Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA SEVEN

Wan Trufala Hop Blong Ol Fren Mo Famle We Oli Ded

Wan Trufala Hop Blong Ol Fren Mo Famle We Oli Ded
  • ?Olsem wanem yumi save se i tru we ol dedman bambae oli laef bakegen?

  • ?Wanem filing blong Jehova long saed blong laef bakegen long ded?

  • ?Hu olgeta we bambae oli laef bakegen?

1-3. ?Wanem enemi ya we i stap ronem yumi evriwan? ?From wanem yumi harem gud moa taem yumi save tijing blong Baebol long saed blong ded?

TINGBAOT se yu stap traem ronwe long wan rabis man we i enemi blong yu. Man ya i strong moa i bitim yu mo hem i ron spid moa i bitim yu. Yu save se man ya i no gat sore nating, from we yu luk se hem i kilim sam fren blong yu finis oli ded. Nating se yu stap ron spid, man ya i stap kam klosap moa long yu. I luk olsem se i no moa gat rod nao blong yu ronwe long hem. Be wantaem nomo, wan man i kam blong sevem yu. Hem i bigwan moa mo i strong moa i winim enemi ya blong yu, mo hem i promes blong halpem yu. !Samting ya i mekem we fraet blong yu i lus mo yu harem se yu sef!

2 Yumi evriwan i gat wan enemi we i stap ron biaen long yumi, olsem we pijatok ya i soemaot. Long Japta 6 yumi bin lanem se Baebol i tokbaot ded olsem wan enemi blong yumi. I no gat man i naf blong ronwe long ded mo i no gat man i gat paoa blong blokem ded tu. Bighaf blong yumi i luk finis we enemi ya i karemaot laef blong sam gudfala fren no famle blong yumi. Be Jehova i strong moa i winim ded. Hem i gat lav mo hem nao i man we bambae i sevem yumi. Hem i soemaot finis se hem i gat paoa blong winim enemi ya. Mo hem i promes se bambae hem i finisim enemi ya ded, wantaem mo blong olwe. Baebol i tijim se:  “Laswan blong ol enemi ya we God bambae i winim olgeta, hemia ded.” (1 Korin 15:26) !Hemia wan gud nius tru!

3 Naoia bambae yumi tokbaot wanem we enemi ya ded i mekem taem hem i kasem wan long yumi. Sipos yumi luksave olsem wanem enemi ya i spolem yumi, bambae yumi save harem gud moa long samting we God i promes blong mekem. Jehova i promes blong mekem ol dedman oli laef bakegen. (Aesea 26:19) Yes, hemia nao hop blong olgeta we oli ded.

TAEM WAN FREN NO FAMLE I DED

4. (a) ?From wanem filing we Jisas i gat long olgeta we oli ded i tijim yumi long saed blong ol filing blong Jehova? (b) ?Hu ya sam long ol gudfala fren blong Jisas?

4 ?Yu yu lusum wan fren no famle finis long ded? Ded i mekem yumi harem nogud, yumi krae, mo yumi harem olsem se yumi no gat paoa nating. Long taem olsem, yumi mas lukluk i go long Tok blong God blong i leftemap tingting blong yumi. (2 Korin 1:​3, 4) Baebol i halpem yumi blong kasem save filing blong Jehova mo Jisas long saed blong ded. Jisas ya, we hem i stret pija blong Papa blong hem, i save gud se taem yumi lusum wan man long ded yumi harem olsem wanem. (Jon 14:9) Taem Jisas i stap long Jerusalem, hem i stap go oltaem long haos blong Lasaros mo tufala sista blong hem, Meri mo Mata. Haos blong trifala ya i stap long taon ya Betani, klosap nomo long Jerusalem. Ale olgeta ya oli kam gud fren. Baebol i talem se: “Mata mo sista ya blong hem mo Lasaros, Jisas i lavem trifala tumas.” (Jon 11:5) Be, long Japta 6 yumi bin luk se biaen, Lasaros ya i ded.

5, 6. (a) ?Jisas i mekem wanem taem hem i stap wetem ol fren mo famle blong Lasaros we oli stap krae? (b) ?From wanem fasin sore ya blong Jisas i leftemap tingting blong yumi?

