Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA EITIN

Baptaes Mo Fasin Fren Blong Yu Wetem God

Baptaes Mo Fasin Fren Blong Yu Wetem God
  • ?Ol Kristin oli mas baptaes olsem wanem?

  • ?Wanem ol mak we man i mas kasem blong kam naf blong tekem baptaes?

  • ?Olsem wanem man i givim laef blong hem long God?

  • ?Wanem risen nao we i mas pusum man blong baptaes?

1. ?From wanem man Itiopia ya i askem sipos hem i save baptaes?

“YU LUK, hemia wan wota. ?Wanem nao i blokem mi, blong mi no save baptaes?” Hemia kwestin blong wan man Itiopia we hem i wok blong kwin blong kantri blong hem, long faswan handred yia. Wan Kristin man we nem blong hem Filip i pruvum  long man ya se Jisas nao hem i Mesaea we God i bin promes blong sanem i kam. Ol tok blong Baebol oli tajem hat blong man Itiopia ya, nao hem i wantem mekem wan samting. !Hem i talem se hem i wantem baptaes!​—Ol Wok 8:​26-36.

2. ?From wanem yu mas tinghevi long baptaes?

2 Sipos wan Witnes blong Jehova i mekem wan dip stadi finis wetem yu long ol narafala japta blong buk ya, maet yu tu yu stap askem se, ‘?Wanem nao i stap blokem mi, blong mi no save baptaes?’ Yu yu save finis promes blong Baebol se man i save laef olwe long wan Paradaes. (Luk 23:43; Revelesen 21:​3, 4) Mo tu, yu lanem finis wanem i hapen long man taem hem i ded mo se ol dedman oli gat hop ya blong laef bakegen long fiuja. (Prija 9:5; Jon 5:​28, 29) Ating yu stap go long olgeta miting blong ol Witnes blong Jehova, mo yu luksave finis wanem we ol man long trufala skul oli mas mekem. (Jon 13:35) Be, samting we i moa impoten, se ating yu stat blong luk Jehova God olsem wan fren blong yu.

3. (a) ?Wanem oda we Jisas i givim long ol man blong hem? (b) ?Man i mas baptaes olsem wanem?

3 ?Olsem wanem yu soem se yu yu wantem mekem wok blong God? Jisas i talem long ol man blong hem se: “Yufala i mas go long ol man long olgeta ples long wol, blong pulum olgeta oli kam man blong mi. Mo yufala i mas baptaesem olgeta.” (Matiu 28:19) Jisas i soem eksampol taem hem i baptaes long wota. Oli no jes saksakem smol wota antap long hed blong hem, mo oli no kafsaedem wota long hed blong hem nomo. (Matiu 3:16) Tok ya “baptaes” i kamaot long wan tok long lanwis Grik we i minim “draonem.” Taswe, baptaes blong ol Kristin i minim se man i mas draon fulwan long wota.

4. ?Baptaes long wota i blong soemaot wanem?

4 Baptaes long wota i wan samting we man i mas mekem sipos hem i wantem stap fren wetem Jehova God. Taem yu baptaes yu soemaot long fored blong evri man se yu wantem mekem wok blong God. Yu yu soem se yu wantem tumas blong mekem  ol samting we Jehova i wantem. (Ol Sam 40:​7, 8) Be i gat sam mak blong kasem bifo we yu save baptaes.

YU NIDIM SAVE MO BILIF

5. (a) ?Wanem faswan mak we bambae i givhan long yu blong kam naf blong baptaes? (b) ?From wanem ol Kristin miting oli impoten?

5 Faswan mak, yu yu kasem finis. Hemia taem yu kasem moa save long saed blong Jehova God mo Jisas Kraes. Maet yu mekem olsem taem narafala i stap stadi Baebol wetem yu. (Jon 17:3) Be i gat plante moa samting yet blong lanem. Ol Kristin oli mas “luksave olgeta samting we God i wantem,” mo kasem stret save long ol samting ya. (Kolosi 1:9) Long saed ya, wan samting we i save givhan bigwan long yu hemia ol miting blong kongregesen blong ol Witnes blong Jehova. I impoten tumas blong joen long ol miting ya. (Hibrus 10:​24, 25) Sipos yu go oltaem long ol miting ya bambae yu kasem moa save long saed blong God.

Kasem stret save long Baebol hem i wan impoten mak we i rerem yu long baptaes

6. ?Yu mas gat hamas save blong Baebol bifo we yu baptaes?

