Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA TU

Baebol—Wan Buk We God i Givim

Baebol—Wan Buk We God i Givim
  • ?Olsem wanem Baebol i defren long ol narafala buk?

  • ?Olsem wanem Baebol i save halpem yu blong dil wetem ol problem long laef?

  • ?From wanem yu save trastem ol profet tok blong Baebol?

1, 2. ?Olsem wanem Baebol i wan gudfala presen we God i givim?

?YU SAVE tingbaot wan taem we wan gudfala fren blong yu i bin givim wan presen long yu? Sipos hem i kavremap presen ya wetem pepa, ating yu bin wantem tumas blong save wanem i stap insaed long pepa ya, mo tu ating yu bin glad tumas. Yes, man no woman we i givim presen ya long yu i soemaot se hem i wantem stap olsem fren blong yu. I sua se yu bin soemaot bigfala tangkiu from presen ya we fren blong yu i givim.

2 Baebol i wan presen we God i givim, mo yumi mas tangkiu bigwan long hem from presen ya. Nambawan buk ya i soemaot sam samting long yumi we bambae yumi neva save faenem long narafala ples. Wan samting we hem i soemaot, hemia, olsem wanem skae wetem ol sta, mo graon ya, wetem faswan man mo woman, oli stat. Mo tu, Baebol i givim ol rul we yumi save trastem blong halpem yumi taem yumi gat trabol mo wari long laef. Baebol i eksplenem olsem wanem God bambae i mekem stamba tingting blong hem i kamtru, mo olsem wanem bambae hem i mekem laef long wol ya i kamgud. !Tru ya, yumi wantem tumas blong save wanem i stap insaed long presen ya Baebol!

3. ?From we Jehova i givim Baebol long yumi, samting ya i soem wanem long saed blong Hem? ?From wanem yumi glad tumas long presen ya?

3 Baebol i wan presen we i mekem yumi glad tumas from we hem  i talemaot sam samting long saed blong Man we i Givim presen ya, hemia Jehova God. Buk ya i wan pruf se Hem i wantem yumi blong savegud hem. Yes, Baebol i save halpem yu blong kam klosap long Jehova.

4. ?Wanem samting long saed blong Baebol we yu yu sapraes long hem?

4 I no yu nomo we i gat wan Baebol. Ol man oli prentem fulwan Baebol, no sam haf blong hem, long bitim 2,300 lanwis. Hemia i min se bitim 90 pesen blong ol man long wol oli gat wan Baebol. !Ol man we oli stap seremaot Baebol, oli kaontem se oli givimaot bitim wan milian Baebol long ol man evri wik! Oli stap prentem plante bilian Baebol, fulwan no sam haf blong hem. Tru ya, i no gat narafala buk i olsem Baebol.

Baebol ya “New World Translation” i stap finis long plante lanwis

5. ?Olsem wanem yumi save talem se Baebol i “kamaot long God”?

5 Antap long hemia, Baebol i “kamaot long God.” (2 Timoti 3:16) ?Olsem wanem Baebol i kamaot long God? Yumi faenem ansa long Baebol nomo. Hem i se: “Taem tok blong profet i kamaot, ol profet oli talem, be Tabu Spirit i stap givim tok long olgeta, nao oli talemaot tok we i kamaot long God.” (2 Pita 1:21) Tingbaot pijatok ya: Wan bisnes man i save askem long sekretari blong hem blong raetem wan leta. Ol toktok mo tingting we oli stap long leta ya oli blong bisnes man ya, nating se sekretari nao i raetem. Taswe, leta ya i blong bisnes man ya, i no leta blong sekretari. Long sem fasin,  Baebol i tok blong God, i no toktok blong ol man ya we oli raetem. Taswe, yumi save bilif tru se fulwan Baebol hem i “tok blong God stret.”​—1 Tesalonaeka 2:13.

OL TOK BLONG HEM OLI JOENGUD MO OLI TRU

6, 7. ?From wanem i gud blong tingbaot we ol defdefren haf blong Baebol oli joen gud?

