Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 DIKSONARI

Trutok Long Saed Blong Papa, Pikinini, Mo Tabu Spirit

Trutok Long Saed Blong Papa, Pikinini, Mo Tabu Spirit

OL MAN we oli bilif long tijing ya Triniti, oli talem se God hem i tri man​—Papa, Pikinini mo Tabu Spirit. Trifala ya i sem mak nomo, trifala i gat olgeta paoa, mo trifala i no gat stat blong trifala. Taswe folem tijing blong Triniti, Papa hem i God, Pikinini hem i God, mo Tabu Spirit hem i God, be i gat wan God nomo.

 Plante man we oli bilif long Triniti oli talem se i no gat rod blong eksplenemgud tijing ya. Be oli bilif yet se hem i wan tijing blong Baebol. Wan samting we i gud blong tingbaot hemia se yu no save faenem tok ya “Triniti” long Baebol. ?Be i gat sam haf blong Baebol we tingting blong Triniti i stap long olgeta? Blong ansa long kwestin ya, i gud yumi luk long wan vas we plante man oli yusum blong sapotem tijing blong Triniti.

‘TOK YA HEM TU I GOD’

Long Baebol long Bislama, Jon 1:1 i talem se: “Bifo we bifo olgeta, taem we wol ya i no stap yet, i gat wan man i stap we nem blong hem ‘Tok blong God’. Tok ya, hem i stap wetem God, mo hem tu i God.” Long wan narafala vas long sem japta ya, aposol Jon i soemaot klia se “Tok ya” hemia Jisas. (Jon 1:14) Be from we ol man oli ridim long Jon 1:1 se Tok ya tu hem i God, oli tingting nao se, ating Pikinini mo Papa, tufala i wan God nomo.

Yumi mas tingbaot se haf ya blong Baebol oli raetem fastaem long lanwis Grik. Biaen, ol man oli tanem Grik lanwis ya i go long ol naranarafala lanwis. Be i gat plante man blong tanem Baebol we oli no putum tok ya, ‘Tok ya hem tu i God.’ ?From wanem? From we oli gat save long lanwis Grik we Baebol i yusum, mo oli luksave se oli mas tanem tok ya i defren. ?Oli tanem olsem wanem? Hemia wanem we sam Baebol i talem: “Logos [Tok ya] hem i gat fasin blong wan god.” (A New Translation of the Bible) “Tok ya hem i wan god.” (The New Testament in an Improved Version) “Tok ya i stap wetem God mo i karem fasin blong [God].” (The Translator’s New Testament) Long ol Baebol ya i klia se Tok ya hem i no sem mak long God. * From we Tok ya i hae moa long ol narafala samting we Jeova i wokem, taswe Tok ya i olsem “wan god.” Long ples ya, tok ya “god” i minim “wan strong man.”

KASEM MOA SAVE

Be plante long yumi oli no gat save long Grik lanwis we oli raetem Baebol long hem fastaem. ?Olsem wanem yu save suagud long mining we aposol Jon i wantem givim long ples ya? Ale, tingbaot pijatok ya: Wan tija long skul i eksplenem wan samting long ol studen blong hem. Be biaen, ol studen ya oli gat defdefren tingting  long saed blong mining blong tok blong tija. ?Bambae oli mekem wanem blong kasem klia tok blong hem? Oli save askem tija blong givim moa save long saed ya. Sipos oli gat sam moa save, toktok blong tija bambae i klia moa. Long sem fasin, sipos yumi wantem kasem mining blong Jon 1:​1, yumi save lukluk ol narafala haf blong Gospel blong Jon blong luk wanem we hem i talem long saed blong Jisas mo posisen blong hem. Save ya bambae i halpem yu blong luk stret mining blong vas ya.

Tingbaot wanem we Jon i raetem long japta 1, vas 18: “I no gat man we i luk God [we i gat Olgeta Paoa] samtaem.” Be i gat man we i bin luk Jisas, Pikinini ya blong God, samtaem, from we Jon i talem se: “Tok ya [Jisas] i kam man, nao i stap wetem yumi. . . . Mo mifala i luk bigfala paoa blong hem.” Taswe, Pikinini i no sem mak long God ya we i gat Olgeta Paoa. Jon i raetem tu se Tok ya i “stap wetem God.” ?Sipos yu yu stap wetem wan man yu ting se yu tu yu man ya? Nogat. Mo tu, long Jon 17:​3, Jisas i soemaot klia se hem mo Papa blong hem long heven, tufala i no sem man. Hem i talem long Papa blong hem se “yu nomo yu tru God.” Mo klosap long en blong Gospel blong Jon, Jon i talem tok ya se: “Mi mi raetem ol tok ya blong yufala i save bilif we Jisas ya, hem i Mesaea, hem i Pikinini blong God.” (Jon 20:31) Yu makem we long ples ya Jisas i no God be hem i Pikinini blong God. Ol smosmol save ya we Gospel blong Jon i givim long yumi oli halpem yumi blong kasem stret mining blong Jon 1:1. Jisas we i Tok ya, hem i “wan god” from we hem i holem wan hae posisen, be hem i no sem mak long God ya we i gat Olgeta Paoa.

MEKSUA SE OL SAVE YA OLI STRET

Tingbaot eksampol blong tija ya mo ol studen blong hem. ?Olsem wanem sipos oli lesin long ol narafala save ya we tija i eksplenem finis, be tingting blong olgeta i hafhaf yet? ?Bambae oli mekem wanem? Oli save askem wan narafala tija blong eksplenem samting ya long olgeta. Sipos narafala tija ya i agri wetem wanem we faswan tija i talem, ating bighaf blong ol studen ya oli save bilif nao long wanem we hem i tijim. Long sem fasin, sipos yu yu no sua long mining we Jon i wantem talem long saed blong Jisas mo God we i gat Olgeta Paoa, yu save lukluk i go long wan narafala buk blong Baebol blong kasem moa save. Yu save tingbaot wanem we Matiu i raetem. Matiu i raetemdaon toktok blong Jisas long saed blong en blong wol i se: “Be dei blong samting ya, mo taem blong hem, i no  gat man i save. Ol enjel blong heven, mo mi tu we mi Pikinini blong God, be mifala i no save. Papa blong mi, hem nomo i save.” (Matiu 24:36) ?Olsem wanem ol tok ya oli pruvum se Jisas i no God ya we i gat Olgeta Paoa?

Jisas i talem se Papa i save moa samting i bitim Pikinini. Sipos Jisas hem i God ya we i gat Olgeta Paoa, hem i mas save evri samting sem mak olsem Papa blong hem. Taswe ol tok blong vas ya oli soemaot se Pikinini i no sem mak long Papa. Be sam man maet oli talem se: ‘Jisas i gat tu bodi. Ol tok we hem i talem [long vas ya], hem i talem taem hem i gat bodi mo tingting blong man.’ ?Ale, sipos hemia i tru, olsem wanem long tabu spirit? ?Sipos tabu spirit i God no i sem mak long Papa, from wanem Jisas i no talem se tabu spirit tu i save wanem we Papa i save?

Taem yu gohed blong stadi long Baebol, bambae yu ridim plante moa vas blong Baebol we oli save mekem tijing ya i klia. Ol vas ya oli pruvum trutok ya long saed blong Papa, Pikinini, mo tabu spirit.​—Ol Sam 90:2; Ol Wok 7:55; Kolosi 1:15.

^ par. 3 Sipos yu wantem save moa long saed blong Jon 1:​1, yu save luk Wajtaoa blong 1 Novemba 2008, pej 24-25. (Franis mo Inglis) Ol Witnes blong Jeova oli wokem magasin ya.