6 Yu yu no nidim blong save evri samting long Baebol blong yu kam naf blong tekem baptaes. Man Itiopia ya i gat sam save, be hem i nidim help blong kasem save long sam narafala haf blong Baebol. (Ol Wok 8:​30, 31) Yu tu yu gat plante samting yet blong lanem. Blong talem stret, bambae yu neva stop blong lanem samting long saed blong God. (Prija 3:11) Be bifo we yu baptaes, yu mas save mo agri long ol stamba tijing blong Baebol. (Hibrus 5:12) Sam long ol tijing ya, hemia stret save long kwestin ya se wanem i hapen taem man i ded, mo wanem nem blong God, mo wanem ya Kingdom blong God.

7. ?Taem yu stadi Baebol, samting ya i mas mekem wanem long yu?

7 Be save nomo i no naf. “Sipos man i no bilif strong long God, hem i no save mekem God i glad long hem.” (Hibrus 11:6) Baebol i talem se taem ol man long taon blong Korin bifo, oli harem gud nius we ol Kristin oli stap talemaot, sam long olgeta ‘oli bilif, mo oli baptaes.’ (Ol Wok 18:8) Long sem fasin, taem yu stadi Baebol samting ya i mas mekem we yu yu bilif moa se hemia Tok blong God. Stadi long Baebol i mas halpem yu blong bilif long ol promes blong God mo blong bilif se  sakrefaes blong Jisas i gat paoa blong sevem yu.​—Josua 23:14; Ol Wok 4:12; 2 Timoti 3:​16, 17.

SEREM TRUTOK BLONG BAEBOL WETEM NARAFALA

8. ?Wanem bambae i pusum yu blong tokbaot ol samting ya we yu lanem?

8 Taem bilif i gru long hat blong yu, bambae yu wantem tumas blong talemaot ol samting ya we yu stap lanem. (Jeremaea 20:9) Bambae tingting blong yu i pusum yu strong blong toktok wetem ol narafala long saed blong God mo ol stamba tingting blong hem.​—2 Korin 4:13.

Bilif i mas pusum yu blong serem bilif blong yu wetem narafala

9, 10. (a) ?Yu yu save stat talemaot trutok blong Baebol long hu? (b) ?Yu mas mekem wanem sipos yu wantem joen wetem ol Witnes blong Jehova long wok blong prij?

9 Long kaen fasin, maet yu yu stat blong serem ol trutok blong Baebol wetem ol narafala olsem ol famle, ol fren, ol man raonabaot long yu, mo ol man long ples blong wok tu. Sloslo, ating bambae yu wantem joen long wok blong prij wetem ol Witnes blong Jehova. Long taem ya bambae yu mas toktok wetem Witnes ya we i stap tijim yu long Baebol. Sipos i luk olsem se yu yu rere nao blong joen long wok blong prij, tu elda long kongregesen bambae tufala i kam storian wetem yu mo tija blong yu.

10 Rod ya bambae i mekem we yu yu gat janis blong savegud sam Kristin elda we oli stap lidim ol sipsip blong God. (Ol Wok 20:28; 1 Pita 5:​2, 3) Sipos ol elda ya oli luk se yu yu kasem save mo yu bilif long ol stamba tijing blong Baebol, mo oli luk se yu stap laef folem ol rul blong God, mo yu rili wantem kam wan Witnes blong Jehova, bambae oli talem long yu se yu naf nao blong joen long wok blong talemaot gud nius mo kam wan pablisa we i no baptaes yet.

11. ?Wanem sam jenis we maet yu mas mekem bifo we yu naf blong prij?

11 Blong kam naf blong joen long wok blong prij, ating bambae yu mas jenisim sam samting long laef blong yu mo sam fasin tu we maet yu lan blong mekem. Hemia i minim tu se yu mas finis long sam fasin we maet yu bin haedem. Tru ya, bifo we yu askem blong kam wan pablisa we i no baptaes yet, yu mas  lego ol bigfala sin ya olsem fasin blong slip olbaot, fasin blong dring we yu lusum hed, mo fasin blong tekem drag.​—1 Korin 6:​9, 10; Galesia 5:​19-21.

TANEM TINGTING MO LEGO OLFALA LAEF

12. ?From wanem yu nidim blong tanem tingting?

