Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | A KWLA WUN BIBLU’N NUN NDƐ’N I WLƐ

Be kwla uka ɔ naan w’a wun Biblu’n i nun ndɛ’n i wlɛ

Be kwla uka ɔ naan w’a wun Biblu’n i nun ndɛ’n i wlɛ

Wienun ɔn, w’a ɔ nvle kun su lɔ uflɛuflɛ. Lɔfuɛ’m be ninnge yolɛ’n, ɔ nin aliɛ bɔbɔ nga be di’n, ɔ nin ninnge wie mun ekun be kwla yo ɔ kɛnsrɛn. Afin a nin a wunmɛn i sɔ’n wie le.

I wie yɛle Biblu’n i nun kannganlɛ’n. Sɛ blɛ li yɛ a su kanngan nun’n, ndɛ wie’m be kwla yo ɔ kɛnsrɛn, annzɛ be kwla bo ɔ nuan. Afin Biblu’n kan laa sran wie mun, ɔ nin be ninnge yolɛ wafa’n, be ndɛ. I wie yɛle kɛ, ɔ kan sran wie mɔ be flɛ be kɛ Filistifuɛ’n, be ndɛ. Ɔ kle kɛ sɛ sa wie ju’n, sran’m be titi be “wun tralɛ’m be nun.” Asa ekun’n, ɔ kan aliɛ kun mɔ be flɛ i kɛ mani’n, be ndɛ wie. (Ezipt Lɔ Tulɛ 16:31; Zozie 13:2; 2 Samiɛl 3:31) Atrɛkpa’n, a wunmɛn i kwlaa sɔ’m be wlɛ. ?Sanngɛ, sɛ a kɔ nvle kun su lɔ uflɛuflɛ naan a wunman lɔfuɛ’m be ninnge yolɛ wafa’n i wlɛ’n, ngue yɛ á yó ɔ? Saan á úsa nun. ?Nɛ́n i ɔ?

SRAN WIE’M BE YIYILI NUN KLELI BE WIENGU MUN LALAFUƐ NUN

Kɛ be boli Ɲanmiɛn i nuan ndɛ’n i klɛlɛ’n i bo afuɛ 1500 ka naan b’a wu Zezi’n lele m’ɔ́ fá wíe’n, Ɲanmiɛn maan sran wie’m be yiyili nun kleli be wiengu mun. I wie yɛle Moizi liɛ’n. I yɛ ɔ dun mmua sieli Izraɛlifuɛ mun ɔn. Kɛ Ɲanmiɛn fali mmla’n mannin Izraɛlifuɛ mun’n, Moizi “boli mmla sɔ’n i nun yiyilɛ bo.”—Mmla’n 1:5.

Kɛ ɔ fɛ i lɛ lele mɔ afuɛ kɔe 1.000 sín’n, sran wie mɔ be si Ɲanmiɛn mmla’n kpa’n, be yiyili nun kleli sran mun titi. Afuɛ 455 nun ka naan y’a ju Klistfuɛ’m be blɛ’n su’n, Zuifu kpanngban, i kpɛnngbɛn o, i bakan o, be yiali Zerizalɛmun lɔ. Kɛ be yiali’n, sran wie mɔ be kle Ɲanmiɛn Ndɛ’n, be “kanngannin Nyanmiɛn i mmla fluwa’n nun weinwein, kpɛkuun be tuli i bo kɛ ɔ́ yó naan sran’m be kwlaa b’a ti nga be kanngannin’n ti.”—Neemi 8:1-8.

Kɛ Zezi bali asiɛ’n su’n, ɔ yoli sɔ wie. Sran kwlakwla si kɛ ɔ ti like klefuɛ. (Zan 13:13) Maan ɔ yo sran’n i ngunmin o, annzɛ sran kpanngban yɛ b’a yia o, Zezi kle be like. Cɛn kun’n, ɔ ko fuli oka kun su. Kpɛkun, ɔ kleli sran kpanngban kpa be like. Like ng’ɔ kleli be’n, “ɔ boli be nuan.” (Matie 5:1, 2; 7:28) Afuɛ 33 nun’n, kɛ cɛn kun i sɔnnzɔnfuɛ nɲɔn bé kɔ́ klɔ kun m’ɔ mantan Zerizalɛmun lɛ’n i su’n, Zezi ko toli be. Kpɛkun, ɔ yiyili “Nyanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n nun” kleli be.—Lik 24:13-15, 27, 32.

Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be yoli Ɲanmiɛn Ndɛ’n i klefuɛ wie. Cɛn kun’n, kɛ Etiopi lɔ famiɛn’n i awlo lɔ sran kun kánngan Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ Filipu ko toli i. Kpɛkun, ɔ usali bian’n kɛ: “?Ndɛ nga a kɛnngɛn i lɛ’n a si i bo?” Yɛ Etiopi bian’n tɛli i su kɛ: “?Sɛ sran a kle-man min, ɔ́ yó sɛ yɛ ń sí i bo ɔ?” Yɛ Filipu yiyili Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun kleli i ɔ.—Sa Nga Be Yoli’n 8:27-35.

SRAN WIE’M BE YIYI NUN KLE BE WIENGU MUN ANDƐ

Kɛ lalafuɛ nun’n sa’n, sran wie’m be kle be wiengu’m be Biblu’n nun like andɛ. Sran sɔ mun yɛle Zoova i Lalofuɛ mun. Be kle sran’m be like nvle 239 nun. (Matie 28:19, 20) Le mɔcuɛ kwlaa nun’n, be kle sran miliɔn ngwlan tra su be like naan be wun Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ. Be nun kpanngban be nvle nun lɔ’n, sran’m be timan Klistfuɛ. Like nga Zoova i Lalofuɛ’m be kle’n, be tuaman be kalɛ. Lika nga sran’n klo kɛ be kle i like lɛ’n, yɛ be kle i ɔ. Ɔ kwla yo i awlo lɔ, annzɛ lika uflɛ. Sran wie’m be liɛ’n, be kle be like telefɔnu nun, annzɛ ɛntɛnɛti su.

Sɛ a klo kɛ be kle ɔ Biblu’n nun like wie’n, kan kle Zoova i Lalofuɛ mun. Kɛ bé wá klé ɔ like’n, á wún kɛ ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n, i wlɛ wunlɛ’n timan kekle. Asa ekun’n, á wún kɛ be fa Biblu’n “kle like, be fa kle sran mun lele be wun nanwlɛ’n, be fa tu be fɔ, be fa kle be sa nga be yo-ɔ ɔ ti kpa’n naan Nyanmiɛn sran’n ɔ nyan like b’ɔ kwla fa di junman kwlaa ng’ɔ ti kpa’n.”—2 Timote 3:16, 17.