Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

„Духът изследва ... дълбоките неща на Бога“

„Духът изследва ... дълбоките неща на Бога“

 „Духът изследва ... дълбоките неща на Бога“

„Духът изследва всичко, дори и дълбоките неща на Бога.“ (1 КОР. 2:10)

1. На каква роля на светия дух наблегнал Павел в 1 Коринтяни 2:10, и какви въпроси възникват?

САМО колко благодарни сме за действието на светия дух на Йехова! Писанието описва духа като помощник и дар, който свидетелства и се застъпва за нас. (Йоан 14:16; Деян. 2:38; Рим. 8:16, 26, 27) Апостол Павел наблегнал на друга важна роля на светия дух: „Духът изследва всичко, дори и дълбоките неща на Бога.“ (1 Кор. 2:10) Йехова използва духа си, за да разкрива дълбоки духовни истини. До каква степен щяхме да разбираме намеренията на Йехова без помощта на духа? (Прочети 1 Коринтяни 2:9–12.) Възникват обаче няколко въпроса: Как духът изследва „дълбоките неща на Бога“? Чрез кого Йехова разкривал тези неща през първи век? И как и чрез кого духът разкрива дълбоките неща днес?

2. По какви два начина щял да действа духът?

2 Исус разкрил, че духът щял да действа по два начина. Малко преди смъртта си той казал на апостолите: „Помощникът, светият дух, който Бащата ще изпрати в мое име, ще ви научи на всичко и ще ви припомни всичко, което ви казах.“ (Йоан 14:26) Светият дух щял да учи последователите на Исус и да им припомня думите му. Когато учел християните, духът щял да им помага да разбират неща, които преди не им били ясни. Той също щял да им помага да си  припомнят и да прилагат онова, което Исус обяснявал.

През първи век

3. От кои думи на Исус разбираме, че „дълбоките неща на Бога“ щели да бъдат разкривани постепенно?

3 Самият Исус учел последователите си на много истини, които били нови за тях. Въпреки това те щели да продължават да учат нови аспекти на истината. Исус казал на апостолите: „Още много неща имам да ви казвам, но сега не сте в състояние да ги разберете. А когато той, духът на истината, дойде, ще ви води в цялата истина.“ (Йоан 16:12, 13) Така Исус посочил, че чрез светия дух постепенно щели да бъдат разкривани дълбоки духовни истини.

4. Как на Петдесетница през 33 г. светият дух учил последователите на Исус и им припомнил важни неща?

4 На Петдесетница през 33 г. „духът на истината“ бил излят върху 120 християни, събрани в Йерусалим. Доказателствата за това можели да бъдат видени и чути. (Деян. 1:4, 5, 15; 2:1–4) Учениците говорели на различни езици „за величествените дела на Бога“. (Деян. 2:5–11) Настъпило времето да бъде разкрито нещо ново. Пророк Йоил бил предсказал изливането на светия дух. (Йоил 2:28–32) Никой от хората в Йерусалим обаче не очаквал пророчеството да се изпълни по такъв начин и затова апостол Петър поел инициативата да обясни случилото се. (Прочети Деяния 2:14–18.) Светият дух действал като учител и разкрил на Петър, че преживяното от учениците било в изпълнение на пророчеството на Йоил. Освен това духът му припомнил някои мисли от Писанието, тъй като Петър цитирал не само от Книгата на пророк Йоил, но и от два псалма на Давид. (Пс. 16:8–11; 110:1; Деян. 2:25–28, 34, 35) Онова, което събралите се в онзи ден видели и чули, били наистина дълбоки неща на Бога.

5, 6. (а) Какви важни въпроси относно новия договор трябвало да получат отговор след Петдесетница през 33 г.? (б) Кой повдигнал тези въпроси, и как било взето решение?

5 Християните през първи век се нуждаели от разяснения по много въпроси. Например те се питали дали новият договор, който влязъл в сила на Петдесетница, бил сключен само с юдеите и прозелитите. Дали езичниците също можели да бъдат включени в този договор и да бъдат помазани със светия дух? (Деян. 10:45) Дали мъжете от езически произход първо трябвало да бъдат обрязани и да се подчиняват на Моисеевия закон? (Деян. 15:1, 5) Това били изключително важни въпроси. Духът на Йехова трябвало да изследва тези дълбоки неща. Но чрез кого щял да действа светият дух?

6 Отговорните братя повдигнали за обсъждане всеки от въпросите. Петър, Павел и Варнава присъствали на това събрание на ръководното тяло и разказали как Йехова постъпвал с необрязаните езичници. (Деян. 15:7–12) След като разгледали посочените доказателства в светлината на записаното в Еврейските писания, братята от ръководното тяло взели решение с помощта на светия дух. А после с писма съобщили на сборовете решението си. (Прочети Деяния 15:25–30; 16:4, 5; Еф. 3:5, 6)

7. Как били разкрити някои от дълбоките истини?