12 I gat sam narafala mak blong kasem bifo we yu kam naf blong baptaes. Aposol Pita i talem se: “Yufala i mas tanem tingting blong yufala from ol sin blong yufala, mo yufala i mas luk long God [“tanraon,” NW ] blong hem bambae i tekemaot ol sin blong yufala.” (Ol Wok 3:19) Taem yu tanem tingting hemia i min se yu rili sore from samting nogud we yu bin mekem. Tanem tingting i stret long man we i bin mekem plante rabis fasin long laef blong hem, be i stret tu long man we maet i bin mekem gudfala fasin. ?From wanem? From we olgeta man oli sinman mo oli nidim we God i fogivim olgeta. (Rom 3:23; 5:12) Bifo we yu yu stadi long Baebol, yu no bin save wanem samting we God i wantem. From we yu no gat save ya, ating laef blong yu i no rili bin laenap fulwan wetem wanem we God i wantem. Taswe, i nidim blong yu yu tanem tingting.

13. ?Wanem ya tanraon?

13 Afta we yu tanem tingting, yu mas tanraon. Hemia i bitim fasin blong sore nomo from sin blong yu. Yu mas sakemaot fasin blong laef blong yu blong bifo, mo yu mas mekem tingting blong yu i strong se stat naoia bambae yu mekem ol fasin we oli stret. Tanem tingting mo tanraon hemia ol mak we yu mas kasem bifo baptaes.

GIVIM LAEF BLONG YU

14. ?Wanem narafala impoten mak ya we yu mas kasem bifo baptaes?

14 I gat wan narafala impoten mak blong kasem bifo we yu baptaes. Yu mas givim laef blong yu i go long Jehova God.

?Yu yu prea finis long God blong givim laef blong yu long hem?

15, 16. ?Givim laef i go long God i minim wanem? ?Wanem i mas pusum yumi blong mekem olsem?

15 Taem yu yu prea blong givim laef blong yu long Jehova God, yu promes long hem se bambae yu wosipim hem nomo blong  olwe. (Dutronome 6:15) ?Be from wanem yumi wantem mekem samting ya? Ale, tingbaot wanem i pusum wan man blong mekem bigfala desisen ya blong mared long wan woman. Maet man ya i bin luk ol gudfala fasin blong woman ya. Ale, moa we hem i save long woman ya moa we hem i laekem hem. Sipos hem i laekem woman ya tumas bambae hem i mas askem woman ya blong mared long hem. Taem man ya i tekem desisen blong mared, hem i save se bambae hem i gat moa wok. Be lav nao bambae i pusum hem blong mekem impoten desisen ya.

16 Taem yu save Jehova, lav we yu yu gat long hem bambae i gru. Ale samting ya bambae i pulum yu blong wantem mekem wok blong hem we tingting blong yu i no hafhaf. Yu no putum wan mak se bambae yu mekem wok blong hem smoltaem nomo. Man we i wantem biaenem Pikinini blong God, Jisas Kraes, i mas “blokem ol samting we hem nomo i wantem.” (Mak 8:34) Yumi blokem ol samting we yumi nomo i wantem, taem yumi meksua se ol samting we yumi wantem, mo ol mak we yumi wantem kasem, oli neva blokem yumi blong obei fulwan long God. Taswe, bifo we yu save baptaes, yu mas gat tingting ya finis se bigfala risen from wanem yu yu stap laef i blong mekem wok blong Jehova God.​—1 Pita 4:2.

SAKEMAOT FRAET YA SE BAMBAE YU MESTEM

17. ?Wanem i mekem se samfala oli no givim laef blong olgeta long God?

17 Samfala oli no mekem desisen blong givim laef i go long Jehova from we desisen ya i impoten tumas mo oli fraet blong mekem. Samfala oli fraet from we oli harem se sipos oli givim laef i go long God, ale bambae oli mas talemaot olgeta fasin blong olgeta long fes blong God. Oli ting se i nogud oli mestem nao oli mekem Jehova i harem nogud, ale oli tingting se i moagud oli no givim laef blong olgeta i go long hem.

18. ?Wanem i save pulum yu blong givim laef blong yu long Jehova?

18 Taem yu lavem Jehova bambae yu wantem nomo blong givim laef blong yu long hem mo bambae yu traem bes blong yu blong holem desisen ya. (Prija 5:4) Afta we yu givim laef blong  yu i go long hem, i sua se bambae yu wantem ‘mekem laef blong yu i kam stret gud olsem we Jehova i wantem.’ (Kolosi 1:10) From we yu yu lavem God, bambae yu no gat tingting ya se i had tumas blong mekem ol samting we hem i askem. Bambae yu yu agri wetem ol tok ya we aposol Jon i raetem se: “Sipos yumi lavem God, hemia i min se yumi stap folem ol tok blong hem. Mo ol tok blong hem i no strong tumas blong folem.”​—1 Jon 5:3.

