Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA FO

?Hu Ya Jisas Kraes?

?Hu Ya Jisas Kraes?
  • ?Wanem spesel wok blong Jisas?

  • ?Jisas i kam wea?

  • ?Hem i wanem kaen man?

1, 2. (a) ?Sipos yu yu save nem blong wan man, hemia i min se yu save hem? ?From wanem? (b) ?Wanem defdefren kaen tingting we ol man oli gat long saed blong Jisas?

I GAT plante man long wol we ol man oli save long olgeta. Sam long olgeta oli gat haenem long komuniti blong olgeta, long taon blong olgeta, no long kantri blong olgeta. Sam narafala man oli man we ful wol i save long olgeta. Be, taem yumi save nem blong wan man, hemia i no rili min se yumi save man ya. I no min se yumi save se laef blong hem i olsem wanem taem hem i smol, mo i no min se yumi save ol fasin blong hem.

2 Ol man raon long wol oli save nem blong Jisas Kraes, nating se Jisas i laef long wol ya samwe 2,000 yia bifo finis. Be, plante man oli no rili save se Jisas hem i hu. Samfala oli talem se Jisas i wan gudfala man nomo. Sam narafala oli talem se hem i wan profet nomo olsem ol narafala profet bifo. Mo sam narafala man bakegen oli bilif se Jisas hem i God mo se yumi mas wosipim hem. ?Olsem wanem? ?I stret blong wosipim Jisas?

3. ?From wanem i impoten blong save trutok long saed blong Jisas?

3 I impoten tumas we yu yu save trutok long saed blong Jisas. ?From wanem? From we Baebol i talem se: “Laef ya [we i no save finis], hem i min se man i save yu, we yu nomo yu tru God, mo i save mi, se mi, Jisas Kraes, we yu yu sanem mi mi kam.” (Jon 17:3) Yes, trutok long saed blong Jehova God mo Jisas Kraes, i save halpem yumi blong kasem laef olwe long wan paradaes long wol. (Jon 14:6) Antap long hemia, Jisas i soem beswan eksampol we yumi save folem long saed blong laef mo long saed blong fasin  we yumi mas mekem long ol narafala. (Jon 13:​34, 35) Long faswan japta blong buk ya, yumi tokbaot trutok long saed blong God. Naoia i gud yumi luk se Baebol i tijim wanem long saed blong Jisas Kraes.

MESAEA WE GOD I PROMES BLONG SANEM

4. ?Tufala taetel ya “Mesaea” mo “Kraes” tufala i minim wanem?

4 Longtaem bifo we Jisas i bon, Baebol i talem se God bambae i sanem wan man i kam we hem i Mesaea, no Kraes. Tufala taetel ya “Mesaea” (we i kamaot long lanwis Hibru) mo “Kraes” (we i kamaot long lanwis Grik) tufala tugeta i minim “Man we God i Jusumaot.” Yes, God nao i jusumaot Man ya, mo i putumap hem long wan spesel wok. Long sam japta we i kam biaen, bambae yumi lanem olsem wanem Mesaea i mekem ol  promes blong God oli kamtru. Mo tu, bambae yumi lanem wanem blesing we Jisas i save givim long yumi naoia. Be, bifo we Jisas i bon long wol, ating plante man oli bin wantem save se, ‘?Hu man we bambae i kam Mesaea?’

5. ?Ol disaepol blong Jisas oli bilif fulwan se Jisas hem i hu?

5 Long faswan handred yia K.T., * ol disaepol blong Jisas, man Nasaret ya, oli bilif fulwan se hem nao i Mesaea ya we ol profet oli bin tokbaot. (Jon 1:41) Wan long ol disaepol ya, nem blong hem Saemon Pita, i talemaot stret long Jisas se: “Yu yu Mesaea ya.” (Matiu 16:16) ?Olsem wanem ol disaepol ya, oli save sua se Jisas nao hem i Mesaea we God i promes blong sanem? ?Mo olsem wanem tede yumi save sua long samting ya?

