Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 DIKSONARI

Jisas Kraes​—Mesaea Ya We Ol Profet Oli Bin Tokbaot

Jisas Kraes​—Mesaea Ya We Ol Profet Oli Bin Tokbaot

JEOVA GOD i halpem yumi blong luksave hu ya Mesaea. Hem i putum fulap profet tok long Baebol we oli talem taem we Mesaea i bon, wok we hem i mekem, mo ded blong hem. Jisas Kraes i mekem olgeta  profet tok ya oli kamtru. Yumi sapraes blong luk olsem wanem ol profet tok ya oli stret gud mo klia long saed blong plante smosmol samting. Blong soemaot samting ya bambae yumi tokbaot sam profet tok we oli bin talemaot taem we Mesaea bambae i bon mo sam samting we bambae oli hapen taem hem i stap gruap.

 Profet Aesea i talemaot se Mesaea bambae i wan pikinini blong King Deved. (Aesea 9:7) Mo i tru se Jisas i bon long laen blong Deved.​—Matiu 1:​1, 6-17.

Maeka, wan narafala profet blong God, i talem se pikinini ya bambae i bon long “Betlehem, long distrik ya Efrata,” mo i talem tu se taem pikinini ya i kam bigwan, bambae hem i rulum wol. (Maeka 5:2) Taem Jisas i bon, i gat tu taon long Isrel we tufala i karem nem ya Betlehem. Wan i stap klosap long Nasaret long not blong kantri, mo narawan i stap klosap long Jerusalem long Juda. Betlehem we i stap klosap long Jerusalem, bifo hem i karem nem ya Efrata. !Jisas i bon long taon ya, stret olsem profet tok i bin talem!​—Matiu 2:1.

Wan narafala profet tok i talem se Pikinini blong God bambae i “aot long Ijip i kam.” Taem Jisas i pikinini yet, papa mama blong hem tufala i tekem hem i go stap long Ijip. Afta we King Herod i ded, oli aot long Ijip olsem we profet tok ya i talem.​—Hosea 11:1; Matiu 2:15.

Long  chapej 200, bambae yu luk wan lis blong ol vas i stap aninit long taetel ya “Profet Tok.” Ol vas ya oli tokbaot Mesaea. Plis skelem ol vas ya wetem ol narafala vas we oli stap aninit long taetel ya “Hem i Kamtru.” Taem yu mekem olsem, bambae yu luk we bilif blong yu long Baebol i kam strong moa.

Taem yu ridim ol vas ya, tingbaot se ol man oli raetem ol profet tok ya plante handred yia bifo we Jisas i bon. Jisas i talem se: “Olgeta samting we oli bin raetem long buk blong Moses, mo long ol tok blong ol profet, mo long Ol Sam, blong tokbaot mi, bambae oli mas kamtru.” (Luk 24:44) !Mo olsem yu save luk long prapa Baebol blong yu, olgeta tok ya oli kamtru fulwan​—evri smosmol haf blong ol tok ya oli kamtru stret!