7 Още много въпроси били изяснени чрез боговдъхновените писания на Йоан, Петър, Яков и Павел. Но известно време след като били завършени Гръцките писания, даровете на пророкуването и чудодейното получаване на познание престанали. (1 Кор. 13:8) Дали духът щял да продължава да учи християните и да им припомня важни неща? Дали щял да им помага да изследват дълбоките неща на Бога? Пророчествата показвали, че щяло да бъде така.

 По времето на края

8, 9. Кои хора щели да „сияят“ с духовно прозрение по времето на края?

8 Един ангел предсказал следното за времето на края: „Онези, които притежават прозрение, ще сияят, както сияят небесата, и онези, които довеждат мнозина до праведно състояние, ще блестят като звездите до безпределни времена, завинаги. ... И истинското познание ще бъде в изобилие.“ (Дан. 12:3, 4) Кои щели да са онези, които ще притежават прозрение и ще сияят? Исус ни помага да разберем това с притчата за житото и плевелите. Говорейки за „завършека на системата“, той казал: „По онова време праведните ще сияят като слънцето в царството на своя Баща.“ (Мат. 13:39, 43) Когато обяснявал значението на притчата, Исус посочил, че „праведните“ са „синовете на царството“, или помазаните християни. (Мат. 13:38)

9 Дали всички помазани християни щели да „сияят“? В известен смисъл е така, тъй като всички те щели да проповядват, да правят ученици и да се насърчават взаимно на събранията. Помазаните щели да дават пример на останалите. (Зах. 8:23) Освен това по времето на края щели да бъдат разкрити дълбоки  неща. Самото пророчество на Даниил било ‘запечатано’ до последните дни. (Дан. 12:9) Как и чрез кого духът щял да изследва тези дълбоки неща?

10. (а) Чрез кого духът разкрива дълбоки истини през последните дни? (б) Обясни как били изяснени истините относно великия духовен храм на Йехова.

10 Когато днес трябва да се изясняват духовни въпроси, светият дух помага на Ръководното тяло, което представя класа на верния и разумен роб, да обърне внимание на дълбоки истини, които преди не са били разбирани. (Мат. 24:45; 1 Кор. 2:13) Тези отговорни братя заедно обсъждат дали сегашното разбиране трябва да бъде обновено. (Деян. 15:6) След като вземат решение, те преценяват как да публикуват новото разбиране за полза на всички. (Мат. 10:27) С течение на времето може да са необходими допълнителни пояснения, които също биват обяснявани откровено. (Виж блока  „Как духът разкрил значението на духовния храм“.)

Ползата от ролята на духа днес

11. Как християните днес извличат полза, когато светият дух разкрива дълбоките неща на Бога?

11 Всички верни християни извличат полза, когато светият дух разкрива дълбоките неща на Бога. Подобно на християните през първи век, ние изучаваме и след това си припомняме и прилагаме информацията, която светият дух ни помага да разберем. (Лука 12:11, 12) Не се нуждаем от специално образование, за да възприемаме разкритите дълбоки духовни истини. (Деян. 4:13) Но как да подобрим разбирането си за дълбоките неща на Бога? Ето някои предложения.

12. Кога трябва да се молим за светия дух?

12 Моли се за светия дух. Преди да разгледаме някакъв материал, основан на Писанието, първо трябва да се помолим за ръководството на светия дух. Това е необходимо дори когато сме сами или разполагаме с малко време. Несъмнено подобни смирени молитви ще стоплят сърцето на небесния ни Баща. Както посочил Исус, Йехова щедро ще ни даде духа си, когато искрено му се молим. (Лука 11:13)

13, 14. Как подготовката за събранията ни помага да разбираме дълбоките неща на Бога?

13 Подготвяй се за събранията. Ние получаваме „храна навреме“ чрез класа на роба. Този роб изпълнява възложената му задача, като осигурява издания, основани на Писанието, и като създава уредби за изучаване на Библията и за провеждане на събрания. Има основателни причини, поради които „цялото братство“ е насърчено да разгледа дадена информация. (1 Пет. 2:17; Кол. 4:16; Юда 3) Ние сътрудничим със светия дух, като се стараем да следваме получените напътствия. (Откр. 2:29)

14 Когато се подготвяме за християнските събрания, ще бъде добре да проверяваме посочените стихове и да размишляваме каква е връзката им с темата. Този навик ще задълбочи разбирането ни на Библията. (Деян. 17:11, 12) Когато  проверяваме стиховете, мислите от тях остават в ума ни и светият дух може да ни помогне да си ги припомним. Освен това, като четем текста от страниците на Библията, използваме зрителната си памет, което ще ни помогне по–лесно да намерим стиха, в случай че ни потрябва.

15. Защо е важно да четем последните издания, и как ти успяваш с това?

