Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 DIKSONARI

Nem Blong God​—?From Wanem Yumi Yusum Mo Wanem Mining Blong Hem?

Nem Blong God​—?From Wanem Yumi Yusum Mo Wanem Mining Blong Hem?

?LONG Baebol blong yu oli tanem tok blong Ol Sam 83:18 olsem wanem? Long Baebol ya New World Translation of the Holy Scriptures vas ya i talem olsem se: “Plis yu mekem olgeta oli save se yu, we nem blong yu Jehova, yu nomo yu Hae God long olgeta ples long wol.” Plante narafala Baebol oli talem sem samting nomo. Be i gat wan samting nomo long vas ya we plante long ol narafala Baebol ya oli mestem. Hemia nem ya Jehova, we oli karemaot mo oli putum ol taetel olsem “Masta” no “Hae God” long ples blong hem. ?I stret we nem ya Jehova i stap long vas ya no i stret blong yusum wan taetel nomo olsem Hae God?

Nem blong God long Hibru hanraet

Vas ya i tokbaot wan nem. Lanwis we oli yusum fastaem blong raetem bighaf blong Baebol hemia lanwis Hibru. Long ol olfala hanraet long lanwis Hibru, i gat wan nem we oli raetem i stap long vas ya. Nem ya oli raetem olsem יהוה we hem i minim ol leta ya YHWH. Long Franis mo Inglis oli raetem nem ya se “Jehovah.” ?Nem ya i stap nomo long wan vas blong Baebol? Nogat. !Long ol olfala hanraet long Hibru lanwis, nem ya i stap klosap 7,000 taem!

?I impoten blong yusum nem blong God? Tingbaot prea ya we Jisas i tijim long ol man blong hem, hemia Lodsprea. Hem i stat olsem se: “Papa blong mifala. Yu yu stap long heven. Nem blong yu i tabu.” (Matiu 6:9) Biaen, Jisas i prea long God se: “Papa, plis yu leftemap nem blong yu.” Nao God i toktok long heven i kamdaon i se: “Mi mi leftemap nem blong mi finis, mo bambae mi leftemap bakegen.” (Jon 12:28) Hemia i soem klia se nem blong God i impoten tumas. ?From wanem sam man oli karemaot nem ya long Baebol we oli tanem i go long narafala lanwis, nao oli putum sam taetel nomo long ples blong hem?

Ating i gat tu stamba risen. Faswan se, plante man oli talem se yumi no mas yusum nem ya from we i no gat man tede we i save stret olsem wanem blong talem. Taem ol man oli raetem lanwis Hibru bifo, oli no stap raetem ol vowel, hemia ol leta ya a,e,i,o,u. Taswe i no gat man tede we i save sua fulwan se ol man long taem blong Baebol we oli luk tok ya YHWH oli ridim olsem wanem. ?Be i stret blong letem tingting ya i blokem yumi blong no yusum nem blong God? Long taem we ol man oli raetem Baebol, maet oli talem nem blong Jisas se Yeshua no maet  Yehoshua. I no gat man i save talem stret. Nating se oli no sua be ol man raon long wol tede oli stap talem nem blong Jisas, oli talem nem ya olsem we i stret blong talem long lanwis blong olgeta. Oli no gat tingting ya se i nogud blong yusum nem ya Jisas, from we oli no rili save stret se ol man bifo oli stap talem nem ya olsem wanem. Nogat. Sipos yu wokbaot i go long nara kantri, ating bambae yu sek tu blong luk we samtaem ol man long ples ya oli talem nem blong yu i defren long lanwis blong olgeta. Taswe, sipos yumi talem se bambae yumi no yusum nem blong God from we yumi no sua se ol man bifo oli stap talem nem ya olsem wanem, hemia i no wan gudfala risen.

Seken risen we i mekem se plante man oli karemaot nem blong God long Baebol, hemia from we oli folem wan kastom we ol man Jiu oli folem longtaem finis i kam. Plante long olgeta oli bilif se man i no mas talem nem blong God. Ating bilif ya i stanap long wan rong tingting long loa ya long Baebol we i talem se: “Bambae yufala i no mas yusum nem blong mi long fasin we yufala i no ona long mi, from we mi mi Hae God, mi God blong yufala, mo bambae mi givim panis long man we i yusum nem blong mi long fasin olsem.”​—Eksodas 20:7.

