Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

SASAFUƐ TRANWLƐ'N Desanblu 2015 | A kwla wun Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ

W’a usa ɔ wun le kɛ: ‘?Ngue ti yɛ Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ wunlɛ’n timan pɔpɔ ɔ?’

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e wun Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ ɔ?

Sran kpanngban be bu Biblu’n i fluwa cinnjin. Sanngɛ, be wunman wafa ng’ɔ kwla yo be ye’n.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ wunlɛ timan kekle

Like nnan kle kɛ sran kwlakwla be kwla wun Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Be kwla uka ɔ naan w’a wun Biblu’n i nun ndɛ’n i wlɛ

?Kannzɛ be kwla wun Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ’n, sanngɛ ngue ti yɛ ɔ fata kɛ be uka wɔ ɔ?

Ɲanmiɛn Zoova kɛn i klun ndɛ kle sran mun

Ɲanmiɛn kɛn i klun ndɛ kle sran mun aniɛn fanunfanun be nun. I sɔ’n kle e like cinnjin kun.

Biblu kun mɔ i nun ndɛ’n ti weinwein’n

Aniaan nga be dili Biblu Traduction du monde nouveau i su junman’n, be nantili ajalɛ nsan su.

Maan e nuan nun ndɛ’n, ɔ yo sran ye titi

Zezi kle e kɛ ɔ le blɛ kun mɔ be fa kan ndɛ ɔ, ɔ nin ndɛ ng’ɔ fata kɛ e kan ɔn, ɔ nin wafa ng’ɔ fata kɛ e kan ndɛ’n

Zoova súan ɔ bo

?Sɛ e tɔ tukpacɛ kekle kpa’n, e kwla lafi su kɛ Zoova annzɛ Zezi bé yó e juejue? ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo ɔ?

Biblu Traduction du monde nouveau nga be yili i afuɛ 2013 nun’n

Biblu’n nga be yili i afuɛ 2013 nun’n, i nun ndɛ nga be kacili be’n

Biblu’n i su kosan’m be su tɛlɛ

?Ngue ti yɛ sran nanwlɛfuɛ mun yɛ Ɲanmiɛn kunndɛ be ɔ?