15 Чети последните издания. Част от информацията, която получаваме, не се разглежда на събранията, но е подготвена за наша полза. Дори изданията, предназначени за широката публика, са замислени да помагат и на нас. В този сложен свят често се налага да чакаме някого или нещо. Ако носим със себе си издание, което не сме прочели изцяло, може да се възползваме от възможността, за да прочетем нещо. Някои са в крак с новите списания, като ги слушат на аудиозаписи, докато отиват някъде пеша или с колата. Внимателно подготвени и интересни за читателите, всички издания засилват признателността ни за духовните истини. (Авак. 2:2)

16. Каква полза извличаме, когато си записваме интересни въпроси и след това ги изследваме?

16 Размишлявай. Когато четеш Библията или основани на нея издания, отделяй време за размисъл. Като следиш внимателно логиката на мисълта, у тебе може да възникнат въпроси. Защо не си ги запишеш и по–късно не потърсиш отговора им? Често пъти обръщаме най–сериозно внимание на нещата, които ни вълнуват. Новопридобитото познание става част от личното ни духовно богатство, от което после можем да черпим. (Мат. 13:52)

17. Каква програма следваш за семейно или лично поклонение?

17 Отделяй време за семейно поклонение. Ръководното тяло насърчава всички вестители да отделят една вечер или друго време през седмицата за лично или семейно изучаване. Новата програма на събранията ни позволява да прилагаме този съвет. Какво изучавате по време на семейното си поклонение? Някои четат Библията и изследват любопитни за тях стихове, след което си правят кратки бележки в нея. Много семейства използват времето, за да обмислят как да приложат наученото. Някои глави на семейства избират материал, който смятат, че е от полза за всички, или е свързан с теми, от които се интересуват другите членове на семейството. Разбира се, ти може да имаш и други идеи. *

18. Защо не бива да се притесняваме да изучаваме дълбоките истини от Божието Слово?

18 Исус казал, че духът ще действа като помощник. Затова не бива да се притесняваме да изучаваме дълбоките истини от Божието Слово. Тези истини са част от скъпоценното ‘познание за Бога’ и ние сме насърчени да ги изследваме. (Прочети Притчи 2:1–5.) Те разкриват много за „онова, което Бог е приготвил за онези, които го обичат“. Като полагаме усилия да учим повече за Словото на Йехова, светият дух ще ни помага, „тъй като духът изследва всичко, дори и дълбоките неща на Бога“. (1 Кор. 2:9, 10)

[Бележка под линия]

^ абз. 17 Виж също „Нашата служба на Царството“ от октомври 2008 г., стр. 8.

Как ще отговориш?

• По какви два начина духът ни помага да изследваме „дълбоките неща на Бога“?

• Чрез кого светият дух разкривал дълбоки истини през първи век?

• Как днес духът изяснява истините?

• Какво можеш да направиш, за да извлечеш полза от ролята на духа?

[Въпроси]

[Блок на страница 22]

 Как духът разкрил значението на духовния храм

Сред „дълбоките неща на Бога“, разкрити през първи век, било разбирането, че шатърът и по–късно храмовете предизобразявали нещо по–велико, което Павел нарекъл „истинския шатър, издигнат от Йехова, а не от човек“. (Евр. 8:2) Това бил велик духовен храм, уредба, чрез която човек може да се приближи до Бога благодарение на жертвената смърт на Исус Христос и на службата му като свещеник.

„Истинският шатър“ започнал да съществува през 29 г., когато Исус бил покръстен и Йехова го приел като онзи, който щял да стане съвършена жертва. (Евр. 10:5–10) След смъртта и възкресението си Исус влязъл в Най–святото на духовния храм и представил стойността на своята жертва „пред лицето на Бога“. (Евр. 9:11, 12, 24)

На друго място апостол Павел писал, че помазаните християни ‘израстват в свят храм за Йехова’. (Еф. 2:20–22) Дали този храм бил същият като „истинския шатър“, за който Павел по–късно писал в писмото си до евреите? Десетилетия наред служителите на Йехова смятали, че е така. Изглеждало, че помазаните християни били подготвяни на земята, за да станат „камъни“ в духовния храм на Йехова. (1 Пет. 2:5)

Но през 1971 г. отговорните членове на класа на роба започнали да разбират, че храмът, за който говорел Павел в писмото си до ефесяните, не може да бъде великият духовен храм на Йехова. Ако „истинският шатър“ беше съставен от възкресените помазани християни, той щеше да започне да съществува след началото на възкресението им през „присъствието на Господаря“. (1 Сол. 4:15–17) Павел обаче писал относно шатъра: „Именно този шатър служи като нагледен пример за определеното време, което вече настъпи.“ (Евр. 9:9)

Когато тези и други стихове били сравнени, станало ясно, че духовният храм не е в процес на строеж и че помазаните християни не са „камъни“, подготвяни на земята, за да бъдат вградени в него. По–скоро помазаните християни служат в двора и в Святото на духовния храм, като ежедневно принасят на Бога „жертва на възхвала“. (Евр. 13:15)

[Снимка на страница 23]

Как можем да подобрим разбирането си за „дълбоките неща на Бога“?