6. Talem wan pijatok blong soemaot olsem wanem Jehova i halpem ol man blong hem blong luksave Mesaea.

6 Ol profet blong God we oli laef longtaem bifo we Jisas i bon long wol, oli talemaot fulap samting long saed blong Mesaea. Toktok blong olgeta i save halpem ol man blong oli luksave Mesaea ya taem hem i kam. Maet yumi save eksplenem samting ya wetem pijatok ya: Tingbaot sipos ol fren blong yu oli askem long yu blong go mitim wan man we yu neva luk hem bifo. Yu mas mitim man ya maet long sip no long plen. Be long ol ples ya, i gat fulap man. ?Olsem wanem bambae yu luksave man ya? Ating ol fren blong yu oli mas talem sam samting long saed blong man ya blong givhan long yu blong luksave hem. Yes, long sem fasin, Jehova i yusum ol profet we oli raetem Baebol, blong talemaot plante samting we Mesaea bambae i mekem mo plante samting we bambae i hapen long laef blong hem. Taem ol profet tok ya oli kamtru, ol man blong God bambae oli save luksave Mesaea i klia nomo.

7. ?Wanem tu long olgeta profet tok ya we oli kamtru long laef blong Jisas?

7 Traem tingbaot tu long olgeta profet tok ya. Bitim 700 yia bifo we Jisas i bon, profet Maeka i talemaot se Mesaea bambae i bon long Betlehem, wan smol taon long kantri blong Juda. (Maeka 5:2) ?Nao, Jisas i bon wea? !Hem i bon stret long taon ya we profet tok ya i talem! (Matiu 2:​1, 3-9) Narafala profet tok, hemia we i stap  long Daniel 9:25. Daniel i talemaot profet tok ya plante handred yia bifo. Long profet tok ya hem i talemaot stret yia we Mesaea bambae i kamtru, hemia long yia 29 K.T. * Ol profet tok ya, mo sam narafala profet tok bakegen, oli kamtru long laef blong Jisas mo oli soemaot se hem nao i Mesaea we God i promes blong sanem i kam.

Taem Jisas i baptaes, hem i kam Mesaea no Kraes

8, 9. ?Taem Jisas i baptaes, wanem samting i pruvum se hem nao i Mesaea?

8 Wan narafala pruf we i soemaot se Jisas i Mesaea, i kamaot klosap long en blong yia 29 K.T. Long yia ya Jisas i go luk Jon Baptaes blong i baptaesem hem long Jodan Reva. Jehova i bin promes long Jon se bambae hem i givim wan saen blong soemaot hu nao i Mesaea. Jon i luk saen ya taem Jisas i tekem baptaes. Baebol i talem samting we i hapen long taem ya se: “Nao taem Jon i baptaesem Jisas finis, Jisas i kamaot long wota, nao wantaem nomo skae i open long hem, mo hem i luk Spirit blong God i stap kamdaon olsem wan sotleg, i kam sidaon long hem. Nao God i tok i talem se, ‘Hemia pikinini blong mi, we mi lavem hem tumas. Mi mi glad tumas long hem.’ ” (Matiu 3:​16, 17) Afta we Jon i luk mo i harem samting we i hapen, hem i sua fulwan se God i sanem Jisas. (Jon 1:​32-34) Stret long taem ya we tabu spirit blong God, no paoa blong God, i kamdaon long Jisas, Jisas i kam Mesaea, no Kraes. Hem i man ya we God i jusumaot blong i kam Lida mo King.​—Aesea 55:4.

9 Ol profet tok blong Baebol mo prapa voes blong Jehova God, oli pruvum klia nomo se Jisas hem i Mesaea ya we God i promes blong sanem i kam. Be Baebol i givim ansa long tu narafala impoten kwestin long saed blong Jisas Kraes. Tufala kwestin ya se: ?Jisas i kam wea? ?Mo fasin blong hem i olsem wanem taem hem i stap long wol ya?

?JISAS I KAM WEA?

10. ?Baebol i tijim wanem long saed blong laef blong Jisas bifo we hem i kamdaon long wol?