6 I tekem moa long 1,600 yia blong raetem Baebol. Olgeta man we oli raetem Baebol oli laef long ol defdefren taem mo oli gruap long ol defdefren kaen laef. Sam long olgeta oli man blong wokem garen, sam oli man blong hukum fis, mo sam oli man blong lukaot long sipsip. Sam long olgeta oli profet, sam oli jaj, mo sam oli king. Luk we i raetem wan Gospel, hem i wan dokta. Yes, ol man ya oli gat ol defdefren kaen laef. Nating se i olsem, toktok we oli raetem long Baebol i laenapgud, long stat blong hem go kasem en blong hem. *

7 Faswan buk blong Baebol i soemaot olsem wanem ol trabol blong man oli stat. Laswan buk blong Baebol i soemaot se ful wol bambae i kam wan paradaes bakegen. Olgeta buk insaed long Baebol oli tokbaot ol samting we oli hapen plante taosen yia bifo, mo oli givhan long yumi blong kasem save stamba tingting blong God mo olsem wanem bambae i kamtru. Yumi sapraes long fasin ya we olgeta haf blong Baebol oli joen gud tugeta. Yes, buk ya i kamaot long God, taswe i mas olsem.

8. Givim eksampol blong sam samting we oli soem se Baebol i tok tru long saed blong saens.

8 Baebol i tok tru long saed blong saens. Sam long ol save we man i jes faenemaot tede, be Baebol i bin talem bifo finis. Eksampol, buk blong Levitikas i givim loa long ol man Isrel we i soem long olgeta wanem we oli mas mekem taem man i sik mo olsem wanem blong blokem sik, hemia sam samting we ol narafala neson long taem bifo oli no save. Ol man bifo oli gat plante defdefren bilif long saed blong wol ya. Be Baebol i talem se wol i raon. (Aesea  40:​22, NW ) Baebol i tru tumas taem hem i talem se wol ya i “hang long open ples nomo.” (Job 26:7) Baebol i no wan buk blong tijim saens. Be taem hem i tokbaot sam samting we oli laenap wetem saens, hem i tok tru nomo. Yumi no sapraes long samting ya from we Baebol i kamaot long God.

9. (a) ?Olsem wanem yumi save se ol stori blong Baebol oli tru mo yumi save trastem olgeta? (b) ?Taem yu luk we ol man blong raetem Baebol oli no giaman, samting ya i soemaot wanem long saed blong Baebol?

9 Baebol i tok tru tu long saed blong histri, mo yumi save trastem hem long saed ya. Ol stori blong Baebol oli kliagud. Oli givim nem blong ol man mo laen blong olgeta tu. * Taem ol man blong histri oli talem ol stori blong samting we i hapen bifo, plante taem oli sem blong tokbaot ol mastik we ol manples blong olgeta oli bin mekem. Be ol man we oli raetem Baebol oli no mekem olsem. Oli tok tru oltaem mo oli no sem blong raetemdaon prapa mastik blong olgeta no ol mastik blong neson blong olgeta. Long buk blong Namba, Moses i raetem stori blong bigfala sin we hem i mekem mo olsem wanem God i bin panisim hem from. (Namba 20:​2-12) Plante narafala man blong raetem stori oli no tok tru olsem. Be Baebol i mekem olsem, from we hem i buk blong God.

OL WAES TOK BLONG HEM OLI WOK GUD LONG LAEF

10. ?From wanem yumi no sapraes we ol advaes blong Baebol oli save wok gud long laef blong yumi?

10 From we Baebol i kamaot long God, hem i “stret gud blong tijim yumi long ol trutok, mo blong blokem ol krangke tok. Mo i stret gud blong stretem ol krangke fasin.” (2 Timoti 3:16) Yes, ol advaes blong Baebol oli save wok gud long laef blong yumi. Oli soemaot se Man we i givim buk ya i gat gud save long fasin blong ol man. !Yes, i mas olsem from we Man we i givim buk ya hem i Jehova God, we hem i Wokem olgeta samting! Jehova i kasem save long olgeta tingting mo filing blong yumi moa i bitim yumi wan. Antap long hemia, Jehova i save wanem we yumi nidim blong stap glad. Hem i save tu, wanem ol trap we yumi save foldaon long olgeta.

11, 12. (a) ?Wanem ol samting we Jisas i tokbaot taem hem i tijim ol man antap long Hil? (b) ?Wanem narafala gudfala samting we Baebol i tokbaot? ?From wanem ol advaes ya oli stret gud yet long ol man tede?

