Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 DIKSONARI

?Hu Ya Mikael, Jif Blong Ol Enjel?

?Hu Ya Mikael, Jif Blong Ol Enjel?

BAEBOL i no tokbaot enjel ya, Mikael, plante taem. Be taem Baebol i tokbaot hem, hem i stap mekem wan wok. Long buk blong Daniel, yumi ridim se Mikael i faet wetem ol rabis enjel. Long leta blong Jud, yumi ridim se Mikael i stap rao wetem Setan. Mo long buk blong Revelesen, yumi ridim bakegen se Mikael i faet wetem Setan mo ol rabis enjel blong hem. Taem Mikael i stap faet blong leftemap hae rul blong Jehova mo i faet agensem ol enemi blong God, hem i mekem samting we i laenap stret long mining ya blong nem blong hem, se “?Hu i Olsem God?” ?Be hu ya Mikael?

Sam taem, wan man nomo be i save gat defdefren nem. Eksampol, olfala Jekob bifo i gat narafala nem ya tu se Isrel. Mo narafala nem blong aposol Pita, hemia Saemon. (Jenesis 49:​1, 2; Matiu 10:2) Long sem fasin, Baebol i soemaot se Mikael hem i narafala nem blong Jisas Kraes. Hem i karem nem ya taem hem i stap long heven bifo we hem i kam long wol, mo i karem nem ya bakegen taem hem i girap long ded mo i gobak long heven. I gud yumi tokbaot sam vas blong Baebol we oli givhan long yumi blong save samting ya.

Jif blong ol enjel. Baebol i tokbaot Mikael se hem i “jif blong ol enjel.” (Jud 9) Makem gud we long vas ya, hem i no talem se Mikael i “wan” jif blong ol enjel, olsem se i gat plante jif. Nogat. Neva yu save faenem long Baebol, ol tok olsem se i gat “ol jif blong ol enjel.” Hemia i min se i gat wan jif nomo. Ol wok we Jisas i holem, oli sem mak long wok we jif blong ol enjel i mas mekem. Fas Tesalonaeka 4:16 (NW ) i tokbaot Masta Jisas Kraes we i laef bakegen long ded, i se: “Masta hem wan bambae i aot long heven i kamdaon mo  bambae i singaot wetem voes blong jif blong ol enjel.” Yes, Baebol i talem se voes blong Jisas hemia voes blong jif blong ol enjel. Taswe, vas ya i soemaot se Jisas ya nao we hem i Mikael, jif blong ol enjel.

Lida blong ol ami. Baebol i talem se: “Mikael wetem ol enjel blong hem oli stap faet agens long bigfala algita ya . . . wetem ol enjel blong hem.” (Revelesen 12:7) I klia se Mikael hem i Lida blong wan bigfala ami blong ol enjel blong God. Buk blong Revelesen i tokbaot Jisas tu se hem i Lida blong wan ami blong ol enjel blong God. (Revelesen 19:​14-16) Aposol Pol i talem stret se “Jisas, Masta blong yumi” bambae i kamtru “wetem ol strong enjel blong hem.” (2 Tesalonaeka 1:7) Ale, Baebol i tokbaot Mikael mo “ol enjel blong hem” mo i tokbaot Jisas tu wetem ‘ol enjel blong hem.’ (Matiu 13:41; 16:27; 24:31; 1 Pita 3:22) Baebol i no talem se God i gat tu ami blong ol enjel blong hem long heven, we Mikael i lidim wan mo Jisas i lidim wan. Nogat. Taswe i stret nomo blong talem se Mikael hem i Jisas Kraes we i stap mekem wok blong hem long heven. *

^ par. 1 Moa save blong soem se nem ya Mikael i stret long Pikinini blong God, i stap long Buk 2, pej 393-394, blong Insight on the Scriptures (long Franis, Etude Perspicace Buk 2, pej 280-281), we ol Witnes blong Jehova oli wokem.