10 Baebol i tijim se Jisas i stap long heven bifo we hem i kamdaon  long wol. Long profet tok blong Maeka, Maeka i talem se Mesaea bambae i bon long Betlehem, mo i talem tu se laef blong Mesaea ya i stat ‘longtaem bifo, bifo we bifo olgeta.’ (Maeka 5:​2, NW ) Plante taem, Jisas hem wan i talem se hem i bin laef long heven bifo we hem i bon long wol ya olsem wan man. (Jon 3:13; 6:​38, 62; 17:​4, 5) Taem Jisas i wan spirit man long heven, hem i joen gud wetem Jehova.

11. ?Olsem wanem Baebol i soem se Jisas hem i spesel Pikinini blong God?

11 Jisas, hem i spesel Pikinini ya blong Jehova. I stret nomo we Jehova i tingbaot Jisas olsemia. Baebol i talem se Jisas i “fasbon long ol samting we God i wokem” from we God i wokem Jisas bifo we hem i wokem ol narafala samting. * (Kolosi 1:​15, NW ) I gat wan narafala samting we i mekem se Pikinini ya i spesel. Hem i ‘stret Pikinini blong God, wan nomo we hem i gat.’ (Jon 3:16) Hemia i min se long olgeta samting we God i wokem, Jisas nomo we God hem wan i wokem. Mo Jisas ya nomo we i halpem God blong wokem olgeta narafala samting. (Kolosi 1:16) Mo tu, Baebol i singaot Jisas se “Tok ya.” (Jon 1:14) Samting ya i min se Jisas i toktok long nem blong God. Ating hem i stap talemaot ol tok mo oda blong Papa blong hem long ol narafala pikinini blong God, long heven mo long wol.

12. ?Olsem wanem yumi save se fasbon Pikinini blong God hem i no sem mak long God?

12 ?Yu ting se fasbon Pikinini ya hem i sem mak long God, olsem we sam man oli stap talem? Baebol i no tijim samting ya. Long haf we yumi jes ridim antap, Pikinini hem i gat stat blong hem. Hemia i minim se God i wokem hem. Be Jehova God i no gat stat blong hem, i no gat man i wokem hem, mo i no gat en blong hem, hem i no save ded samtaem. (Ol Sam 90:2) Stret Pikinini ya blong God i neva ting se hem i sem mak long Papa blong hem. Baebol i tijim klia nomo se Papa hem i hae moa long Pikinini. (Jon 14:28; 1 Korin 11:3) Jehova nomo hem i ‘God we i gat olgeta paoa.” (Jenesis 17:1) Taswe, i no gat man we i sem mak long God. *

13. ?Baebol i minim wanem taem hem i talem se Pikinini hem i “pija blong God ya we yumi no save luk”?

 13 Jehova mo fasbon Pikinini blong hem, tufala i fren gud long plante bilian yia. Hemia longtaem bifo we ol sta mo wol ya oli stap. !I sua se tufala ya i lavem tufala tumas! (Jon 3:35; 14:31) Gudfala Pikinini ya hem i olsem Papa blong hem nomo. Taswe, Baebol i talem se Pikinini ya hem i “pija blong God ya we yumi no save luk.” (Kolosi 1:​15, NTB) Yes, Pikinini blong God i tekem ol fasin blong Papa blong hem, sem mak olsem we wan pikinini boe blong wan man long wol ya i save karem fasin blong papa blong hem.

14. ?Olsem wanem stret pikinini ya blong Jehova, wan nomo we hem i gat, i bon i kam long wol ya olsem wan man?

14 Stret Pikinini ya blong Jehova i rere blong lego heven blong kamdaon long wol ya, mo blong laef olsem ol man. Be ating yu stap tingting se, ‘?Olsem wanem wan spirit man long heven i save bon i kam long wol ya olsem wan bebi?’ Blong mekem samting ya, Jehova i wokem wan merikel. Hem i karem laef blong fasbon Pikinini blong hem long heven mo i putum i go long bel blong wan yang gel blong neson blong Isrel, we nem blong hem Meri. Meri i gat bel long pikinini ya we hem i no nidim wan man. Long rod ya nao, Meri i bonem wan bebi we i no gat sin mo i putum nem blong hem se Jisas.​—Luk 1:​30-35.

?JISAS I WANEM KAEN MAN?