19. ?From wanem yu yu no nid blong fraet blong givim laef blong yu long God?

19 Yu no mas ting se blong givim laef blong yu long God yu mas stret gud olgeta. Nogat. Jehova i save wanem we yu yu naf blong mekem mo hem i no save fosem man blong mekem moa  i bitim wanem we hem i naf blong mekem. (Ol Sam 103:14) Hem i wantem we yu yu win mo bambae i givhan long yu long rod ya. (Aesea 41:10) Yu save sua se sipos yu trastem Jehova wetem olgeta hat blong yu, bambae hem i “soemaot stret rod long yu, blong yu yu folem.”​—Ol Proveb 3:​5, 6.

BAPTAES I SOEMAOT SE YU YU GIVIM LAEF BLONG YU LONG GOD

20. ?From wanem desisen we yu mekem blong givim laef blong yu long Jehova i no save stap olsem wan sikret?

20 Taem yu tingbaot ol samting ya, maet bambae oli halpem  yu blong givim laef blong yu long Jehova tru long prea. Be, eni man we i rili lavem God i mas “talemaot” samting ya long fes blong ol man tu, from samting ya nao God bambae i sevem hem. (Rom 10:10) ?Yu save mekem samting ya olsem wanem?

Baptaes i min se olfala laef blong yu bifo i ded mo yu laef bakegen long wan niufala laef blong mekem wok blong God

21, 22. ?Olsem wanem blong “talemaot” bilif blong yu long ol man?

21 I gud yu go luk kodineta blong kampani blong ol elda long kongregesen blong yu mo talem long hem se yu wantem baptaes. Nao bambae hem i mekem plan wetem sam elda blong oli askem kwestin long yu long saed blong ol stamba tijing blong Baebol. Sipos ol elda ya oli agri se yu yu naf blong baptaes, bambae yu save tekem baptaes. * Taem yu yu baptaes, bambae i gat wan spesel tok we i eksplenem mining blong baptaes. Brata we i mekem tok ya i askem tu kwestin long olgeta we oli rere blong baptaes, nao olgeta ya bambae oli mas givim wan klia ansa fored long evri man, blong oli “talemaot” bilif blong olgeta.

22 Baptaes ya nao i makemaot yu long fes blong olgeta man se yu yu givim laef blong yu long God mo naoia yu wan Witnes blong Jehova. Olgeta we oli baptaes oli mas draon fulwan long wota blong soem long fes blong olgeta man se oli givim laef blong olgeta long Jehova.

MINING BLONG BAPTAES BLONG YU

23. ?I minim wanem se yumi baptaes long ‘nem blong Papa, mo long nem blong Pikinini mo long nem blong tabu spirit’?

23 Jisas i talem se ol disaepol blong hem bambae oli baptaes ‘long nem blong Papa, mo long nem blong Pikinini, mo long nem blong tabu spirit.” (Matiu 28:19) Hemia i min se man we i baptaes i luksave posisen blong Jehova God mo Jisas Kraes. (Ol Sam 83:18; Matiu 28:18) Mo tu, hem i luksave wok blong tabu spirit, no paoa blong God.​—Galesia 5:​22, 23; 2 Pita 1:21.

24, 25. (a) ?Baptaes i pija blong wanem? (b) ?Wanem kwestin we yu yu mas ansa long hem?

24 Baptaes i no jes blong wasem yu wan long wota. Hem i pija  blong wan samting we i impoten tumas. Taem yu go aninit long wota i min se olfala laef blong yu bifo, i ded. Mo taem yu kamaot long wota i min se, stat naoia, laef blong yu i blong mekem olgeta samting we God i wantem. Yu mas rimemba tu se yu givim laef blong yu i go long Jehova God hem wan, i no long wan wok, i no blong kasem wan hae mak, i no go long wan narafala man, no long wan ogenaesesen. Taem yu givim laef blong yu long God mo yu baptaes, yu stat fren wetem God mo samting ya i save mekem we yu yu kam klosap moa long hem.​—Ol Sam 25:14.

25 Baptaes i no min se God i sevem yu finis. Aposol Pol i raetem se: “Yufala i mas gohed blong wok had, we yufala i ona long God, mo yufala i fraet tu long hem. Yufala i mas mekem olsem, blong yufala i save finisim wok ya we hem i stap mekem blong sevem yufala.” (Filipae 2:12) Baptaes hem i stat nomo blong wan rod. Kwestin i stap nao se, ?Olsem wanem yu save stap oltaem long laef ya we God i lavem yu? Laswan japta blong buk ya bambae i ansa long kwestin ya.