Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA EIT

?Wanem Ya Kingdom Blong God?

?Wanem Ya Kingdom Blong God?
  • ?Baebol i talem wanem long saed blong Kingdom blong God?

  • ?Kingdom blong God bambae i mekem wanem?

  • ?Kingdom ya bambae i mekem ol samting we God i wantem oli kamtru long wol ya wetaem?

1. ?Wanem prea we bambae yumi tokbaot?

MILIAN man raon long wol oli savegud prea ya we plante long olgeta oli kolem Lodsprea. Hemia wan prea we Jisas Kraes hem wan i talem olsem wan eksampol we ol man oli save folem taem oli prea. Prea ya i gat bigfala mining. Trifala faswan samting long prea ya oli save halpem yumi blong lanem moa long saed blong wanem we Baebol i tijim.

2. ?Wanem tri samting we Jisas i tijim ol disaepol blong talem long prea blong olgeta?

2 Long fashaf blong prea ya, Jisas i talem long ol man we oli stap lesin long hem se: “Yufala i mas prea olsem: ‘Papa blong mifala long heven, nem blong yu i tabu. Letem kingdom blong yu i kam. Mekem ol samting we yu yu wantem oli kamaot long wol, olsem we oli kamaot finis long heven.’ ” (Matiu 6:​9-13, NW ) ?Wanem mining blong trifala samting ya?

3. ?Yumi nidim blong save wanem long saed blong Kingdom blong God?

3 Yumi lanem plante samting finis long saed blong nem blong God, Jehova. Mo yumi bin tokbaot smol, stamba tingting blong God long saed blong ol man we i kamtru finis mo we bambae i kamtru yet. ?Be Jisas i stap tokbaot wanem, taem hem i talem se yumi mas prea se: “Letem kingdom blong yu i kam”? ?Wanem ya Kingdom blong God? ?Olsem wanem Kingdom ya bambae i mekem nem blong God i tabu? ?Olsem wanem Kingdom ya bambae i mekem ol samting we God i wantem oli kamtru?

 ?KINGDOM BLONG GOD HEM I WANEM?

4. ?Kingdom blong God hem i wanem? ?Hu ya King blong hem?

4 Kingdom blong God i wan gavman we Jehova God i stanemap, wetem wan King we Hem i jusum. ?Hu ya King blong Kingdom blong God? Hemia Jisas Kraes. Jisas i wan King we i hae moa long olgeta lida blong wol, mo Baebol i kolem hem ‘King blong ol king, mo Masta blong ol masta.’ (1 Timoti 6:15) Hem i gat paoa blong mekem i gud moa i bitim eni lida blong wol, nating se ol lida ya oli gud olsem wanem.

5. ?Kingdom blong God i stap wea, mo bambae i rulum wanem?

5 ?Kingdom blong God i stap wea? Blong ansa long kwestin ya yumi save tingbaot se, ?Jisas i stap wea? Maet yu rimemba samting we yumi lanem finis se ol man oli kilim Jisas i ded taem oli nilim hem long pos. Biaen, hem i laef bakegen. Mo smoltaem biaen, hem i gobak long heven. (Ol Wok 2:33) Ol samting ya oli soemaot klia nomo se Kingdom blong God i stap long heven. Taswe Baebol i talem se hem i “kingdom blong heven.” (2 Timoti 4:​18, King James Version) Nating se Kingdom blong God i stap long heven, bambae hem i rulum wol.​—Revelesen 11:15.

6, 7. ?Wanem i mekem se Jisas i beswan man blong kam King?

6 ?Wanem i mekem se Jisas i beswan man blong kam King? Wan samting se bambae hem i neva ded. Baebol i skelem Jisas wetem ol king blong wol ya mo i talem se ‘hem nomo i no save ded samtaem, mo i stap long delaet we i saen we i saen, we man i no save kam klosap long hem.’ (1 Timoti 6:16) Hemia i min se, olgeta gudfala samting we Jisas i mekem, bambae oli stap olwe. Mo yumi sua se bambae hem i mekem sam nambawan samting long ol man.

