Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 DIKSONARI

Luksave Hu Ya ‘Bigfala Babilon’

Luksave Hu Ya ‘Bigfala Babilon’

BUK blong Revelesen i gat plante toktok long hem we oli pija blong narafala samting. (Revelesen 1:1) Hem i tokbaot wan woman we long fored blong hem oli raetem nem ya ‘Bigfala Babilon.’ Woman ya i stap sidaon long “ol man blong evri kantri, mo blong evri ples long wol.” (Revelesen 17:​1, 5, 15) Wan trufala woman i no save mekem samting ya. Taswe Bigfala Babilon hem i pija blong narafala samting. ?Hem i pija blong wanem?

Revelesen 17:18 i tokbaot woman ya bakegen mo i se hem i “bigfala taon ya we king blong hem i rulum olgeta king blong wol.” Wan “taon” hem i ples we plante man oli laef tugeta mo oli wok aninit long sam loa, olsem wan ogenaesesen. Taswe Bigfala Babilon hem i wan ogenaesesen. Vas ya i talem se woman ya we nem blong  hem Bigfala Babilon, hem i wan “bigfala taon” we i bos long “olgeta king blong wol.” From samting ya, ating hem i wan ogenaesesen we ol man blong hem oli stap long fulwol. Yes, hem i wan ogenaesesen we i rulum ful wol. ?Be rul blong hem i long saed blong wanem? Hem i long saed blong ol skul. I gud yumi jekemap sam vas long buk blong Revelesen we oli givhan long yumi blong luksave samting ya.

Wan ogenaesesen we i rul, maet hem i long saed blong politik, no long saed blong bisnes, no long saed blong ol skul. Woman ya we nem blong hem Bigfala Babilon hem i no wan politik ogenaesesen, from we Tok blong God i talem se “olgeta king blong wol” hemia olgeta politik ogenaesesen blong wol, “oli mekem nogud finis wetem woman ya.” Woman ya i mekem nogud wetem olgeta king ya, hemia i min se hem i mekem ol kontrak blong wok wetem ol lida blong wol, taswe woman ya hem i wan ‘woman blong rod.’​—Revelesen 17:​1, 2; Jemes 4:4.

Bigfala Babilon, hem i no minim ol bisnesman blong wol ya tu from we Baebol i talem se taem Bigfala Babilon i lus, olgeta “bisnesman long wol” bambae oli krae we oli krae tumas. Yes, ol king blong wol tugeta wetem ol bisnesman ya bambae oli “stanap longwe” oli stap lukluk Bigfala Babilon ya. (Revelesen 18:​3, 9, 10, 15-17) Taswe, Bigfala Babilon i no wan politik ogenaesesen mo hem i no olgeta bisnesman blong wol, be hem i ogenaesesen blong ol skul.

Wan narafala samting we i soemaot se Bigfala Babilon hem i ol skul, hemia tok ya we i talem se hem i stap trikim ol man blong olgeta kantri wetem ol ‘fasin blong hem blong wokem posen.’ (Revelesen 18:23) Ol fasin blong wokem posen oli fasin blong giaman skul mo oli wok blong ol rabis enjel. Taswe, yumi no sapraes we Baebol i kolem Bigfala Babilon se “ples blong ol rabis devel.” (Revelesen 18:2; Dutronome 18:​10-12) Mo tu, hem i wok strong agensem trufala skul, hem i stap kilim ol “profet” mo “ol man blong God.” (Revelesen 18:24) Tru ya, Bigfala Babilon i no laekem trufala skul nating, ale hem i stap mekem i nogud tumas long ‘ol man we oli stap stanap strong long saed blong Jisas.’ Hem i stap kilim ol man blong Jisas oli ded. (Revelesen 17:6) I klia se woman ya we nem blong hem Bigfala Babilon, hem i minim olgeta giaman skul raon long wol, hemia olgeta skul ya tu we oli wok agensem Jehova God.