5 ?Jisas i harem olsem wanem taem hem i lusum fren blong hem Lasaros? Baebol i talem se Jisas i kam luk ol fren mo famle blong Lasaros we oli stap krae. Taem Jisas i luk olgeta ya, hat blong hem i sore bigwan. “Hem i harem nogud tumas we i stap pulum win blong hem from.” Nao Baebol i talem se “Jisas i krae.” (Jon 11:​33, 35) ?Olsem wanem? ?Jisas i krae from we hem i no moa save luk Lasaros samtaem? Nogat. Jisas i gat tingting finis blong mekem wan nambawan samting long Lasaros. (Jon 11:​3, 4) Jisas  i krae from we hem i haremsave soasore we ded i karem long ol man.

6 Fasin sore ya we Jisas i soem, i leftemap tingting blong yumi. Fasin ya i soem se Jisas mo Papa blong hem, Jehova, tufala i no laekem ded nating. !Jehova God i gat paoa blong winim mo finisim enemi ya! I gud yumi luk nao, se God i givim paoa long Jisas blong mekem wanem.

“!LASAROS, YU KAMAOT!”

7, 8. ?From wanem ol man we oli stap long ded blong Lasaros oli no ting se bambae oli save luk Lasaros bakegen? ?Be Jisas i mekem wanem?

7 Oli bin berem Lasaros long wan hol long ston, ale Jisas i askem ol man blong oli tekemaot ston we i blokem hol ya. Mata i no wantem we oli mekem olsem, from we Lasaros i ded fo dei finis mo bodi blong hem i sting finis. (Jon 11:39) Long tingting blong ol man, i no gat rod blong luk Lasaros bakegen.

Taem Lasaros i laef bakegen ol man oli hapi tumas.—Jon 11:​38-44

8 Taem oli tekemaot ston ya, Jisas i singaot bigwan se: “!Lasaros, yu kamaot!” ?Wanem i hapen? “Man ya we bifo i ded finis, hem i kamaot.” (Jon 11:​43, 44, NTB) !Tingbaot glad blong ol man taem oli luk samting ya! Ol sista blong Lasaros, ol famle, ol fren mo ol man raonabaot long hem, oli save se hem i ded. Be naoia, man ya we oli laekem hem tumas, i kambak mo i stap stanap wetem olgeta. Ating oli no save bilivim samting ya we oli luk. Ating oli glad tumas mo oli kam holem Lasaros. !Merikel ya i daonem paoa blong ded wantaem!

Elaeja i mekem pikinini blong wido woman ya i laef bakegen.—1 King 17:​17-24

9, 10. (a) ?Jisas i talem se paoa ya blong mekem Lasaros i laef bakegen, i kamaot long hu? (b) ?Ol stori blong Baebol we oli tokbaot man we i laef bakegen long ded, oli save mekem wanem long yumi?

9 Jisas i talemaot se nambawan merikel ya i no kamaot long paoa blong hem. Bifo we hem i singaot Lasaros, hem i mekem wan prea, mo long prea ya hem i talemaot klia se Jehova nao i mekem ol dedman oli laef bakegen. (Jon 11:​41, 42) Hemia i no fastaem we Jehova i yusum paoa blong hem blong mekem dedman i laef bakegen. Lasaros i wan long ol naenfala man we Baebol i tokbaot se oli bin laef bakegen. * Taem yumi ridim mo stadi long  stori blong olgeta ya, yumi save harem gud tumas. Ol stori ya oli soemaot se God i stap mekem i sem mak nomo long evri man, from we olgeta ya we hem i mekem oli laef bakegen long ded oli yangfala, olfala, man, woman, man Isrel mo hiten man. !Mo ol stori blong olgeta ya i soemaot se laef bakegen i wan taem blong bigfala glad! Eksampol, taem Jisas i mekem wan smol gel i laef bakegen, papa mama blong gel ya tufala i “sapraes tumas” mo tufala i glad we i glad. (Mak 5:42) Yes, Jehova i givim wan blesing long tufala ya we i mekem tufala i glad bigwan, neva tufala i save fogetem samting ya.

Aposol Pita i mekem Kristin woman ya Dokas i laef bakegen.—Ol Wok 9:​36-42

10 Be olgeta ya we Jisas i mekem oli laef bakegen, oli ded bakegen biaen. ?Olsem wanem? ?Jisas i westem taem nomo blong mekem olgeta oli laef bakegen? Nogat. Ol stori ya blong Baebol oli olsem pruf blong sam trutok we oli impoten tumas, mo oli givim wan hop tu long yumi.