15. ?From wanem yumi talem se yumi save Jehova moa taem yumi lukluk fasin blong Jisas?

15 Ol samting we Jisas i talem mo mekem long wol ya oli halpem yumi blong savegud hem. Be i no hemia nomo. Yumi save kasem moa save long saed blong Jehova tu. ?From wanem i olsem? Tingbaot se Pikinini ya hem i stret pija blong Papa blong hem. Taswe, Jisas i talem long wan disaepol blong hem se: “Man we i  luk mi, hem i luk Papa blong mi.” (Jon 14:9) Fofala buk ya long Baebol, Matiu, Mak, Luk, mo Jon, we oli kolem se ol Gospel, oli talem plante samting long saed blong laef, wok, mo fasin blong Jisas Kraes.

16. ?Wanem bigfala nius we Jisas i stap talemaot? ?Ol tijing blong hem oli kam wea?

16 Ol man oli singaot Jisas se “Tija.” (Jon 1:38; 13:13) ?Jisas i tijim wanem? Bigfala samting we Jisas i talemaot hemia ‘gud nius blong Kingdom.’ Gud nius ya hemia, se Kingdom blong God, no gavman blong God long heven bambae i rulum ful wol, mo se bambae i karem blesing we i no save finis i kam long olgeta man we oli obei long God. (Matiu 4:23) ?Nius ya hem i blong hu? Jisas hem wan i ansa taem hem i talem se: “Ol tok ya we mi stap tijim ol man long hem, oli no blong mi nomo, oli kamaot long God [Jehova] we i sanem mi mi kam.” (Jon 7:16) Jisas i save se Papa blong hem i wantem we olgeta man oli harem gud nius ya long saed blong Kingdom. Long japta 8 blong stadi buk ya, bambae yumi lanem moa long saed blong Kingdom ya blong God mo ol wok we bambae hem i mekem.

17. ?Jisas i tijim ol man long weples? ?From wanem hem i traehad bigwan blong tijim ol man?

17 ?Weples Jisas i stap tijim ol man long hem? Long eni ples we hem i faenem man. Hem i tijim man long ol vilej mo long ol taon, mo long ol ples raonabaot, long maket, mo long ol haos wanwan. Jisas i no wet se ol man oli kam long hem. Hem nao i go long olgeta. (Mak 6:56; Luk 19:​5, 6) ?From wanem Jisas i wok had mo i spenem fulap taem blong prij mo tijim ol man? From we hemia nao samting we God i wantem hem blong mekem. Oltaem nomo, Jisas i mekem ol samting we Papa blong hem i wantem. (Jon 8:​28, 29) Be i gat wan narafala risen blong hem i prij. Hem i sore long ol hip man ya we oli kam long hem. (Matiu 9:​35, 36) Ol lida blong skul long taem ya oli no kea long ol man ya. Oli sud tijim ol man ya long ol trutok blong God mo long ol stamba tingting blong God. Be oli no mekem. Jisas i save se ol man ya oli nidim tumas blong harem nius ya long saed blong Kingdom.

18. ?Wanem ol fasin blong Jisas we yu yu laekem?

 18 Jisas i wan man we i kaengud mo i harem save filing blong narafala. Ol man oli no fraet blong kam long hem from we hem i kaen. Ol pikinini tu oli no fraet long hem. (Mak 10:​13-16) Jisas i no stap mekem i gud moa long wan man i bitim nara man. Hem i no laekem nating kruked fasin mo fasin blong spolem man. (Matiu 21:​12, 13) Long taem blong hem, ol man oli no respektem ol woman mo i gat plante samting we ol woman oli no gat raet blong mekem. Be Jisas i mekem ol woman oli harem save se oli impoten long ae blong God. (Jon 4:​9, 27) Jisas i gat tingting daon. Wan taem hem i wasem leg blong ol aposol blong hem, hemia wan wok we plante taem ol man blong wok nao oli mekem long haos blong masta blong olgeta.

Jisas i prij long eni ples we i faenem man long hem

19. ?Wanem eksampol i soem se Jisas i harem save nid blong narafala?

