Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA FAEF

Ransom​—Beswan Presen We God i Givim

Ransom​—Beswan Presen We God i Givim
  • ?Wanem ya ransom?

  • ?God i givim ransom ya olsem wanem?

  • ?Ransom ya i save givhan long yu olsem wanem?

  • ?Olsem wanem yu save soem se yu gat tangkiu from ransom ya?

1, 2. (a) ?Long lukluk blong yu, wanem nao i mekem se wan presen i sas? (b) ?From wanem ransom i sas moa long olgeta narafala presen we yu save kasem?

?WANEM beswan presen we yu yu bin kasem? Maet praes blong presen ya i no antap tumas, be i no hemia we i mekem se presen ya i gud tumas. Tru ya, samting we i mekem se wan presen i sas, i no hamas mane we man i bin spenem blong pem presen ya. Nogat. Taem wan presen i mekem yu yu hapi, no taem hem i wan samting we yu rili nidim long laef, ale, long lukluk blong yu, presen ya i sas tumas.

2 I gat plante samting we maet yumi wantem kasem olsem presen. Be i gat wan presen we i moagud i winim olgeta presen ya. Hemia wan presen we God i givim long olgeta man. Jehova i givim plante samting long yumi, be beswan presen blong hem, hemia ransom sakrefaes blong Pikinini blong hem, Jisas Kraes. (Matiu 20:28) Long japta ya bambae yumi tokbaot ransom ya, se hem i wan presen we i sas tumas from we hem i save givim bigfala glad long yu mo i save givim ol samting we yu rili nidim long laef. Yes, ransom hem i beswan presen we Jehova i givim blong soemaot se hem i lavem yu tumas.

 ?WANEM YA RANSOM?

3. ?Wanem ya ransom? ?Yumi mas kasem save wanem fastaem, blong yumi luksave se ransom ya i wan presen we i sas?

3 Ransom, hem i rod we Jehova i yusum blong tekemaot ol man long sin mo ded. I olsem se hem i sevem ol man, i mekem we oli friman. (Efesas 1:7) Blong kasem gud mining blong tijing ya we i stap long Baebol, yumi mas tingting bak long samting we i hapen long garen blong Iden. Fastaem, i gud yumi kasem save wanem bigfala samting we Adam i lusum taem hem i mekem sin. Olsem nao, bambae yumi luksave klia from wanem ransom ya i wan presen we i sas tumas.

4. ?From we Adam i stret gud olgeta, laef blong hem i olsem wanem?

4 Taem Jehova i wokem Adam, hem i givim wan samting long hem we i sas tumas​—hemia laef we i stret gud olgeta. Tingbaot samting ya. Bodi mo tingting blong Adam oli stret gud olgeta, taswe bambae hem i neva kam sik, bambae hem i neva kam olfala, mo bambae hem i neva ded. From we hem i stret gud olgeta, hem i gat wan spesel fasin fren wetem Jehova. Baebol i talem se Adam i wan “pikinini blong God.” (Luk 3:38) Taswe, Adam i stap klosap long Jehova God, olsem wan pikinini we i stap klosap long papa blong hem we i lavem hem. Jehova i toktok i kam long pikinini blong hem long wol ya, i givim gudfala wok long hem, mo i talem wanem we hem i mas mekem.​—Jenesis 1:​28-30; 2:​16, 17.

5. ?Baebol i minim wanem taem hem i talem se Adam i ‘olsem God stret’?