?YUMI LANEM WANEM?

11. ?Olsem wanem stori blong Lasaros i pruvum trutok blong Prija 9:5?

11 Baebol i tijim se ol man we oli ded “oli no moa save wan samting.” Oli no laef samples. Stori blong Lasaros i pruvum samting ya. Taem Lasaros i laef bakegen, hem i no storebaot heven se i wan gudfala ples blong man i laef long hem. Hem i no talem se hem i luk ol man we oli stap bon long helfaea. Nogat. Yumi no faenem long Baebol se Lasaros i bin storebaot sam samting olsem. Long ol fo dei ya we hem i ded, hem i ‘no save wan samting.’ (Prija 9:5) Lasaros i stap slip nomo.​—Jon 11:11.

12. ?Olsem wanem yumi save se i tru we Lasaros i laef bakegen?

12 Stori blong Lasaros i tijim yumi se laef bakegen hem i wan samting we i tru, hem i no wan kastom stori nomo. Plante man oli stap taem Jisas i mekem Lasaros i laef bakegen long ded. Ol lida blong skul tu, we oli no laekem Jisas nating, oli save se merikel ya i bin kamtru. Taswe oli stap talem se: “?Bambae yumi mekem olsem wanem? Man ya [Jisas] i stap mekem plante merikel ya.” (Jon 11:47) Plante man oli kam blong luk Lasaros ya we i laef bakegen. From samting ya, plante moa man oli bilif long Jisas. Lasaros i olsem klia pruf se Jisas i man ya we God i sanem hem i kam. From we pruf ya i gat paoa long plante man tumas,  sam long ol lida blong ol man Jiu oli mekem plan se oli mas kilim Jisas mo Lasaros, tufala i ded.​—Jon 11:53; 12:​9-11.

13. ?From wanem yumi bilif se Jehova i save mekem ol dedman oli laef bakegen?

13 ?Olsem wanem? ?I krangke nomo blong bilif se laef bakegen bambae i hapen? No i no krangke, from we Jisas i tijim se wan dei “ol dedman we oli stap long beregraon” bambae oli laef bakegen. (Jon 5:​28, NTB) Jehova i God ya we i wokem olgeta laef samting fastaem. ?Yu ting se i had long hem blong givim laef bakegen long olgeta we oli ded? Nogat. ?Be olsem wanem? ?Jehova i naf blong rimemba olgeta famle mo fren blong yumi we oli ded? Yes, hem i naf blong mekem olsem. !I gat plante bilian, bilian sta long skae, mo God i save nem blong olgeta evriwan! (Aesea 40:26) Taswe, Jehova i save rimemba gud olgeta famle mo fren blong yumi we oli ded, mo hem i naf blong mekem olgeta ya oli laef bakegen.

14, 15. ?Ol tok blong Job oli soemaot se Jehova i filim olsem wanem long saed blong ol dedman?

14 ?Be, wanem filing blong Jehova long saed blong laef bakegen long ded? Baebol i tijim se Jehova i wantem tumas blong mekem ol dedman oli laef bakegen. Man ya Job we i gat strong bilif, i askem kwestin ya se: “?Sipos wan man we i strong gud i ded, hem i save laef bakegen?” Job i stap talem se hem i wantem slip long beregraon mo wet go kasem taem we God bambae i tingbaot hem bakegen. Nao hem i talem long Jehova se: “Yu bambae yu singaot long mi, nao mi bambae mi ansa long yu. Bambae yu yu wantem tumas we wok blong ol han blong yu i kambak.”​—Job 14:​13-15NW.

15 !Tingbaot samting ya! Jehova i wantem tumas blong mekem ol dedman oli laef bakegen. Ating yu glad mo yu harem gud tumas blong save se Jehova i gat filing ya long ol man. ?Be olsem wanem nao long laef bakegen long fiuja? ?Hu olgeta we bambae oli laef bakegen, mo bambae oli laef bakegen long weples?

‘OLGETA WE OLI STAP LONG BEREGRAON’

16. ?Ol dedman bambae oli laef bakegen blong stap long wanem kaen wol?

