Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | A KWLA WUN BIBLU’N NUN NDƐ’N I WLƐ

?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e wun Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ ɔ?

?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e wun Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ ɔ?

“Biblu’n ti asɔnun fluwa kun mɔ sran kpanngban be si i ɔ. Sanngɛ, nán Sinua’m be fluwa ɔ. Ɔ fin nvle uflɛ nun.”—LINI, Ɔ TI SINUA.

“Asɔnun nga be flɛ i kɛ Ɛndu mɔ i nun yɛ n kɔ’n, n wunmɛn i fluwa’m be nun ndɛ’m be wlɛ. ?Yɛ Biblu’n yɛ ń kó wún i nun ndɛ’n i wlɛ ɔ?”—AMIT, Ɔ FIN ƐNDI.

“N si kɛ Biblu’n ti lalafuɛ fluwa’m be nun cinnjin kpa’n kun. Yɛ n tili i kɛ i yɛ ɔ ti fluwa mɔ be kanngan nun dan asiɛ wunmuan’n su ɔ. Sanngɛ, m bɔbɔ n nin a wunman wie le.”—YUMIKO, Ɔ FIN ZAPƆN.

Asiɛ wunmuan’n su’n, sran kpanngban be bu Biblu’n i fluwa cinnjin kpa. Sanngɛ, be simɛn i nun ndɛ’n i kpa. Wie liɛ bɔbɔ’n, be simɛn i nun ndɛ’n mlɔnmlɔn. I wie yɛle sran miliɔn kpanngban mɔ be tran Azi mɛn’n nun lɔ’n, ɔ nin nvle nga be yi Biblu’n i kpanngban lɔ’n, be liɛ’n.

Atrɛkpa’n, a usa kɛ: ‘?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ n wun Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ ɔ?’ Sɛ a wun Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ’n, i bo gúa kpa mán ɔ. Yɛle kɛ:

  • Ɔ ɲin yí like nga a le i’n, yɛ ɔ klun jɔ́

  • Á wún sa nga be ju ɔ awlo’n nun’n, be trawlɛ

  • A su kokoman ngboko

  • A nin ɔ wiengu’m bé trán klanman

  • Á yó ɔ sika’n i cɛcɛ

Be flɛ bla kun kɛ Yosiko. Ɔ fin Zapɔn. Ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ sí ndɛ nga Biblu’n kan’n. I sɔ’n ti’n, ɔ kanngannin nun. ?I bo’n guali sɛ? Yosiko seli kɛ: “Biblu’n tikeli min ɲin. Ɔ maan, n wunnin sa nga ti yɛ n o mɛn’n nun’n i wlɛ. Yɛ n wunnin like cinnjin kpa ng’ɔ fata kɛ n fa min wla’n n gua su’n. Kpɛkun, m’an kokoman trilili kun.” Amit mɔ e kɛnnin i ndɛ’n, ɔ kanngannin Biblu’n nun wie. Ɔ seli kɛ: “Min nuan boli min wun. Biblu’n nun ndɛ’n kwla yo sran kwlaa be ye.”

Sran miliɔn kpanngban be kanngannin Biblu’n nun, yɛ be ɲannin su ye. Sɛ a kanngan nun’n, á wún wafa nga ɔ́ yó ɔ ye wie’n.