5 God i wokem Adam blong i “tekem fasin blong hem, i olsem hem stret.” (Jenesis 1:27) Hemia i no min se bodi mo fes blong Adam i luk olsem God. Nogat. Long Japta 1 blong buk ya, yumi bin lanem se Jehova i wan spirit man we yumi no save luk hem. (Jon 4:24) Jehova i no gat bodi we i mit mo blad. Taswe tok ya Adam i “olsem” God, i min se hem i naf blong soemaot ol fasin blong God, olsem lav, waes, stret fasin, mo paoa. Mo tu, Adam i olsem Papa blong hem, God, from we hem i naf blong jusum samting we hem i wantem. Adam i no olsem wan masin we i folem nomo program we man i putum long hem. Nogat. Adam i save mekem desisen, hem i naf blong jusum samting we i gud  no samting we i nogud. Sipos hem i bin jusum blong obei long God, hem i save laef olwe long Paradaes long wol.

6. ?Taem Adam i no obei long God, hem i lusum wanem? ?Mo samting ya i mekem wanem long ol pikinini blong hem?

6 Taem Adam i no obei long God mo i kasem panis blong ded, hem i lusum wan samting we i sas tumas. Yes, from sin blong hem, hem i lusum laef ya we i stret gud wetem olgeta blesing we hem i save kasem from. (Jenesis 3:​17-19) Sore tumas, Adam i lusum laef blong hem we i sas tumas, mo hem i spolem fiuja blong ol pikinini blong hem tu. Tok blong God i talem se: “Wan man nomo i statem fasin blong sin long wol ya. Mo from we hem i mekem sin, hem i ded. Be frut blong samting ya, hemia we ol man oli stap ded, from we olgeta oli mekem sin.” (Rom 5:12) Yes, yumi evriwan i kasem sin from Adam. Taswe Baebol i talem se, i olsem we Adam i salem hem wan mo ol pikinini blong hem oli kam slef blong masta ya sin mo ded. (Rom 7:​14, NW ) From we Adam mo Iv, tufala i jusum blong no obei long God, ale tufala i ded, tufala i no moa gat hop. ?Be olsem wanem long ol pikinini blong tufala? ?Olsem wanem long yumi?

7, 8. ?Ransom i save minim wanem tufala samting?

7 Jehova i yusum ransom ya nao blong sevem ol man. ?Wanem ya ransom? Tok ya ransom i save gat tu mining. Faswan se, praes we wan man i pem blong karembak wan samting we i lus, no blong mekem samting we i fas i kam fri bakegen. Maet yumi yusum tok ya ransom blong talem praes we wan kantri i pem from ol soldia blong hem we oli kalabus long narafala kantri. Seken mining se, praes we man i pem blong stretem wan trabol, maet taem hem i spolem sam samting blong narafala man no i givim kil long narafala. Praes ya i mas sem mak long praes blong samting we hem i spolem. Eksampol, sipos hem i mekem wan aksiden, hem i mas pem mane we i stret long praes blong samting we hem i spolem long aksiden ya.

8 ?Olsem wanem blong kavremap bigfala praes blong samting ya we Adam i lusum, mo blong mekem yumi fri long sin mo  ded? I gud we naoia yumi tokbaot ransom ya we Jehova i givim, mo yumi luk wanem blesing we yu yu save kasem from.

?JEHOVA I GIVIM WANEM RANSOM?

9. ?I nidim wan ransom we i olsem wanem?

9 Samting we i lus, hemia laef we i stret gud olgeta. Taswe i no gat wan man long wol ya we i save pembak samting ya, from we olgeta evriwan oli sinman. (Ol Sam 49:​7, 8) Blong pembak laef ya, i nidim wan ransom we i sem mak olgeta long samting ya we i lus. Hemia i laenap wetem stret rul ya blong God, se: “Wan laef i mas lus blong pembak narafala laef we i lus.” (Dutronome 19:​21, NW ) ?Ale, wanem samting we i sem mak long laef ya we Adam i lusum? Laef blong wan man we i stret gud olgeta, hemia nao ransom we i stret.​—1 Timoti 2:6.

10. ?Jehova i givim wanem ransom?