7 Tingbaot profet tok ya long Baebol long saed blong Jisas: ‘King ya, spirit blong Hae God bambae i stap long hem, i mekem hem i waes, mo i mekem hem i man blong save. Spirit ya bambae i givim gudfala toktok long hem, mo i mekem hem i gat paoa. Bambae hem i mekem hem i save ol samting we Hae God i wantem, mo i mekem hem i man blong ona long Hae God. Oltaem nomo, king ya bambae i glad tumas blong obei long Hae God. Sipos hem i jajem man, bambae hem i no save luk long ol samting ya nomo we ol man oli save luk long ae blong olgeta, bambae hem i no save  tingbaot ol samting ya nomo we ol man oli stap talem long hem. Bambae hem i stretem bisnes blong ol man we trabol i kasem olgeta, mo bambae i mekem long fasin we i stret olgeta. Bambae hem i mekem rod blong ol puaman oli save kasem ol samting we oli gat raet blong kasem.’ (Aesea 11:​2-4) Ol tok ya oli soemaot se Jisas bambae i wan King we i folem stret fasin mo i gat sore taem hem i rulum ol man long wol. ?Yu yu wantem se wan man olsem nao i rul long yu?

8. ?Hu bambae i rul wetem Jisas?

8 Hemia wan narafala trutok long saed blong Kingdom blong God: Jisas i no rul hem wan. Bambae i gat sam narafala man we oli rul wetem hem. Hemia nao from wanem aposol Pol i talem long Timoti se: “Sipos yumi harem nogud be yumi stap stanap strong, bambae yumi save joen wetem hem blong holem hae nem [king] wetem hem.” (2 Timoti 2:12) Yes, Pol, Timoti, mo sam narafala man blong bilif we God i jusumaot olgeta, bambae oli rul wetem Jisas long Kingdom long heven. ?Olgeta we bambae oli kasem nambawan wok ya oli hamas?

9. ?Hamas man bambae oli rul wetem Jisas, mo God i stat jusum olgeta ya wetaem?

9 Long Japta 7 blong buk ya, yumi tokbaot wan vison blong aposol Jon. Long vison ya hem i luk “we antap long bigfala hil ya Saeon [ples blong hem olsem King long heven], Smol Sipsip blong God [Jisas Kraes] i stap stanap. Mo i gat wan handred foti fo taosen man oli stap wetem hem, we i gat nem blong Smol Sipsip ya wetem nem blong Papa blong hem i stap finis long fored blong olgeta.” ?Hu ya ol 144,000 man ya? Jon hem wan i ansa long kwestin ya taem hem i se: “Olgeta oli stap biaen long Smol Sipsip ya long evri ples we hem i pas long hem. God i pemaot olgeta finis, i tekemaot olgeta long ol narafala man, nao oli fri. Olgeta ya oli blong God mo blong Smol Sipsip ya, oli olsem ol fas kakae blong garen, we i blong givim i go long God.” (Revelesen 14:​1, 4) Yes, oli ol man blong Jisas Kraes we oli fasgud long bilif blong olgeta mo we God i jusum olgeta blong oli rul long heven wetem Jisas. Afta we oli laef bakegen long ded blong go long heven, bambae oli “king, oli rul long olgeta man long wol.” (Revelesen 5:10) Stat long taem blong  ol aposol bifo, God i stap jusum sam Kristin we oli holemstrong long bilif, blong oli fulumap namba ya blong 144,000.

10. ?From wanem God i soem lav taem hem i jusum Jisas mo 144,000 man long wol ya blong oli rulum yumi?

10 God i soem bigfala lav taem hem i jusum Jisas mo ol 144,000 man blong oli rulum wol ya. ?From wanem? From we Jisas i save se man i harem olsem wanem taem hem i safa. Pol i talem se Jisas “i savegud we yumi no gat paoa, nao hem i gat sore long yumi, from we olgeta samting blong traem yumi oli traem hem finis. Be wan samting nomo, hem i no mekem sin.” (Hibrus 4:15; 5:8) Olgeta we oli rul wetem Jisas tu oli safa mo oli traehad blong stanap strong taem oli stap long wol ya. Antap long hemia, oli bin faet strong agensem sin mo oli bin stanap strong nating se oli kasem plante defren kaen sik. I sua se bambae oli kasem save gud ol trabol we man i kasem.