 11 Tingbaot toktok we Jisas i givim antap long hil, we Matiu japta 5 kasem 7 i tokbaot. Long toktok ya, Jisas i tokbaot plante defdefren samting, olsem rod blong faenem trifala glad, rod blong stretem ol raorao, rod blong prea, mo stret tingting we man i mas gat long saed blong mane mo ol sas samting. Ol tok ya blong Jisas oli gat paoa mo oli save wok gud yet tede, sem mak  olsem we oli bin gat paoa mo oli bin wok gud long laef blong ol man bifo.

12 Sam rul insaed long Baebol oli tokbaot famle, gudfala fasin long ples blong wok, mo fasin we yumi mekem long ol narafala man. Ol rul blong Baebol oli stret long enikaen man, mo ol advaes blong hem oli karem gudfala frut oltaem. Smol toktok ya we God i pulum profet Aesea blong raetem, i soemaot klia se waes we i stap insaed long Baebol i gud tumas, hem i se: “Mi mi Hae God, mi God blong yufala. Mi nao mi stap tijim yufala blong givhan long yufala, mo mi stap lidim yufala long ol rod we i stret blong yufala i folem.”​—Aesea 48:17.

BUK BLONG OL PROFET TOK

Aesea i raetem wan buk long Baebol we i talemaot se Babilon bambae i lus

13. ?Jehova i pulum profet Aesea blong raetem wanem long saed blong Babilon?

13 Baebol i talemaot fulap profet tok, mo plante long olgeta oli kamtru finis. Tingbaot wan eksampol. Jehova i yusum profet Aesea, we i laef long ol yia 700 B.K.T., * blong talemaot se taon blong Babilon bambae i lus. (Aesea 13:19; 14:​22, 23) Hem i eksplenem gud olsem wanem bambae oli winim taon ya. Ol ami bambae oli blokem reva we i pastru long Babilon, mo bambae oli maj i go insaed long taon ya we oli no nid blong faet nating. Be i no hemia nomo. Profet tok blong Aesea i talem tu se nem blong man ya we bambae i winim Babilon hem i Sirus.​—Aesea 44:​27–45:2.

14, 15. ?Olsem wanem profet tok blong Aesea long saed blong Babilon i kamtru?

14 Samwe long 200 yia biaen, long naet blong namba 5 no 6 Oktoba, 539 B.K.T., wan ami i kamp klosap long Babilon. ?Hu i komanda blong ami ya? Wan king blong Pesia we nem blong hem Sirus. Long taem ya nao, evri samting i stret blong mekem nambawan profet tok blong Jehova i kamtru. ?Be olsem wanem? ?I tru se ami blong Sirus i tekem Babilon we oli no nid blong faet nating?

15 Long naet ya, ol man Babilon oli stap mekem lafet mo oli harem sefgud from bigbigfala stonwol we i raonem taon blong olgeta. Be long sem naet ya, Sirus i blokem mo i jenisim rod blong reva we i stap pastru long taon ya. I no longtaem, wota blong reva ya i godaon mo ol soldia oli save wokbaot nomo i gokros long hem.  ?Olsem wanem ami blong Sirus i save go ova long stonwol ya blong Babilon? From wan risen we yumi no save long hem, long naet ya, ol man Babilon oli foget blong satem ol bigfala doa blong taon ya.

16. (a) ?Aesea i talem se Babilon bambae i olsem wanem afta we hem i lus? (b) ?Olsem wanem profet tok blong Aesea i kamtru long Babilon?

16 Profet tok long saed blong Babilon i gohed se: “Bambae i no moa gat man i stap long ples ya bakegen samtaem. Ol man Arab, we oltaem oli stap muvum ples blong olgeta i go olbaot, be neva bambae i gat wan long olgeta i kam putumap haos tapolen blong hem long ples ya. Mo ol man ya blong lukaot long sipsip, be neva bambae i gat wan long olgeta i tekem ol sipsip blong hem oli kam lukaot kakae long ples ya.” (Aesea 13:20) Tru ya, profet tok blong Aesea i go moa, taem i talemaot wanem we bambae i hapen afta we taon ya i lus. Hem i soemaot se bambae Babilon i lus blong olwe. Yumi save luk we ol tok ya oli tru tede. Ples ya we Babilon i bin stap long hem bifo, hem i samwe 80 kilometa long saot blong Bagdad, long Irak. Tede, ples ya i stap emti nomo. Hemia i pruvum se tok ya we Jehova i talemaot long Aesea i kamtru, se: “Bambae mi tekem wan brum we i naf blong brumumaot evri samting, nao bambae mi brum long ples ya.”​—Aesea 14:​22, 23. *

Tede, taon ya Babilon i brobrok nomo i stap

17. ?Taem ol profet tok blong Baebol oli kamtru, samting ya i mas mekem wanem long bilif blong yumi?