Loa ya i talem se man i no mas yusum nem blong God long fasin we i no ona long hem. ?Be hemia i min se i tabu blong yusum nem ya wetem respek tu? No, hem i no minim olsem. Ol man we oli raetem Hibru haf blong Baebol (“Oltesteman”) oli ol man blong bilif we oli folemgud Loa we God i givim long ol man Isrel bifo. Be olgeta ya oli yusum nem blong God plante taem. Yumi save faenem nem ya long plante Sam we ol man oli singsing taem oli wosipim God. Jehova God i talem tu long ol man blong hem se oli mas singaot hem long nem blong hem, mo ol gudfala man ya blong hem oli mekem samting ya. (Joel 2:32; Ol Wok 2:21) Taswe, tede, ol Kristin oli no fraet blong talem nem blong God wetem respek, olsem we Jisas i bin mekem.​—Jon 17:26.

Taem ol man we oli tanem Baebol oli karemaot nem blong God mo oli putum taetel long ples blong hem, oli mekem wan bigfala mastik. I olsem we oli karem God i go farawe long man mo i olsem we God i wan strenja. Be Baebol i talem se ol man oli mas kam olsem ol “fren” blong Jehova. (Ol Sam 25:14) Tingbaot wan man we yutufala i fren gud. ?Yu ting se man ya i rili trufala fren blong yu sipos yu no save nem blong hem? Hemia i sem mak wetem God. ?Sipos yu no gat save long nem blong God Jehova, yu ting se yu rili save kam fren blong Hem? Antap long hemia, taem ol man oli no yusum nem blong God oli mestem sam save long saed blong God we nem ya i soemaot. ?Nem blong God i minim wanem?

 God hem wan i talemaot mining blong nem blong hem long man blong hem Moses. Taem Moses i askem God se wanem nem blong hem, Jehova i ansa se: “Bambae mi soemaot mi olsem we bambae mi soemaot mi.” (Eksodas 3:​14, NW ) Baebol blong Rotherham i tanem vas ya se: “Bambae mi jenis i kam olsem samting we mi wantem.” Yes, Jehova i save mekem eni samting we i nidim blong mekem blong bambae stamba tingting blong hem i kamtru.

Tingbaot sipos yu yu gat paoa blong mekem eni samting we i nidim blong mekem. ?Bambae yu mekem wanem long ol fren blong yu? Sipos wan long ol fren blong yu i sik bigwan, yu save jenis i kam wan dokta nao yu save hilim fren blong yu. Sipos wan fren blong yu i lusum evri samting we hem i gat, bambae yu save jenis i kam wan rijman mo yu save givim evri samting we hem i nidim. Be i tru se, yu no rili save mekem olgeta samting ya. Yumi evriwan i no naf blong mekem olsem. Taem yu stadi Baebol bambae yu sapraes blong luk olsem wanem Jehova i gat paoa blong mekem eni samting we i nidim, blong mekem stamba tingting blong hem i kamtru. Mo hem i glad tumas blong yusum paoa blong hem blong halpem ol man we oli lavem hem. (2 Kronikel 16:9) Hemia ol nambawan fasin ya blong Jehova we yumi no save kasem save long olgeta sipos yumi no save nem blong hem.

Yes, i klia nomo se nem ya Jehova i mas stap long Baebol. Yumi mas save mining blong nem ya mo yumi mas yusum nem ya long wosip we yumi givim i go long God. Samting ya i gat paoa blong mekem yumi kam klosap moa long Papa blong yumi long heven, hemia Jehova. *

^ par. 3 Sipos yu wantem save moa long saed blong nem blong God, mining blong hem, mo from wanem yumi mas yusum nem ya long wosip blong yumi, yu save luk buklet ya The Divine Name That Will Endure Forever, we ol Witnes blong Jeova oli wokem.