?KINGDOM BLONG GOD BAMBAE I MEKEM WANEM?

11. ?From wanem Jisas i talem long ol disaepol blong hem blong oli prea se God bambae i mekem ol samting we hem i wantem oli kamaot long heven?

11 Taem Jisas i talem se ol disaepol blong hem oli mas prea blong Kingdom blong God i kam, hem i talem tu se oli mas prea se God i mekem ol samting we hem i wantem oli kamtru ‘long wol, olsem we oli kamaot long heven.’ God i stap long heven, mo oltaem nomo ol gudfala enjel blong hem oli stap mekem wanem we hem i wantem. Be long Japta 3 long buk ya, yumi lanem se wan rabis enjel i no moa wantem mekem ol samting we God i wantem, nao hem i pulum Adam mo Iv blong tufala i sin. Long Japta 10 bambae yumi lukluk moa, wanem we Baebol i talem long saed blong rabis enjel ya, we yumi save hem long nem ya Devel Setan. God i letem Setan mo ol rabis enjel we oli folem hem, hemia ol dimon, oli stap smoltaem long heven. Taswe, blong smoltaem i no evri man long heven we oli stap mekem wanem we God i wantem. Be samting ya i jenis taem Kingdom blong God i stat rul. Taem Jisas Kraes i sidaon long jea blong King, hem i mekem faet long Setan.​—Revelesen 12:​7-9.

12. ?Wanem tu impoten samting we oli hapen olsem we Revelesen 12:10 i tokbaot?

12 Ol profet tok ya oli talemaot samting we i hapen: “Mi harem  we wan man long heven i singaot bigwan i talem se, ‘!Naoia God blong yumi i sevem yumi! !Naoia hem i soemaot we hem i gat paoa, mo we hem i King! Naoia Mesaea blong hem i soemaot we hem i gat paoa long evri samting. Man ya [Setan] we i agensem ol brata blong yumi, we long dei mo long naet hem i stap talemaot ol poen blong hem agens long olgeta long fes blong God, naoia God i sakemaot hem finis i gowe long heven.’ ” (Revelesen 12:10) ?Long vas ya, yu yu makem tu impoten samting we Baebol i talem se oli hapen? Faswan se, Kingdom blong God we Jisas Kraes i king long hem, i stat rul. Namba tu samting se, oli aotem Setan long heven i kamdaon long wol.

13. ?Wanem i hapen afta we oli sakemaot Setan long heven?

13 ?Wanem frut i kamaot afta long tufala samting ya? Baebol i talem wanem we i bin hapen long heven, i se: “Nao from samting ya, yu heven, mo yufala evriwan we i stap long heven, yufala i mas harem gud.” (Revelesen 12:12) Yes, ol gudfala enjel long heven oli glad tumas from we Setan mo ol rabis enjel blong hem oli aot finis, nao olgeta evriwan we oli stap long heven oli man blong Jehova God. Naoia heven i wan ples we pis mo fasin joen gud i stap long hem. Taswe yumi save talem se ol samting we God i wantem oli kamtru finis long heven.

Taem oli sakemaot Setan mo ol rabis enjel long heven, trabol i kam long wol ya. I no longtaem, ol trabol ya bambae oli finis

14. ?Wanem i hapen from we oli sakemaot Setan long heven i kamdaon long wol?

14 ?Be olsem wanem long wol? Baebol i talem se: “Sore tumas long yu, graon, mo long yu, solwota, from we Setan i kamdaon finis long yufala. Mo hem i kros tumas, from we hem i save se i gat smol taem nomo blong hem i stap yet.” (Revelesen 12:12) Setan i kros from we oli sakemaot hem long heven mo hem i gat smol taem nomo i stap. From we hem i kros tumas hem i mekem trabol long wol. Long nekis japta bambae yumi tokbaot wanem sam long ol trabol ya we hem i mekem. Be taem yu tingbaot ol samting ya, maet yu askem se, ?Olsem wanem Kingdom bambae i mekem ol samting we God i wantem oli kamtru long wol ya?

15. ?Wanem stamba tingting blong God long saed blong wol ya?

