samples. ?Baebol i talem wanem?

DIKSONARI

?Wanem Ya Seol Mo Hades?

Sam Baebol oli yusum tok ya “gref” no “hel” blong talem Seol mo Hades. ?Ol tok ya oli minim wanem?

DIKSONARI

Jajmen Dei​—?Hem i Wanem?

Lanem olsem wanem jajmen dei i wan blesing long ol man we oli obei long God.

DIKSONARI

1914​—Wan Yia We i Impoten Tumas Long Ol Profet Tok Blong Baebol

?Wanem pruf we Baebol i givim blong soemaot se 1914 i wan impoten yia?

DIKSONARI

?Hu Ya Mikael, Jif Blong Ol Enjel?

Baebol i soemaot se hu ya jif blong ol enjel ya we i gat paoa. Save hem moa mo wanem samting we hem i stap mekem naoia.

DIKSONARI

Luksave Hu Ya ‘Bigfala Babilon’

Buk blong Revelesen i tokbaot wan woman blong rod we nem blong hem Bigfala Babilon. ?Hem i pija blong hu mo olsem wanem hem i joen wetem ol skul?

DIKSONARI

?Jisas i Bon Long Disemba?

Traem luk se weta I olsem wanem long manis ya Disemba. ?Yumi lanem wanem?

DIKSONARI

?Olsem Wanem Long Ol Holide?

?Wanem stamba blong plante lafet mo holide long ples blong yu? Maet bambae yu sek taem yu faenem ansa blong kwestin ya.