10 ?Jehova i givim wanem ransom? Hem i sanem wan spirit pikinini blong hem we i stret gud olgeta, i kam long wol. Be Jehova i no sanem eni wan nomo long ol spirit pikinini blong hem. Hem i sanem wan we i sas tumas long hem, hemia stret Pikinini blong hem. (1 Jon 4:​9, 10) Pikinini ya i rere blong lego hom blong hem long heven. (Filipae 2:7) Long Japta 4 blong buk ya, yumi lanem se Jehova i mekem wan merikel taem hem i tekem laef blong Pikinini blong hem mo i putum long bel blong Meri. Ale, God i yusum tabu spirit blong hem blong lukaotgud long Pikinini ya blong hem, mekem se taem Jisas i bon, hem i stret man we sin i no gat paoa long hem.​—Luk 1:35.

Jehova i givim stret Pikinini blong hem olsem wan ransom

11. ?Olsem wanem wan man nomo i save stap olsem ransom blong pemaot plante milian man?

11 ?Olsem wanem wan man nomo i save stap olsem wan ransom we i naf blong pemaot plante milian man? Ale, traem tingbaot. ?Olgeta milian man long wol oli kasem sin olsem wanem? Rimemba se, taem Adam i sin, hem i lusum gudfala laef ya we i stret gud olgeta. Taswe, Adam i no save pasem gudfala laef ya long ol pikinini we oli kamaot biaen long hem. Defren nao, hem i pasem sin mo ded i go long ol pikinini blong hem. Jisas  ya we Baebol i kolem hem se “las Adam,” i gat wan laef we i stret gud olgeta, mo hem i neva mekem sin. (1 Korin 15:45) I olsem we Jisas i tekem ples blong Adam, nao i sevem yumi. Taem hem i obei long God fulwan mo i givim laef ya blong hem we i stret gud olgeta, hem i pem praes blong sin blong Adam. Long rod ya nao, Jisas i givim janis long ol pikinini blong Adam blong oli kasem wan gudfala fiuja.​—Rom 5:19; 1 Korin 15:​21, 22.

12. ?Taem Jisas i safa hem i pruvum wanem?

12 Baebol i soemaot se Jisas i safa bigwan bifo we hem i ded, be hem i stanap strong. Ol man oli wipim hem, oli nilim tufala han mo tufala leg blong hem long wan pos, mo hem i hang long pos ya, i stap harem i soa long bodi blong hem gogo i ded. (Jon 19:​1, 16-18, 30; Lukluk Diksonari pej 204-206) ?From wanem Jisas i mas safa bigwan olsem? Long wan narafala japta long buk ya bambae yumi luk we Setan i sakem wan tok agensem Jehova. Tok ya se, i no gat wan man blong God long wol ya we bambae i holemstrong long God taem hem i kasem trabol. Be Jisas i holemstrong long God, nating se hem i safa bigwan. Long rod ya, i olsem we Jisas i sakem tok i gobak long Setan se hem i man blong giaman nomo. Jisas i pruvum se wan stret man we i fri blong jusum samting we hem i wantem, i naf tu blong holemstrong long God nomata wanem samting we Setan i mekem long hem. !Ating Jehova i glad bigwan taem gudfala Pikinini blong hem i stanap strong!​—Ol Proveb 27:11.

13. ?Jisas i givim ransom ya olsem wanem?

13 ?Jisas i givim ransom ya olsem wanem? Long yia 33 K.T., long namba 14 dei blong manis we ol man Jiu oli kolem Nisan, God i letem ol man oli kilim i ded Pikinini blong hem we i stret gud olgeta mo we i no mekem sin. Long rod ya nao, Jisas i givim laef blong hem we i stret gud olgeta “wan taem nomo” blong olwe. (Hibrus 10:10) Long namba tri dei afta we Jisas i ded, Jehova i mekem hem i laef bakegen olsem wan spirit man. Taem Jisas i gobak long heven mo i go stanap long fes blong God, i olsem we hem i givim ransom ya, no laef blong hem, i go stret long God blong pemaot olgeta pikinini blong Adam. (Hibrus 9:24)  Jehova i glad blong tekem sakrefaes blong Jisas olsem ransom ya we bambae i mekem se ol man oli no moa slef blong sin mo ded.​—Rom 3:​23, 24.