15 ?Yu tingbaot wanem samting we God i wantem mekem long wol ya? Yu yu lanem samting ya long Japta 3. Long Iden, God  i soemaot se hem i wantem we wol ya i kam wan paradaes mo i fulap long ol stret man we oli neva save ded samtaem. Setan i pulum Adam mo Iv blong tufala i sin, mo samting ya i blokem stamba tingting ya blong God blong i no kamtru kwiktaem olsem we hem i wantem. Be hemia i no min se God i jenisim tingting blong hem. Nogat. Jehova i gat tingting yet se “ol stret man ya bambae oli tekem graon ya i blong olgeta, mo bambae oli stap long hem gogo i no save finis.” (Ol Sam 37:29) Kingdom blong God nao bambae i mekem samting ya i kamtru. ?Bambae hem i mekem samting ya olsem wanem?

16, 17. ?Daniel 2:44 i talem wanem long saed blong Kingdom blong God?

16 Tingbaot profet tok blong Daniel 2:44. Long vas ya yumi ridim se: “Long taem blong ol king ya, God ya we i stap long heven bambae i stanemap wan king we rul blong hem bambae i no save finis samtaem. Bambae i no gat wan king i save winim hem. Bambae hem i save flatemgud paoa blong ol narafala king, nao bambae hem i rul oltaem gogo i no save finis.” ?Long ples ya yumi lanem wanem long saed blong Kingdom blong God?

17 Faswan samting, vas ya i talem se Kingdom blong God i stanap “long taem blong ol king,” i minim taem ol narafala kingdom oli stap yet. Seken samting, se Kingdom ya bambae i stap blong olwe. Bambae i no gat wan narafala gavman we i save kafsaedem hem no tekem ples blong hem. Namba tri samting, se bambae i gat wan faet bitwin Kingdom ya blong God mo ol kingdom blong wol ya. Be Kingdom blong God bambae i win. Nao hem nomo bambae i stap olsem gavman we i rulum olgeta man long wol. Ale, ol man bambae oli harem gud aninit long rul blong gavman ya we i beswan.

18. ?Wanem nem blong laswan faet bitwin long Kingdom blong God mo ol gavman blong wol?

18 Baebol i gat plante samting blong talem long saed blong laswan faet bitwin Kingdom blong God mo ol gavman blong wol ya. Eksampol, hem i tijim se taem en i kam klosap, ol rabis enjel bambae oli talemaot olkaen giaman tok blong trikim “ol king blong evri ples long wol.” ?Blong mekem wanem? “Blong tekem olgeta oli kam wanples, blong oli mekem faet long bigfala Dei blong  God ya we i gat olgeta paoa.” Ol king blong wol ya bambae oli kam wanples “long ples ya we long lanwis blong ol laen blong Isrel nem blong hem ‘Amagedon.’ ” (Revelesen 16:​14, 16) Folem wanem we tufala vas ya i talem, laswan faet ya bitwin ol gavman blong man mo Kingdom blong God, oli kolem Amagedon.

19, 20. ?From wanem ol samting we God i wantem oli no stap kamtru long wol ya naoia?

19 ?Kingdom blong God bambae i mekem wanem long faet blong Amagedon? Tingbaot bakegen, wanem stamba tingting blong God long saed blong wol ya. Jehova God i wantem we wol ya i fulap long ol man we oli gat stret fasin, we oli stret gud olgeta, mo we oli wosipim hem long Paradaes. ?From wanem samting ya i no kamtru naoia? Faswan samting se, yumi sinman, yumi stap sik mo yumi stap ded. Be long Japta 5 yumi bin lanem se Jisas i ded blong wokem rod blong yumi save laef olwe. Ating yu save gud ol tok ya we oli stap long Gospel blong Jon se: “God i lavem tumas ol man long wol, nao hem i givim mi, mi stret Pikinini blong hem, mi wan nomo we hem i gat, blong olgeta man we oli bilif long mi bambae oli no save lus, oli gat laef we i no save finis.”​—Jon 3:16.

