Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 DIKSONARI

?Wanem Ya Seol Mo Hades?

?Wanem Ya Seol Mo Hades?

LONG ol lanwis we ol man oli raetem Baebol long hem fastaem, oli putum Hibru tok ya sheʼohlʹ mo Grik tok ya haiʹdes bitim 70 taem long Baebol. Tufala tok ya oli long saed blong ded. Sam Baebol oli tanem Hibru mo Grik tok ya i kam “gref,” “hel,” no “hol.” Be long plante lanwis, i no gat tok we i laenap stret wetem mining blong tufala tok ya long lanwis Hibru mo Grik. From samting ya nao, Baebol ya New World Translation i livim tufala tok ya nomo i stap se “Seol” mo “Hades.” ?Wanem mining blong tufala tok ya? I gud yumi luk olsem wanem Baebol i yusum tufala tok ya long sam vas.

Prija 9:10 i talem se: “Olgeta samting we han blong yu i save mekem, i gud yu mekem wetem paoa blong yu. From we i no gat wok no plan no save no waes long Seol, ples ya we bambae yu yu go long hem.” * ?Olsem wanem? ?Seol i minim stret gref no hol ya we yumi berem wan fren no famle blong yumi long hem? Nogat. Taem Baebol i tokbaot wan hol we oli berem dedman long hem, hem i yusum wan narafala tok long Hibru mo Grik lanwis, be i no yusum tufala tok ya sheʼohlʹ mo haiʹdes. (Jenesis 23:​7-9; Matiu 28:1) Mo tu, Baebol i no yusum tok ya “Seol” blong minim wan hol we oli berem plante man long hem, olsem wan gref we oli putum ol memba blong wan famle long hem, no wan hol we oli berem plante man wantaem long hem. Nogat.​—Jenesis 49:​30, 31.

?Ale “Seol” i minim wanem samting? Tok blong God i soem se “Seol” mo “Hades” i minim wan samting we i bigwan moa i bitim gref we oli berem wan dedman no plante dedman long hem. Tingbaot tok blong Aesea 5:14 long Baebol long Bislama. Vas ya i talem se Seol hem i “hanggri tumas, we maot blong hem i stap open bigwan.” Nating se Seol i “solemdaon” plante dedman finis, be hem i hanggri yet, i olsem we hem i neva fulap. (Ol Proveb 30:​15, 16) Wan gref i save holem smol man nomo. Be Baebol i talem se Seol i wan ples we “oltaem i gat rum blong man i go long hem.” (Ol Proveb 27:​20, Baebol long Bislama) Yes, Seol i neva fulap. Hem i no gat mak blong hem. Taswe, Seol mo Hades i no wan prapa ples. Be hem i minim nomo, ples we olgeta dedman oli slip long hem, hemia beregraon.

Tijing blong Baebol long saed blong laef bakegen i givhan long yumi blong kasem moa save long tufala tok ya “Seol” mo “Hades.”  Tok blong God i yusum Seol mo Hades blong minim ded we man bambae i save aot long hem. * (Job 14:13; Ol Wok 2:31; Revelesen 20:13) Mo tu, Tok blong God i soem se olgeta dedman we oli stap long Seol, no Hades, hemia ol man blong Jeova wetem plante man tu we oli no man blong hem. (Jenesis 37:35; Ol Sam 55:15) Taswe, Baebol i tijim se “God bambae i mekem olgeta man we oli ded oli laef bakegen, ol man we oli stret, wetem ol man we oli no stret.”​—Ol Wok 24:​15, Baebol long Bislama.

^ par. 2 Olgeta vas long ples ya oli kamaot long New World Translation of the Holy Scriptures. Sipos mifala i yusum vas long wan narafala Baebol mifala i putum nem blong hem i stap.

^ par. 4 Baebol i yusum wan narafala pijatok blong ol dedman we bambae oli no save laef bakegen. Olgeta ya oli no stap long Seol, no Hades, be oli stap long “Gehena.” (Matiu 5:30; 10:28; 23:33) Olsem Seol mo Hades, Gehena tu i no wan prapa ples.