Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 DIKSONARI

?From Wanem Ol Trufala Kristin Oli No Yusum Kros Long Wosip Blong Olgeta?

?From Wanem Ol Trufala Kristin Oli No Yusum Kros Long Wosip Blong Olgeta?

MILIAN man raon long wol oli laekem mo tinghae long kros. Buk ya The Encyclopædia Britannica i talem se kros hem i “stamba saen blong Kristin skul.” Nating se i olsem, ol trufala Kristin oli no yusum kros long wosip blong olgeta. ?From wanem?

Wan stamba risen, hemia se Jisas Kraes i no ded long wan kros. Grik tok ya we plante taem oli tanem i kam “kros,” hemia stau·rosʹ. Hem i minim “wan pos no wud we i stanap stret.” Buk ya The Companion Bible i talem se: [Stau·rosʹ] i neva minim tu timba we wan i gokros long narawan . . . I no gat tok long [Niutesteman] we oli raetem long lanwis Grik we i givim tingting se i gat tu timba i stap.”

Long sam vas blong Baebol, ol man we oli raetem Baebol oli yusum wan narafala tok blong talem samting ya we Jisas i ded long hem. Hemia Grik tok ya xyʹlon. (Ol Wok 5:30; 10:39; 13:29; Galesia 3:13; 1 Pita 2:24) Tok ya i minim “timba” no i save minim “wan wud, wan nalnal, no wan tri.”

 Wan buk (Das Kreuz und die Kreuzigung, Kros mo Fasin blong Hangem Jisas long Kros) we Hermann Fulda i raetem, i talem from wanem ol man oli stap hangem man long pos blong kilim olgeta i ded, i se: “I no gat fulap tri long ol pablik ples we ol man oli jusum olsem ples blong kilim man i ded. Taswe oli digim wan hol mo oli stanemap wan pos long hol ya. Long wud ya nao oli hangem man blong brekem loa. Oli fasem no nilim tufala han blong hem i go antap, mo plante taem oli nilim no fasem tufala leg blong hem daon tu.”

Be beswan pruf we yumi gat long saed ya, hem i stap long Tok blong God. Aposol Pol i talem se: “Kraes, hem i pemaot yumi finis, i tekemaot yumi long panis ya we yumi save kasem long fasin ya blong folem Loa, from we hem i kam olsem man we God i panisim hem, mo God i mekem samting ya long hem from yumi. Hemia i olsem tok blong Baebol we i talem se, ‘Man we ol man oli kilim hem i ded, nao oli hangem bodi blong hem long wan wud, fasin ya i soemaot we Hae God nao i panisim hem.’ ” (Galesia 3:13) Long ples ya, Pol i yusum toktok blong Dutronome 21:​22, 23, we i klia se hem i tokbaot wan wud, i no wan kros. Fasin ya blong stap hangem man long wan pos i wan saen blong panis, taswe i no stret nating we ol Kristin oli flasem haos blong olgeta wetem wan pija no aedol blong Jisas we oli nilim hem long pos.

I no gat samting we i soem se long ol 300 yia afta we Kraes i ded, ol Kristin oli bin yusum kros long wosip blong olgeta. Be, taem King Constantine, we i wan hiten man, i joen long Kristin skul long ol yia 300, hem i tekem kros i kam mo i leftemap tingting ya se kros i wan saen blong Kristin skul ya. Be long taem ya, Kristin skul i stat lego trufala bilif finis. Yumi no save from wanem Constantine i wantem tekem kros i kam insaed long Kristin Skul, be yumi save se kros i no stap nating long stori blong laef blong Jisas Kraes. Blong talem stret, kros hem i wan saen blong ol hiten man. Buk ya New Catholic Encyclopedia, i talem se: “Yumi save faenem saen blong kros long kastom blong ol man we oli laef bifo we Kristin skul i stat, mo yumi faenem tu long kastom blong ol man we oli no bilif long Kraes.” Sam narafala buk oli talem se ol man we oli wosipim ol samting olsem ol flaoa mo tri oli yusum kros, mo ol hiten man oli yusum saen ya tu long ol lafet blong skul blong olgeta we oli joen wetem seks.

?Ale from wanem Kristin skul i tekem saen ya we i blong ol hiten man? Ating oli mekem olsem from we oli wantem se ol hiten man oli kam memba long Kristin skul. Nating se i olsem wanem,  Baebol i tok klia nomo agensem fasin ya blong wosip long enikaen saen we i kamaot long hiten man. (2 Korin 6:​14-18) Mo tu, Baebol i tok agensem fasin blong wosipim enikaen narafala god. (Eksodas 20:​4, 5; 1 Korin 10:14) Taswe i stret nomo se ol trufala Kristin oli no mas yusum kros long wosip blong olgeta. *

^ par. 4 Sipos yu wantem gat save we i dip moa long saed blong kros, lukluk pej 31-35 long buk ya Statem Wan Storian Long Baebol Mo Gohed Long Hem, we ol Witnes blong Jehova oli wokem.