 17 Taem yumi tingbaot olsem wanem ol profet tok blong Baebol oli kamtru evriwan, samting ya i mas mekem bilif blong yumi i strong. Tru ya, sipos Jehova God i naf blong mekem ol promes blong hem bifo oli kamtru, yumi save sua fulwan se bambae hem i mekem promes ya blong paradaes i kamtru tu. (Namba 23:19) Yes, yumi save ‘putum tingting blong yumi i stap long laef ya we i no save finis [we] bifo olgeta, taem we wol ya i no stap yet, God ya we i no save giaman, hem i promes finis blong givim.’​—Taetas 1:2. *

“TOK BLONG GOD I WAN SAMTING WE I LAEF”

18. ?Kristin aposol Pol i talem wanem long saed blong “Tok blong God”?

18 Ol samting we yumi storebaot finis long japta ya, oli soemaot klia se Baebol i rili wan buk we i spesel tumas. Yumi luk se ol tok blong hem oli joen gud, hem i tok tru, mo i stret long saed blong  saens mo histri, ol advaes blong hem oli save wok gud long laef blong yumi, mo hem i fulap long ol profet tok we yumi save trastem. Be i gat wan nara samting we i mekem se Baebol i sas tumas. Kristin aposol Pol i raetem se: “Tok blong God i wan samting we i laef, mo i stap wok, mo i sap we i sap i winim naef blong faet ya we i sap tu saed. Hem i save go insaed long ples we tingting blong man i joen long laef blong hem, olsem we naef blong faet i save go insaed olgeta long bun, i kasem wota blong hem. Tok blong God i save jajem olgeta tingting blong man, mo ol samting we man i wantem long tingting blong hem.”​—Hibrus 4:12.

19, 20. (a) ?Olsem wanem Baebol i save halpem yu blong jekemap yu wan? (b) ?Olsem wanem yu save soem tangkiu long God from nambawan presen ya, Baebol, we hem i givim?

19 Laef blong yumi i save jenis taem yumi ridim “tok” blong God long Baebol. Hem i save halpem yumi blong jekemap yumi wan. Maet yumi talem se yumi lavem God, be fasin we yumi mekem taem yumi harem ol tok blong Baebol, i save soemaot wanem i rili stap insaed long tingting blong yumi, mo i save soemaot tu wanem samting i stap long hat blong yumi.

20 Baebol i wan buk we God i givim. I gud yu ridim, stadi long hem, mo lanem blong laekem buk ya. Yu save soem se yu gat tangkiu long God from presen ya we hem i givim, sipos yu ridim ol toktok blong hem oltaem. Taem yu stap mekem olsem, bambae yu kasem save stamba tingting blong God long saed blong ol man. Long nekis japta bambae yumi tokbaot wanem ya stamba tingting blong God mo olsem wanem bambae hem i mekem tingting ya i kamtru.

^ par. 6 Sam man oli talem se i gat sam haf blong Baebol we oli agensem ol narafala haf blong hem. Be i no gat pruf blong ol tok olsem. Lukluk japta 7 long buk ya The Bible​—God’s Word or Man’s? we ol Witnes blong Jehova oli wokem.

^ par. 9 Wan eksampol long saed ya, hemia lis blong famle laen blong Jisas we i stap long Luk 3:​23-38.

^ par. 13 B.K.T. i minim Bifo Kristin Taem.

^ par. 16 Blong save moa long saed blong profet tok ya, lukluk pej 27-29 long buklet ya A Book for All People, we ol Witnes blong Jehova oli wokem.

^ par. 17 I gat plante profet tok blong Baebol we oli kamtru finis, olsem hemia we i talemaot se Babilon bambae i lus. Wan narafala profet tok, hemia we i talemaot se bambae Taea mo Nineve i lus. (Esikel 26:​1-5; Sefanaea 2:​13-15) Mo tu, i gat profet tok blong Daniel we i talemaot ol defdefren neson we bambae oli rulum wol afta we Babilon i lus. Sam long ol neson ya, i gat Media mo Pesia, mo Gris. (Daniel 8:​5-7, 20-22) Yu save luk Diksonari long pej 199-201 blong save ol defdefren profet tok long saed blong Mesaea we oli kamtru long Jisas Kraes.