?RANSOM YA I SAVE MEKEM WANEM LONG LAEF BLONG YU?

14, 15. ?Blong God i ‘fogivim ol sin blong yumi,’ yumi mas mekem wanem?

14 Nating se yumi sinman, yumi save kasem plante blesing from ransom ya. I gud yumi tokbaot sam long ol blesing we yumi save kasem naoia mo long fiuja from beswan presen ya we God i givim long yumi.

15 God i save fogivim ol sin blong yumi. From we yumi bon wetem sin, yumi mas faet strong oltaem blong mekem samting we i stret. Yumi evriwan, yumi stap mekem sin, maet long ol toktok no long ol fasin blong yumi. Be tru long ransom sakrefaes blong Jisas, God i save ‘fogivim ol sin blong yumi.’ (Kolosi 1:​13, 14) Wan samting nomo, se blong God i fogivim yumi, yumi mas tanem tingting blong yumi from sin ya. Mo tu, yumi mas gat tingting daon blong prea long Jehova, mo askem hem blong i fogivim yumi tru long bilif we yumi gat long ransom sakrefaes blong Pikinini blong hem.​—1 Jon 1:​8, 9.

16. ?Wanem i save halpem yumi blong wosipim God wetem wan tingting we i klin? ?Mo from wanem i impoten tumas we yumi gat wan tingting we i klin?

16 Tingting we i klin long fes blong God. Taem tingting blong yumi i stap jajem yumi, kwiktaem nomo yumi save lusum gudfala tingting long saed blong fiuja mo yumi save harem olsem se yumi nogud olgeta. Be, from ransom sakrefaes, Jehova i fogivim ol sin blong yumi, mo i givim janis long yumi blong wosipim hem wetem tingting we i klin, nating se yumi sin man. (Hibrus 9:​13, 14) Samting ya i mekem tingting blong yumi i strong blong toktok long Jehova. Ale, yumi no fraet blong prea long hem. (Hibrus 4:​14-16) Taem yumi traehad blong holem wan tingting we i klin oltaem, yumi save gat pis long tingting, yumi tinghae long yumi wan, mo yumi glad tu.

17. ?Wanem blesing we yumi save kasem from sakrefaes blong Jisas?

 17 Hop blong laef olwe long paradaes long wol. Rom 6:23 i talem se: “Ol man we oli stap mekem sin, pei blong olgeta, bambae oli ded from.” Nao sem vas ya i gohed se: “Be ol man we oli joen long Jisas Kraes, Masta blong yumi, presen we God i stap givim i go nomo long olgeta, hemia laef ya we i no save finis.” Long Japta 3 blong buk ya, yumi bin tokbaot ol blesing we bambae i stap long Paradaes long wol ya. (Revelesen 21:​3, 4) Yumi save kasem olgeta blesing ya long fiuja, wetem laef we i no save finis long wan bodi we i stret gud olgeta, from sakrefaes blong Jisas. Blong kasem ol blesing ya, yumi mas soemaot tangkiu from presen ya ransom.

?OLSEM WANEM YU SAVE SOEM TANGKIU?

18. ?From wanem yumi mas tangkiu long Jehova from ransom ya we hem i givim?