20 Wan narafala samting se plante man oli mekem ol rabis fasin. Oli giaman, oli wokem ol trik blong spolem man, oli folem olkaen nogud fasin long saed blong seks. Oli no wantem mekem samting we God i wantem. Ol man we oli mekem ol rabis fasin ya bambae oli lus long faet blong God long Amagedon. (Ol Sam 37:10) Wan narafala risen from wanem ol man long wol ya oli no stap mekem ol samting we God i wantem, hemia se ol gavman oli no pulum ol man blong mekem olsem. Plante gavman oli slak blong rulum ol man, no maet oli mekem i nogud tumas long ol man, no maet oli stap wok long kruked fasin. Baebol i tok stret nomo se: “Long wol ya, sam man oli gat paoa, mo ol narafala man oli stap aninit long olgeta, oli stap harem nogud.”​—Prija 8:9.

21. ?Olsem wanem Kingdom bambae i mekem olgeta samting we God i wantem oli kamtru long wol ya?

21 Afta long Amagedon, ol man bambae oli stap aninit long wan gavman nomo, hemia Kingdom blong God. Kingdom ya bambae i mekem ol samting we God i wantem oli kamtru mo bambae i karem ol nambawan blesing i kam long ol man. Eksampol, bambae  hem i finisim Setan mo ol rabis enjel blong hem. (Revelesen 20:​1-3) Sakrefaes blong Jisas bambae i mekem we olgeta gudfala man oli no moa sik mo oli no moa ded. Defren olgeta, aninit long rul blong Kingdom, bambae oli laef gogo i no save finis. (Revelesen 22:​1-3) Wol bambae i kam wan paradaes. Yes, Kingdom ya bambae i mekem olgeta samting we God i wantem oli kamtru long wol, mo bambae i mekem nem blong God i tabu. ?Hemia i minim wanem? I min se aninit long Kingdom blong God, olgeta man we oli laef long wol ya bambae oli ona long nem blong Jehova.

?KINGDOM BAMBAE I MEKEM OLGETA SAMTING YA WETAEM?

22. ?Olsem wanem yumi save se Kingdom blong God i no kam yet taem Jisas i stap long wol, mo i no kam yet afta we Jisas i laef bakegen?

22 Taem Jisas i tijim ol man blong hem blong prea se, “Letem kingdom blong yu i kam,” i klia se Kingdom i no stanap yet long taem ya. ?Kingdom ya i stanap taem Jisas i gobak long heven? Nogat, from we Pita mo Pol, tufala i talem se afta we Jisas i laef bakegen, profet tok ya long Ol Sam 110:1 i kamtru long hem, we i se: “Masta blong mi. Hae God i talem long yu se, . . . ‘Yu sidaon long raet saed blong mi, yu wet. Bambae mi mekem ol enemi blong yu oli stap aninit long paoa blong yu, oli slef blong yu.’ ” (Ol Wok 2:​32-35; Hibrus 10:​12, 13) Taswe afta we Jisas i gobak long heven, hem i mas wet fastaem.

Under Kingdom rule, God’s will is going to be done on earth as it is in heaven

23. (a) ?Kingdom blong God i stat rul wetaem? (b) ?Bambae yumi tokbaot wanem long nekis japta?

23 ?Jisas i wet kasem wetaem? Long en blong ol yia 1800, sam Baebol studen we oli wantem tumas blong faenem trutok, oli  kaontem se Jisas bambae i wet kasem 1914. (Blong save olsem wanem oli faenem yia ya, lukluk Diksonari, pej 215-218.) Ol samting we oli hapen long wol stat long 1914, oli pruvum se yia we ol Baebol studen ya oli makem, i stret. Ol profet tok we oli stap kamtru oli soemaot se long 1914 nao Kraes i kam King mo Kingdom blong God long heven i stat rul. Taswe, yumi stap laef naoia long “smol taem” ya we Setan i gat blong mekem wok blong hem. (Revelesen 12:12; Ol Sam 110:2) Mo tu, yumi save sua se i no longtaem, Kingdom blong God bambae i mekem olgeta samting we hem i wantem oli kamtru long wol ya. ?Yu yu glad blong harem wan nius olsem? ?Yu yu bilif se samting ya i save kamtru? Nekis japta bambae i halpem yu blong luk se hemia nao wanem we Baebol i tijim.

[Tok blong pija long pej 84]

Taem Kingdom i rul, God bambae i mekem ol samting we hem i wantem oli kamaot long wol ya olsem we i stap finis long heven

[ Tok blong pija long pej 84, 85]