16 Ol stori we Baebol i talem long saed blong laef bakegen, oli tijim yumi long plante samting long saed blong laef bakegen long fiuja. Ol man ya we oli bin laef bakegen long wol ya long taem  bifo, oli joen bakegen wetem ol famle mo fren blong olgeta. Sem samting ya bambae i hapen taem ol dedman oli laef bakegen long fiuja, be bambae i moagud yet. Long Japta 3 yumi bin lanem se God i wantem mekem ful wol ya i kam wan paradaes. Taswe, ol dedman bambae oli no laef bakegen long wan wol we i gat faet, rabis fasin mo sik. Bambae oli gat janis blong laef olwe long wol ya we i gat pis, mo long wan laef we i hapi.

17. ?Namba blong ol man we bambae oli laef bakegen long ded, i bigwan olsem wanem?

17 ?Hu bambae i laef bakegen? Jisas i talem se “ol dedman bambae oli harem voes blong [hem], nao bambae oli aot long beregraon.” (Jon 5:​28, 29) Mo tu, Revelesen 20:13 (NTB) i talem se: ‘Olgeta man we oli ded long solwota oli aot long solwota oli kam. Mo olgeta narafala dedman tu oli kam. Ded i no save holem olgeta, olgeta oli aot long ples blong olgeta [Hades], oli kam.’ “Hades” i minim nomo beregraon we olgeta man oli stap go long hem taem oli ded. (Lukluk Diksonari, pej 212-213.) Beregraon ya bambae i emti. Olgeta bilian man we oli stap slip naoia long ples ya, bambae oli laef bakegen. Aposol Pol i talem se: “God bambae i mekem olgeta man we oli ded oli laef bakegen, ol man we oli stret, wetem ol man we oli no stret.” (Ol Wok 24:15) ?Hemia i minim wanem?

Long Paradaes, ol dedman bambae oli girap blong joen bakegen wetem ol fren mo famle blong olgeta

18. ?Hu ya sam long olgeta ‘man ya we oli stret’ we bambae oli laef bakegen? ?Olsem wanem hop ya blong laef bakegen i save mekem we yu tu yu harem gud?

18 Plante long ol man ya we Baebol i storebaot olgeta mo we oli laef bifo we Jisas i kam long wol, oli insaed long grup ya blong “ol man we oli stret.” Maet yu tingbaot sam long olgeta ya, olsem Noa, Ebraham, Sera, Moses, Rut, Esta, mo plante moa. Hibrus japta 11 i tokbaot sam long ol man mo woman ya we oli holemstrong long bilif. Be ‘ol man ya we oli stret’ i minim ol man blong Jehova we oli ded long taem blong yumi tede tu. Tru ya, yumi tangkiu tumas long hop ya blong laef bakegen, we i mekem se yumi no nid blong fraet long ded.​—Hibrus 2:15.

19. ?Hu ya “ol man we oli no stret”? ?Mo from kaengud fasin blong Jehova, hem i givim wanem janis long olgeta?

19 ?Olsem wanem long olgeta man we oli no wosip mo obei long Jehova from we oli no save hem? God bambae i no fogetem  olgeta bilian man ya we “oli no stret.” Olgeta ya tu bambae oli laef bakegen mo bambae oli gat janis blong save hu ya trufala God mo blong mekem wok blong hem. Long Wan Taosen Yia Rul blong Kraes, olgeta dedman bambae oli laef bakegen mo bambae oli gat janis blong wosipim Jehova wetem ol narafala man blong hem long wol. Hemia wan taem we bambae i nambawan tumas. Taem ya nao we Baebol i talem se hem i Dei blong Jajmen. *

20. ?Gehena hem i wanem, mo hu olgeta we oli go long ples ya?

20 ?Hemia i min se olgeta man evriwan we oli bin laef long wol ya bifo bambae oli laef bakegen? Nogat. Baebol i talem se sam long ol man ya we oli ded oli stap long “Gehena.” (Luk 12:​5, NW ) Long taem bifo, Gehena hem i nem blong wan ples blong doti afsaed long Jerusalem. Oli stap bonem ol doti mo dedbodi blong sam man long ples ya. Taem ol man Jiu oli sakem dedbodi blong wan man long ples ya, hemia from we oli ting se man ya i rabis tumas, i no stret we oli berem hem mo we hem i kasem laef bakegen. Taswe Gehena i stret pijatok blong fasin blong go lus olgeta. I tru se Jisas bambae i holem wok ya blong jajem ol man we oli laef, wetem olgeta we oli ded tu, be bigfala Jaj hemia Jehova. (Ol Wok 10:42) Neva Jehova bambae i mekem wan man i laef bakegen sipos hem i jajem man ya finis se hem i rabis mo sipos man ya i no wantem jenisim laef blong hem.