19 Jisas i harem save nid blong narafala. Hem i soemaot samting ya taem tabu spirit blong God i givim paoa long hem blong mekem ol merikel blong hilim ol man. (Matiu 14:14) Eksampol, wan man we i gat leprosi i kam long Jisas mo i talem se: “Plis, sipos yu yu wantem, mi mi save se yu yu gat paoa blong mekem mi mi  gud bakegen.” Jisas i harem save soa we man ya i gat. Hem i sore long man ya, ale hem i putum han blong hem long man ya, mo i talem se: “Yes, mi mi wantem. !Yu klin!” !Nao sik blong man ya i finis! (Mak 1:​40-42) ?Yu yu tingbaot filing blong sik man ya? !Ating hem i harem gud tumas!

JISAS I HOLEMSTRONG LONG GOD KASEM WE HEM I DED

20, 21. ?Olsem wanem Jisas i soem gudfala eksampol blong fasin blong obei fulwan long God?

20 Jisas i soem beswan eksampol blong fasin blong obei long God fulwan. Hem i holemstrong long Papa blong hem long heven, nomata wanem samting i hapen long laef blong hem mo nomata wanem trabol we ol man oli mekem agensem hem. Jisas i winim olgeta traem we Setan i mekem long hem. (Matiu 4:​1-11) Ol stret famle blong Jisas tu, fastaem, oli no bilif long hem, mo oli talem se hem i “krangke.” (Mak 3:21) Be, Jisas i no sem mo i no fraet long tingting blong ol famle blong hem. Hem i gohed nomo blong mekem wok blong God. Taem ol man oli tok nogud long Jisas, hem i bos long tingting blong hem, hem i neva  traem givimbak long ol man ya we oli agensem hem.​—1 Pita 2:​21-23.

21 Jisas i holemstrong long God go kasem we hem i ded. Ol enemi blong hem oli mekem hem i safa bigwan bifo we hem i ded. (Filipae 2:8) Tingbaot trabol we i kasem hem long laswan dei long laef blong hem long wol ya. Ol man oli holem hem, oli jajem hem folem tok blong sam giaman witnes, ol jaj we oli jajem hem oli no folem loa nating, ol man oli laf long hem, mo ol soldia oli mekem i nogud tumas long hem. Oli nilim hem long wan pos, nao taem hem i pulum laswan win blong hem, hem i singaot se: “Olgeta samting i finis nao.” (Jon 19:30) Be, long namba tri dei afta we Jisas i ded, Papa blong hem long heven i mekem hem i laef bakegen wetem wan spirit bodi. (1 Pita 3:18) Sam wik biaen, hem i gobak long heven. Nao, hem i “sidaon long raet saed blong God,” mo i wet blong God i putumap hem olsem King.​—Hibrus 10:​12, 13.

22. ?Fasin blong Jisas blong holemstrong long God gogo kasem we hem i ded, i karem wanem frut?

22 ?Fasin blong Jisas blong holemstrong long God gogo kasem we hem i ded, i karem wanem frut? Ded blong Jisas i openem rod long yumi evriwan blong yumi save gat janis blong laef olwe long wan paradaes long wol, olsem we Jehova i bin wantem fastaem olgeta. ?Be olsem wanem ded blong Jisas i save mekem samting ya i kamtru? Bambae yumi tokbaot poen ya long nekis japta.

^ par. 5 K.T. i minim Kristin Taem.

^ par. 7 Blong save moa long saed blong profet tok blong Daniel we i kamaot long laef blong Jisas, yu save luk Diksonari long pej 197-199.

^ par. 11 Baebol i kolem Jehova se Papa, from we hem i wokem olgeta samting. (Aesea 64:8) From we God nomo i wokem Jisas, ale Jisas hem i Pikinini blong God. From risen ya tu, Baebol i singaot ol narafala spirit man, wetem man ya Adam tu, se oli pikinini blong God.​—Job 1:​6, NW; Luk 3:38.

^ par. 12 I gat sam narafala pruf bakegen we oli soemaot se fasbon Pikinini hem i no sem mak long God. Yu save luk ol pruf ya long Diksonari long pej 201-204.