18 ?From wanem yumi mas tangkiu bigwan long Jehova from ransom ya? Wan presen hem i rili spesel sipos man we i givim, i spenem taem, paoa, no maet mane blong hem from. Taem yumi luk se man ya i givim presen from we hem i lavem yumi, samting ya i mekem yumi harem gud tumas long hat blong yumi. Ransom hem i presen ya we i sas moa long olgeta samting we God i givim, from we taem God i givim ransom ya hem  i lego wan samting we i sas tumas. Jon 3:16 i talem se: ‘God i lavem tumas ol man long wol, nao hem i givim stret Pikinini blong hem, wan nomo we hem i gat.’ Ransom i beswan pruf blong soemaot se Jehova i lavem yumi. Mo hem i pruf se Jisas tu i lavem yumi, from we hem i rere blong lego prapa laef blong hem blong sevem yumi. (Jon 15:13) Taswe, presen ya ransom i mas mekem yumi sua fulwan se Jehova mo Pikinini blong hem, tufala i lavem yumi wanwan.​—Galesia 2:20.

Wan rod blong soem tangkiu from presen ya ransom, hemia blong traehad blong save Jehova moa

19, 20. ?Olsem wanem yu save soem se yu gat tangkiu long presen we God i givim hemia ransom?

19 ?Ale, olsem wanem yu save soemaot se yu gat tangkiu long presen ya ransom we God i givim? Fastaem, i gud yu traem save moa long saed blong Jehova we i givim ransom ya. (Jon 17:3) Sipos yu stadi long Baebol wetem ol buk olsem hemia, samting ya i save halpem yu blong save hem moa. Moa we yu save Jehova, moa we bambae yu lavem hem. Ale, biaen, lav ya bambae i pulum yu blong wantem mekem hem i glad.​—1 Jon 5:3.

20 Soem se yu bilif long ransom sakrefaes blong Jisas. Long saed blong Jisas, Baebol i talem se: “Man we i bilif long Pikinini ya blong God, hem i gat laef ya we i no save finis.” (Jon 3:36) ?Olsem wanem yumi save soem se yumi bilif long Jisas? Bilif ya i no stanap long ol toktok nomo. Jemes 2:26 i talem se: “Man we i bilif be i no mekem gudfala wok, bilif blong hem tu i ded.” Yes, yumi pruvum se bilif blong yumi i tru, long ol “wok” no aksen blong yumi. Ale, wan rod blong soem we yumi bilif long Jisas, hemia taem yumi traem bes blong yumi blong folem hem, i no jes long toktok nomo, be long ol samting we yumi mekem tu.​—Jon 13:15.

21, 22. (a) ?From wanem yumi mas joen long Kakae blong Masta evri yia? (b) ?Bambae yumi tokbaot wanem long Japta 6 mo 7?

21 Kam joen long Kakae blong Masta we yumi holem wan taem evri yia. Long naet blong Nisan 14, long yia 33 K.T., Jisas i stanemap wan spesel lafet we Baebol i kolem “Kakae blong Masta.” (1 Korin 11:20; Matiu 26:​26-28) Lafet ya oli kolem  tu se Memoriol blong ded blong Kraes. Jisas i stanemap lafet ya blong halpem ol aposol blong hem mo olgeta trufala Kristin biaen long olgeta, blong tingbaot se taem hem i ded olsem wan man we i stret gud olgeta, hem i givim laef blong hem olsem wan ransom. Jisas i tokbaot lafet ya i se: “Oltaem yufala i mas mekem samting ya blong tingbaot mi bakegen.” (Luk 22:19) Lafet blong Memoriol i mekem yumi tingbaot oltaem, bigfala lav we Jehova mo Jisas, tufala i soem long yumi tru long ransom. Yumi save soem se yumi gat tangkiu long ransom ya taem yumi joen long Memoriol blong ded blong Jisas evri yia. *

22 Yes, ransom ya we Jehova i givim, hem i wan presen we i sas we i sas tumas. (2 Korin 9:​14, 15) Presen ya i save mekem i gud tu long ol man we oli ded finis. Japta 6 mo 7 bambae i tokbaot olsem wanem ol dedman oli save kasem blesing from ransom ya.

^ par. 21 Blong kasem moa save long mining blong Kakae blong Masta, lukluk Diksonari long pej 206-208.