OLGETA WE OLI LAEF BAKEGEN LONG HEVEN

21, 22. (a) ?Wanem wan narafala fasin blong laef bakegen? (b) ?Hu ya i faswan we God i mekem hem i laef bakegen blong go long heven?

21 Baebol i tokbaot wan narafala fasin blong laef bakegen, hemia laef bakegen long heven wetem bodi blong spirit man. I gat wan eksampol nomo long Baebol, long saed blong laef bakegen ya, hemia eksampol blong Jisas Kraes.

22 Afta we ol man oli kilim Jisas i ded, Jehova i no letem gudfala Pikinini blong hem i stap long beregraon. (Ol Sam 16:10; Ol Wok 13:​34, 35) God i mekem Jisas i laef bakegen, be i no long bodi blong wan man. Aposol Pita i tokbaot Jisas se “long laef blong hem we hem i man, ol man oli kilim hem i ded, nao God i  mekem hem i laef bakegen long laef blong hem we i blong heven.” (1 Pita 3:18) Hemia wan bigfala merikel ya. !Jisas i laef bakegen olsem wan spirit man we i gat bigfala paoa! (1 Korin 15:​3-6) Jisas hem i fas man we God i mekem hem i laef bakegen wetem wan spirit bodi blong go long heven. (Jon 3:13) Be hem i no laswan, i gat sam narafala tu we bambae oli kasem semfala laef bakegen ya.

23, 24. ?Hu ya “smol kampani” blong ol sipsip blong Jisas, mo oli hamas evriwan?

23 Jisas i save se bambae hem i gobak long heven samtaem, taswe hem i talem long ol man blong hem se bambae hem i “go mekemrere ples” blong olgeta long heven. (Jon 14:2) Jisas i talem se olgeta ya we bambae oli go long heven oli wan “smol kampani blong ol sipsip.” (Luk 12:​32, NW ) ?Olgeta hamas long smol grup ya blong ol Kristin we oli holemstrong long bilif? Long Revelesen 14:​1, aposol Jon i talem se: “Mi luk wan vison bakegen, mo long vison ya mi luk we antap long bigfala hil ya Saeon, Smol Sipsip blong God [Jisas Kraes] i stap stanap. Mo i gat wan handred foti fo taosen man oli stap wetem hem, we i gat nem blong Smol Sipsip ya wetem nem blong Papa blong hem i stap finis long fored blong olgeta.”

24 Ol 144,000 Kristin ya, we insaed long grup ya i gat ol aposol blong Jisas tu, oli laef bakegen long heven. ?God i stat mekem olgeta ya oli laef bakegen wetaem? Aposol Pol i raetem se samting ya bambae i hapen afta we Kraes i stat rul long heven. (1 Korin 15:23) Long Japta 9, bambae yu lanem se taem ya, hemia taem we yumi stap laef long hem naoia. Taswe smol haf blong olgeta 144,000 man we oli laef yet tede, bambae oli laef bakegen mo go long heven wantaem nomo afta we oli ded. (1 Korin 15:​51-55) Be, olgeta narafala man long wol oli gat hop blong laef bakegen long fiuja, long Paradaes long wol.

25. ?Bambae yumi tokbaot wanem long nekis japta?

25 !Yes, bambae Jehova i winim enemi ya ded, mo bambae i finisim hem blong olwe! (Aesea 25:8) Be ating yu yu wantem save se, ‘?Olgeta ya we oli laef bakegen blong go long heven, bambae oli go mekem wanem longwe?’ Bambae oli pat blong Kingdom gavman blong God long heven. Yumi save lanem moa long saed blong gavman ya long nekis japta.

^ par. 19 Blong save moa long saed blong Dei ya blong Jajmen mo olsem wanem bambae oli jajem ol man long taem ya, lukluk Diksonari long pej 213-215.